Vnos novega prejema

V zalogah lahko vnašamo prejeme od dobavitelja, iz skladišča, iz skladišča z izdajo stranki in iz proizvodnje.

Pri prejemu od dobavitelja, ko najprej prejmemo blago in kasneje račun, vnesemo prejem na spodaj opisan način.

Vnos prejema

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge
 2. kliknemo na Nov in izberemo Prejem.
 3. Program odpre okno za vnos prejema.

Vnos glave prejema

4. Izberemo Podvrsto prometa, ki predstavlja vrsto prejema in določa vrsto dovoljenih tipov artiklov na prejemu ter način vrednotenja:

 • Od stranke > gre za klasično nabavo blaga ali materiala.
 • Iz skladišča > gre za prenos blaga, materiala, polizdelkov in izdelkov med različnimi skladišči.
 • Iz skladišča z izdajo stranki > gre za prenos prenos blaga, materiala, polizdelkov in izdelkov med skladišči, z izdajo izbranega artikla kupcu.
 • Iz proizvodnje > gre prejem polizdelkov in izdelkov na zalogo, kjer je vnesena vrednost hkrati vrednost vrednotenja.

5. Vnesemo Datum. Podatek vpliva na prikaz stanja zalog na dan in karticah artiklov.

6. Številka: program prejeme samodejno številči v okviru leta. Številk ne moremo spreminjati.

 • Številčenje posameznih vrst prejemov:
  • PS - prejem od stranke.
  • PL - prejem iz skladišča.
  • PP - prejem iz proizvodnje.
 • Prejeme je mogoče preštevilčiti prek gumba Pripomočki > Preštevilčenje.

7. Stranka: izberemo jo s spustnega seznama. 

 • Podatke o stranki lahko spreminjamo s klikom na
 • Novo stranko vnesemo s klikom na .

8. Analitikapolje je vidno, če imamo v šifrantu analitik vneseno vsaj eno analitiko.

9. Opis: prepišemo iz splošnih podatkov dokumenta, na podlagi katerega vnašamo prejem. Podatek je viden v opisu kartice artikla in na temeljnici.

10. Vrednost prejema: program vpiše vrednost prejema samodejno iz vrednosti vnesenih vrstic. 

Vrednost prejema vnesemo tudi ročno. Program jo zapiše tudi na vrstice prejema.

11. rednost vračila/storna: program samodejno zapiše vrednost vrnjenih artiklov (artiklov z negativno količino) iz vrstic prejema.

12. Skupna vrednost: program vpiše skupno vrednost prejema (vrednost prejema - vrednost vračila/storna).

13. Vrednost odvisnih stroškov:  vpišemo vrednost odvisnih stroškov, ki velja za celoten prejem. 

 • Na podlagi vnosa vrednosti odvisnih stroškov, program samodejno izračuna % odvisnih stroškov prejema.

14. % odvisnih stroškov: vpišemo odstotek odvisnih stroškov, ki velja za celoten prejem

 • Na podlagi vnosa % odvisnih stroškov, program samodejno izračuna vrednost odvisnih stroškov prejema.

15. % rabata: vnesemo odstotek rabata, ki velja za celotni prejem.

16. Denarna enota: izberemo denarno enoti, ki velja za celoten prejem.

17. Tečaj: v primeru tuje denarne enote, program izpiše tečaj Banke Slovenije za izbrano denarno enoto na dan prejema.

Vnos vrstic prejema

18. Skladiščepolje je prikazano, če je odprtih več skladišč. Izbrano je privzeto skladišče.

 • Če izberemo skladišče maloprodaje, bo program upošteval prodajno ceno artikla iz zadnjega prejema in jo predlaga pri naslednji izdaji iz skladišča maloprodaje. Pri tem samodejno odpre tudi nov Cenik.
 • Če izberemo skladišče veleprodaje, vnos prejema ne vpliva na prodajno ceno artikla. Program pri izdaji iz skladišča veleprodaje predlaga prodajno ceno artikla iz Šifranta > Artikli.

19. Artikel: izberemo artikel. 

 • Za hitrejši vnos vnesemo v polje začetek opisa artikla (na primer "stek" za steklenica). Program prikaže na spustnem seznamu ustrezne artikle.
 • Če želimo prikaz samo artiklov z zalogo, vpišemo znak # (lojtro) pred iskalnim nizom (na primer "#stek").
 • Podatke artikla lahko spreminjamo s klikom na .
 • Če artikla ne najdemo na seznamu, ga lahko dodamo s klikom na .

20. Količina: vnesemo količino izbranega artikla.

21. Fakturna cena brez DDV: polje je prikazano samo v primeru, če nismo zavezanci za DDV in dobavitelj je zavezanec za DDV. Vnesemo nabavno ceno brez odštetih morebitnih popustov in brez DDV-ja.

22. Fakturna cena: vnesemo nabavno ceno brez odštetih morebitnih popustov.

23. % popusta: vnesemo morebitni odstotek popusta, ki ga priznava dobavitelj na vnesen artikel.

24. Nakupna cena: program samodejno izračuna nakupno ceno. Gre za ceno z upoštevanim rabatom.

25. Nabavna cena: program samodejno izračuna nabavno ceno. Gre za ceno z upoštevanim rabatom in dodanimi odvisnimi stroški.

26. % marže: program iz vnesenih podatkov samodejno izračuna odstotek marže. Podatek lahko ročno popravimo.

27. Prodajna cena: če je prodajna cena že vpisana v meniju šifranti > artikli, potem program cene ne računa (jo le prepiše), ampak računa maržo. 

 • Če pa je na artiklu vnesena marža, prodajna cena pa ni, program izračuna prodajno ceno. Prodajna cena ne upošteva zneska DDV-ja.

28. Prodajna cena z DDV: gre za prodajno ceno z upoštevanim DDV.

29. Vrednost: program samodejno izračuna nabavno vrednost prejema artikla na posamezni vrstici.

30. S klikom na  dodamo artikel na vrstico prejema.

 • Dodano vrstico popravimo s klikom na  na vrstici artikla.
 • Brisanje vrstice je mogoče s klikom na  na koncu vrstice.

31. Če imamo več skladišč, program po potrditvi vrstice prikaže ikono za masovno zamenjavo skladišča. S klikom na ikono  izberemo obstoječe skladišče in novo skladišče, s katerim želimo zamenjati obstoječega. 

 • S klikom na Potrdi program na vseh vrsticah, ki imajo izbrano obstoječe skladišče, tega zamenja z novo izbranim skladiščem.

 31. Po končanem vnosu podatkov prejema lahko z gumbi v orodni vrstici:

 • s klikom na Shrani shranimo prejem. To možnost uporabimo v primeru, ko prejem še ni dokončen. Shranjevanje prejema bo zapisalo Osnutek prejema, kar pomeni, da prejem ne bo vplival na zaloge artiklov.
 • s klikom na Opusti opustimo vnos prejema  V tem primeru bodo izgubljene vse spremembe v prejemu.
 • s klikom na Potrdi potrdimo prejem.  Program ovrednoti prejem oziroma količinsko poveča zalogo artiklov na prejemu za vnesene količine.

32. Na vnosnem oknu potrjenega prejema so prikazan gumbi:

 • Uredi > omogoča urejanje podatkov prejema, vnos oziroma brisanje vrstic. Gumb je prikazan le na nepotrjenem prejemu. 
 • Briši > omogoča brisanje celotnega prejema z vsemi vrsticami. Prejem lahko brišemo samo če je v osnutku (če še ni potrjen).
 • Nov:
  • Prejem > program odpre okno za vnos novega prejema. 
  • izdaja > program odpre okno za vnos nove izdaje.
  • Sprememba cene > program odpre okno za vnos spremembe cen artiklov.
  • Lastna raba > program odpre okno za vnos lastne rabe artiklov.
 • Prekliči potrditev > preklic potrditve prejema v osnutek. Prejem lahko ponovno urejamo.
 • Kopiraj:
  • v prejem > program kopira celoten prejem v nov prejem (z vrsticami vred).
  • v izdajo > program kopira celoten prejem v izdajo (z vrsticami vred).
 • Natisni: 
  • Prejem > natisne prejemnico.
  • Prevzemni list - Veleprodaja > natisne prevzemni list

Uvoz prejema (prejeta e-dobavnica)

Če dobavitelj pošlje e-dobavnico po elektronski pošti v nabiralnik, go program glede na strukturo datoteko prepozna in označi vrsto datoteke "Dobavnica". E-dobavnico lahko v nabiralnik dodamo tudi ročno.

 1. V meniju Nabiralnik > Vhodni dokumenti označimo dobavnico, ki jo želimo prenesti v meni Poslovanje > Zaloge.
  • Za pripravo prejema je stranka obvezen podatek. Zato moramo pred obdelavo datoteke nujno izbrati oziroma določiti stranko.
 2. Postavimo se na Obdelaj datoteke in izberemo Pripravi nov prejem.
  • Pripni v obstoječ prejem izberemo, če želimo dodati datoteko kot priponko na že na obstoječ prejem, ne glede na to ali je ta že potrjen ali v osnutku. Program na obstoječ prejem doda datoteko kot priponko (in ne prenese vrstic z artikli).
 3. Na vmesenem koraku, Urejanje artiklov, program prikaže artikle in podatke iz dobavnice: kodo, šifro, naziv, mersko enoto in količino ter ceno. 
  • Artikle program samodejno prepozna in predlaga glede na šifro, ki jo imamo vneseno v meniju Šifranti > Artikli. 
  • V kolikor šifra v šifrantu > artikli ne obstaja, lahko artikel povežemo z že obstoječim artiklom tako, da ga izberemo na spustnem seznamu ali ga s klikom na dodamo v šifrant > artikli.
  • S klikom na artikel uredimo.
 4. V kolikor imamo za posameznega dobavitelja vnesen nabavni cenik, ga program samodejno posodobi s podatki dobavnice. 
  • Če artikla iz dobavnice nimamo vnesenega v nabavni cenik in ga želimo dodati na nabavni cenik dobavitelja, označimo polje Dodaj v cenik. Program bo ob pripravi prejema dodal artikle na obstoječ nabavni cenik dobavitelja. 
  • Če nabavnega cenika za dobavitelja še ne uporabljamo in ga želimo odpreti, označimo polje Pripravi nabavni cenik. Program bo ob pripravi prejema samodejno odprl nov nabavni cenik dobavitelja.  
 5. Kliknemo na Pripravi prejem.
 6. Program odpre vnosno okno prejema in samodejno izpolni podatke v glavi prejema ter vrstice prejema. 
 7. Prenesene podatke preverimo in prejem Potrdimo.

Kaj program pripravi?

Pri potrditvi prejema program pripravi temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu s preknjižbo iz prehodnega konta zalog na konto zaloge blaga ali materiala.

V tem prispevku