Razlaga napak pri uvozu podatkov

Po uvozu podatkov v Minimax program izpiše Poročilo o uvozu, ki vsebuje informacijo o prebranih podatkih, uvoženih podatkih, podatkih z napakami in podatkih, ki že obstajajo v Minimaxu.

V primeru, da je pri uvozu podatkov prišlo do napake, kliknemo na Prikaži napake. Program odpre seznam napak in obvestil pri uvozu podatkov.

Primer:

 1. V prvem stolpcu Zaporedna:
  • je izpisano, kje se podatek nahaja v datoteki – ker uvažamo samo eno temeljnico (uvoz knjižb), izpiše številka 1, številka 20 pa označuje zaporedno številko knjižbe. Če bi uvažali analitike, bi bila izpisana samo ena številka.
   To knjižbo lahko preverimo v datoteki, ki jo uvažamo tako, da odpremo datoteko s programom za preglednice (npr. Excel). Nato pogledamo knjižbo v vrstici 21 – v datoteki se podatki nahajajo v vrstici, ki je za 1 povečana od javljene številke.
 2. V drugem stolpcu Opis:
  • je opisana glava temeljnice: OTV > vrsta temeljnice, 01.01.20 > datum temeljnice, Otvoritev > opis temeljnice.
 3. V tretjem stolpcu:
  • je opis knjižbe in znesek knjižbe. 

   Drugi in tretji stolpec se razlikujeta glede na vsebino podatkov, ki jih uvažamo - pri uvozu artiklov, strank bo prikazan naziv podatka.

 4. V zadnjem stolpcu Napaka:
  • je izpisana napaka oz. opozorilo, ki se je zgodilo pri uvozu. V našem primeru je razvidno, da je napaka pri knjižbi na kontu 1200. Konto nato preverimo v šifrantu kontov (Šifranti > Konti). V nastavitvah konta 1200 je nastavljeno, da je obvezen vnos stranke, zato brez podatka o stranki knjižba ni bila uvožena. 

Opozorilo

Razlaga opozorila

Področje

Takšna šifra že obstaja v šifrantu! 

Program obvesti, da je stranka z enako šifro že v šifrantu in je ne bo ponovno uvozil (v izogib podvajanju podatkov)

Stranke

Delavec s to šifro že obstaja

Program obvesti, da je delavec že v šifrantu in ga ne bo ponovno uvozil (v izogib podvajanju podatkov)

Delavci

Artikel s to šifro že obstaja

Program obvesti, da je artikel z enako šifro že v šifrantu in ga ne bo ponovno uvozil (v izogib podvajanju podatkov)

Artikli

Na konto se ne sme knjižiti

Na konto, ki je vpisan, ni dovoljeno knjiženje.

Knjižbe

Ne obstaja veljaven konto

Vneseni konto, ki ga uvažamo, ne obstaja v kontnem načrtu organizacije. V programu odpremo nov konto.

Knjižbe

Stranka je obvezen podatek

Konto ima nastavitev > obvezen vnos stranke. Opozorilo program prikaže tudi, če je šifra stranke vnesena in je ni v šifrantu strank. 

Knjižbe

Analitika je obvezen podatek

Konto ima nastavitev > obvezen vnos analitike.

Knjižbe

Delavec je obvezen podatek

Konto ima nastavitev > obvezen vnos delavca.

Knjižbe

Naziv stranke je obvezen podatek

Pri stranki manjka podatek o nazivu stranke.

Stranke

Naslov stranke je obvezen podatek

Pri stranki manjka podatek o naslovu stranke.

Stranke

Poštna številka stranke je obvezen podatek

Pri stranki manjka podatek o poštni številki stranke.

Stranke

Država mora obstajati

Pri stranki manjka podatek o državi stranke.

Stranke

Naziv pošte stranke je obvezen podatek

Pri stranki manjka podatek o nazivu pošte stranke.

Stranke

Davčni zavezanec mora imeti identifikacijsko številko

Potreben je vnos identifikacijske številke, ker imamo v datoteki označeno, da je stranka zavezanec za DDV.

Stranke

Dnevi za zapadlost morajo imeti vneseno nenegativno število

Vnesemo pozitivno število dni za zapadlost.

Stranke

Pri domači državi ne sme biti vnesena denarna enota

Ker imamo izbrano državo Slovenija, ne vnašamo denarne enote.

Stranke

Ime in priimek je obvezen podatek

Pri stranki imamo vpisan telefon in elektronsko pošto, potrebno je dodati ime in priimek stika.

Stranke

Naziv je obvezen podatek

Naziv artikla manjka, vnesemo ga v datoteko.

Artikli

Stopnja DDV je obvezen podatek

Pri artiklu nimamo vnesene stopnja DDV.

Artikli

Konto prihodka na domačem trgu (/ trgih EU / trgih izven EU) mora obstajati

Glede na tip artikla vnesemo ustrezen konto.

Artikli

Nepravilen konto prihodka na domačem trgu (/ trgih EU / trgih izven EU)

Na vneseni konto prihodka ni dovoljeno knjižiti.

Artikli

Letna amortizacijska stopnja je večja od davčno priznane

Glede na izbrano amortizacijsko skupino je letna amortizacijska stopnja večja od davčno priznane.

Osnovna sredstva

Inventarna številka mora imeti pozitivno vrednost

Inventarna številka, ki smo jo vnesli, mora biti pozitivna.

Osnovna sredstva

Inventarna številka že obstaja pri drugem osnovne sredstvu

Vnesena je inventarna številka, ki že obstaja.

Osnovna sredstva

Naziv je obvezen podatek

Osnovnemu sredstvu manjka naziv.

Osnovna sredstva

Listina o pridobitvi je obvezen podatek

Osnovno sredstvo nima vpisane listine o pridobitvi.

Osnovna sredstva

Datum pridobitve je obvezen podatek

Osnovno sredstvo nima vpisanega datuma pridobitve.

Osnovna sredstva

Dobavitelj je obvezen podatek

Pri osnovnemu sredstvu ni vpisan dobavitelj.

Osnovna sredstva

Amortizacijska skupina mora obstajati

Šifra amortizacijske skupine ni vnesena ali pa ne obstaja amortizacijska skupina s tako šifro v Minimaxu.

Osnovna sredstva

Če je vnesena analitika, mora obstajati

Šifra analitike je vnesena, vendar se ne ujema s šifro analitike v Minimaxu.

Osnovna sredstva, Knjižbe

Če je vneseno nahajališče, mora obstajati

Šifra nahajališča je vnesena, vendar se ne ujema s šifro nahajališča v Minimaxu.

Osnovna sredstva

Količina ne sme imeti negativne vrednosti

Količina pri osnovnem sredstvu je negativna. Vnesemo pozitivno količino.

Osnovna sredstva

Neamortizirljiva vrednost ne sme imeti negativne vrednosti

Neodpisljiva vrednost je negativna. Vnesemo pozitivno vrednost.

Osnovna sredstva

Začetna nabavna vrednost ne sme imeti negativne vrednosti

Nabavna vrednost je negativna. Vnesemo pozitivno vrednost.

Osnovna sredstva

Začetni popravek vrednosti ne sme imeti negativne vrednosti.

Popravek vrednosti je negativen. Vnesemo pozitivno vrednost.

Osnovna sredstva

Začetni popravek vrednosti ne sme biti večji od začetne nabavne vrednosti

Popravek vrednosti ne sme biti večji od nabavne vrednosti.

Osnovna sredstva

Začetni popravek vrednosti za davčno amortizacijo ne sme biti negativno število

Popravek vrednosti za davčno amortizacijo ne sme biti negativno število.

Osnovna sredstva

Datum knjižbe je obvezen podatek

Vnesemo datum knjižbe.

Knjižbe

Če je vnesen delavec, mora obstajati

Vnesena je šifra delavca, ki ne obstaja v šifrantu delavcev znotraj programa.

Knjižbe

Če je vnesena stranka, mora obstajati.

Vnesena je šifra stranke, ki ne obstaja v šifrantu strank znotraj programa.

Knjižbe, Stranke

Datum opravljanja ne sme biti vnesen.

ali

Datum zapadlosti ne sme biti vnesen.

Na konto ni dovoljeno knjižiti ali pa je na kontu nastavitev knjiži v breme in imamo znesek v dobro oziroma na kontu knjiži v dobro in imamo znesek v breme.

Knjižbe

Datum opravljanja je obvezen podatek, ker ga zahteva konto.

Datum opravljanja je obvezen podatek, ker ga zahteva konto.

Knjižbe

Datum zapadlosti je obvezen podatek, ker ga zahteva konto.

Datum zapadlosti je obvezen podatek, ker ga zahteva konto.

Knjižbe

Denarna enota mora obstajati.

Zapis denarne enote ne ustreza zapisu denarne enote v šifrantu denarnih enot.

Knjižbe

Oba zneska v dobro in v breme ne smeta biti nič.

Knjižba ima znesek v dobro in v breme enak 0. Vnesemo znesek ali v dobro ali v breme.

Knjižbe

Oba zneska v dobro in v breme v domači denarni enoti ne smeta biti nič.

Knjižba ima znesek v dobro v domači enoti in v breme v domači denarni enoti enak 0. Vnesemo znesek ali v dobro ali v breme.

Knjižbe

Oba zneska v dobro in v breme v domači denarni enoti ne smeta biti različna od nič.

Knjižba ima vnesen znesek v dobro in v breme. Vnesemo znesek ali v dobro ali v breme.

Knjižbe

Ne sme biti izpolnjen znesek v breme in znesek v dobro v domači denarni enoti.

Knjižba ima vnesen znesek v dobro v domači denarni enoti in v breme v domači denarni enoti. Vnesemo znesek ali v dobro ali v breme.

Knjižbe


V tem prispevku