Pregled osnovnih sredstev v registru

Register osnovnih sredstev smo naredili bolj pregleden, saj lahko že na pogledu osnovnega sredstva vidimo ves promet.

V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva vnesemo osnovno sredstvo v register in pri tem izpolnimo vse obvezne podatke. 

Vnos začetnega stanja osnovnih sredstev v register

Če smo osnovno sredstvo pridobili v preteklih letih v register vnesemo začetno stanje za tekoče poslovno leto.

Pri vnosu začetnega stanja, v razdelku začetne vrednosti, vnesemo:

  • Datum začetnega stanja. Program predlaga sistemski datum, ki ga lahko spremenimo.
  • Nabavno in neamortizirljivo vrednost ter morebiten popravek vrednosti. 

S klikom na Shrani, program na pogledu osnovnega sredstva izpiše vrednost osnovnega sredstva na dan začetnega stanja in v razdelku promet pripravi vrstico s podatki začetnega stanja.

V primeru začetnega stanja program začne amortizirati osnovno sredstvo že od prvega dne v istem mesecu kot smo ga določili pri vnosu in pripravi vrstico s prometom ter posodobi vrednost osnovnega sredstva.

Več o vnosu začetnega stanja v register osnovnih sredstev preberite tukaj.

Vnos osnovnega sredstva v register med letom

Pri vnosu osnovnega sredstva v register med letom pa tekoči promet za tako osnovno sredstvo lahko knjižimo v povezavi s prejetim računom ali pa ga v register dodamo ročno. 

Pri ročnem vnosu prometa je pomembno, da v razdelku začetne vrednosti ne vnašamo ničesar.

Na pogledu osnovnega sredstva, pri razdelku Promet, kliknemo na + Nov promet. Vnesemo vrsto prometa, datum, nabavno vrednost in popravek vrednosti. Vnos podatkov shranimo.


Program na pogledu osnovnega sredstva izpiše vrednost osnovnega sredstva na izbrani dan in v razdelku promet pripravi vrstico s prometom.

V primeru ročno vnesenega prometa za osnovno sredstvo, ki je v uporabi, program začne amortizirati osnovno sredstvo od prvega dne v naslednjem mesecu in pripravi vrstico s prometom ter posodobi vrednost osnovnega sredstva.

Več o vnosu osnovnega sredstva v register med letom preberite tukaj.

V tem prispevku