Osnovna sredstva - navodila za uvoz v Minimax (excel)

Navodilo velja za pripravo in uvoz registra Osnovnih sredstev preko Excel datoteke.

Pogoj za uvoz začetnega stanja osnovnih sredstev je, da imamo aktivirana Osnovna sredstva.

Priprava in vnos podatkov v predlogo

Najprej pripravimo predlogo:

 1. V meniju Nastavitve> Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Osnovna sredstva.
 3. Izberemo Pripravi naj se predloga in kliknemo na Pripravi predlogo.
 4. Datoteko shranimo na računalnik.

Nato v predlogo pravilno vnesemo podatke

5. Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati. Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo ročno.

 •  Številka

Podatek je obvezen.

Številka predstavlja inventarno številko posameznega osnovnega sredstva, vendar se ne sme ponavljati. Torej vsako osnovno sredstvo mora imeti svojo šifro. Najpogostejša je uporaba šifer programa, iz katerega prenašamo podatke.

Primer številke: 23

 • Naziv

Podatek je obvezen.

Poljubno besedilo, dolgo največ 250 znakov.

Primer naziva: Osebni avtomobil

 • Listina

Podatek je obvezen.

Številka dokumenta, s katerim je bilo osnovno sredstvo pridobljeno.

Primer listine: R:12654/415

 • Datum pridobitve

Podatek je obvezen.

Datum pridobitve osnovnega sredstva. Vpisujemo ga v obliki DD.MM.LLLL

Primer datuma: 15.12.2010

 • Dobavitelj

Podatek je obvezen.

Naziv dobavitelja, od katerega smo sredstvo nabavili.

Primer naziva: Avtohiša d.o.o.

 • Šifra amortizacijske skupine

Podatek je obvezen.

Na tem mestu uporabimo šifro amortizacijske skupine, iz šifranta amortizacijskih skupin.

Primer šifre amortizacijske skupine: 4

 • % amortizacije

Podatek ni obvezen, v kolikor ga ne izpolnimo, se bo prepisal odstotek, ki je določen na amortizacijski skupini osnovnega sredstva. Če je ta odstotek različen od odstotka amortizacijske skupine na tem sredstvu, pa odstotek vpišemo.

Primer % amortizacije: 18

 • Šifra analitike

Podatek ni obvezen, v kolikor želimo voditi stroške amortizacije osnovnih sredstev po analitiki, vpišemo šifro analitike iz šifranta analitik.

Primer šifre analitike: 1

 • Šifra nahajališča

Podatek ni obvezen, v kolikor želimo ločiti osnovna sredstva po nahajališčih, moramo vpisati šifro nahajališča, iz šifranta nahajališč.

Primer šifre nahajališča: 1

 • Količina

Podatek je obvezen.

Količina osnovnih sredstev, ki se vodi pod to inventarno številko.

Primer količine: 1

 • Nabavna vrednost

Skupna nabavna vrednost osnovnega sredstva ob nakupu in dograditvah.

Primer nabavne vrednosti: 15.450,15

 • Popravek vrednosti

Popravek vrednosti do datuma 31. 12. predhodnega leta od uvoza osnovnih sredstev. Amortizacija se bo obračunavala s 1. 1.

Primer popravka vrednosti: 1.500,34

 • Neodpisljiva vrednost

Podatek predstavlja vrednost, ki se ne bo amortizirala pri osnovnem sredstvu. To je meja, do katere se bo sredstvo amortiziralo, potem se ne amortizira več.

Primer neodpisljive vrednosti: 1.000

Nazadnje napolnjeno predlogo shranimo

6. S klikom na Datoteka > Shrani (File > Save). 

7. Če program prikaže opozorilo, da dokument morda ni združljiv z Unicode formatom, kliknemo na gumb Da (Yes).

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

 1. V meniju Nastavitve> Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Osnovna sredstva.
 3. Izberemo Podatki naj se uvozijo.
 4. S klikom na Izberite datoteko poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki.
 5. Kliknemo na Uvozi podatke.

Program prikaže poročilo o uvozu.

 • Sicer pa register osnovnih sredstev (začetno stanje) lahko v Minimax uvažamo preko xml datoteke.
V tem prispevku