Vnos bančnega izpiska

Bančne izpiske lahko uvažamo iz spletnih bančnih programov ali vnašamo ročno.

Bančni izpisek je razdeljen na dva dela, in sicer na glavo in vrstice izpiska.

 

Glava bančnega izpiska

Podatki so vezani na izpisek kot listino (datum izpiska, zaporedna številka).

 

1. Vnesemo Datum izpiska, ki predstavlja tudi datum temeljnice.

2. Izberemo Transakcijski račun.

  • V nastavitvah TRR določimo konto knjiženja za ta račun. Na vrstici izpiska ne vnašamo skupnega prometa, ker ga po potrditvi program pripravi samodejno.

 

3. Vnesemo Številko izpiska.

4. V polju Opis program predlaga zaporedno številko in denarno enoto (ta podatek predstavlja opis temeljnice).

 

Vrstice izpiska

 

1. Možnosti knjiženja na vrsticah bančnega izpiska:

 

2. Ročni vnos vrstic na bančnem izpisku:

- Vnesemo prejemnika,

- izberemo sklic,

- vnesemo konto,

- vnesemo znesek.

- Kliknemo znak  > program shrani vrstico. Če kliknemo znak  > program izbriše vrstico.

Na enak način dodamo vse vrstice izpiska. Številčenje vrstic na izpisku.

 

3. Urejanje in brisanje vrstic bančnega izpiska:

  • Vrstico urejamo s klikom na znak za urejanje na začetku vrstice.
  • Urejeno vrstico potrdimo s klikom na znak .
  • Vrstico izbrišemo s klikom na znak križec  na koncu vrstice.
  • Na vrstici izpiska tudi pregledujemo knjižbe  s klikom na znak .  (polje med vezo in kontom)

 

4. Ko vnesemo vse vrstice izpiska, izberemo:

  • Shrani – izpisek je le osnutek, promet še ni knjižen.
  • Potrdi - izpisek potrdimo, pripravi se avtomatična temeljnica, ki poleg vnesenih knjižb doda tudi vknjižbo prometa na kontu TRR, hkrati pa se zaprejo postavke računov.
  • Potrdi in nov – Možnost uporabimo, če želimo po potrditvi izpiska nadaljevati z vnosom novega bančnega izpiska.

5. Na potrjenem izpisku lahko na podlagi knjižb naredimo avtomatični:

 

 

Vnos bančnega izpiska:

 

1. V meniju > Banka > Bančni izpiski izberemo Nov.

2. Na desni strani pri zapisu Nov način vnosa izpiskov (privzeto) in tako vnašamo izpiske na nov način.

3. Izberemo Vrsto izpiska:

  • Dnevni  - knjižimo dnevni izpisek in na vrstici izpiska ni datuma knjiženja, v temeljnico se zapiše datum izpiska.
  • Mesečni - knjižimo mesečni izpisek in na vrsticah izpiska lahko vnašamo datum knjiženja. Za vsak različen datum knjiženja se pripravi ločena temeljnica.

 

 

4. Bančni izpisek urejamo po posameznih vrsticah - vrstice ostanejo na istem mestu in tako je urejanje izpiskov preglednejše.

5. Ob vnosu vrstic bančnega izpiska program prikazuje stanje oziroma seštevek vnosa v breme in dobro v vseh denarnih enotah.

 

V tem prispevku