Ročni vnos temeljnice

Navodilo velja za primere ročnega vnosa temeljnice  v Dvostavnem knjigovodstvu.  Ročen vnos uporabimo v primeru, ko npr. izstavljamo  izdane račune v drugem programu, knjigovodske podatke pa želimo voditi v Minimaxu.

Ročni vnos temeljnice

1. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.

2. Kliknemo Nov.

3. Na polju Vrsta temeljnice: izberemo ustrezno temeljnico.

4. Vnesemo Datum temeljnice.

5. Vnesemo Opis:  številka računa.

6. S klikom na Podatki za DDV vnašamo podatke v davčne evidence.

7. Z vnosom ustreznega konta in zneska postavke (v dobro, v breme) dodajamo posamezne knjižbe.

  •  V kolikor imamo znotraj menija šifranta kontov, na posameznem kontu označeno, da se delavec, stranka ali pa analitika lahko vnaša, oziroma, da gre pri tem za obvezen vnos, nam program pri vnosu podatkov ponudi še omenjena polja za vnos podatkov. 

8. S klikom na Knjižbe nam program izpiše vse vnesene knjižbe vezane na izbran konto. 

8. Polje Veza za plačilo: predstavlja številko računa. Podatek je pomemben pri vnosu bančnih izpiskov, oziroma pri zapiranju odprtih postavk.

9.  Polje Valuta: izberemo želeno denarno enoto. (običajno program predlaga EUR - domačo denarno enoto.)

10. Datum opravljanja in datum zapadlosti vnesemo samo v primeru izbire saldakontnih kontov. 

11. S klikom na Shrani knjižbo shranimo posamezen zapis in nadaljujemo z vnosi.

12. Ko zaključimo z vnosom podatkov, s klikom na Potrdi. 


Temeljnica mora biti vedno usklajena. Torej, salda v dobro in v breme morata biti enaka.

 

Primer vnosa posameznih knjižb:

>Vnos izdanega računa neposredno v knjigovodstvo

> Vnos prejetega računa neposredno v knjigovodstvo

V tem prispevku