Vnos novega prejema

V zalogah lahko vnašamo prejeme od dobavitelja, iz proizvodnje in od naročnika. V primeru prejema od dobavitelja, kadar najprej dobimo blago in kasneje račun, običajno vnesemo prejem na spodaj opisan način.

Vnos prejema

1. V meniju Poslovanje > Zaloge > Nov > izberemo Prejem.

2. Podvrsta prometa: predstavlja vrsto prejema, ki določa vrsto dovoljenih tipov artiklov na prejemu ter način vrednotenja:

 • Od stranke predstavlja klasično nabavo blaga ali materiala.
 • Iz proizvodnje predstavlja prejem izdelkov na zalogo, kjer je vnesena vrednost že kar tudi vrednost vrednotenja.
 • Od naročnika predstavlja prejem materiala od naročnika, da bomo izdelal nov artikel. 

3. Datumta podatek vpliva na prikaz stanja zalog na dan in karticah artiklov.

4. Številka: program samodejno številči v okviru leta, ki je določeno z datumom in številk ne moremo spreminjati.

 • Številčenje posameznih vrst prejemov ni ločeno.
 • Prejeme je mogoče preštevilčiti prek gumba Pripomočki > Preštevilčenje.

5. Stranka: izberemo jo s spustnega seznama. 

 • Podatke o stranki lahko spreminjamo z gumbom »Svinčnik«,
 •  lahko pa tudi vnesemo novo stranko s klikom na znak Plus.

6.  Analitikapolje analitike je vidno, če imamo v šifrantu analitik vneseno vsaj eno analitiko.

7. % rabata: Rabat velja za celotni prejem.

8. % odvisnih stroškov velja za celoten prejem

9. Denarna enota velja za celoten prejem

10. Opis: prepišemo jo iz splošnih podatkov dokumenta, na podlagi katerega vnašamo prejem (ta podatek je viden v opisu kartice artikla).

 

Vnos vrstic prejema

1.  Skladiščepolje je prikazano, če je odprtih več skladišč. Prikazuje pa privzeto skladišče. 

2. Artikel: izberemo artikel > v polje vnesemo začetek opisa artikla (na primer »stek« za "steklenica"). V spustnem seznamu prikaže ustrezne artikle.

 • Če želimo prikazati le artikle z zalogo, potem vpišemo znak # (lojtro) pred iskalnim nizom (na primer "#stek" za "steklenica").

3. Količina: vnesemo količino vrstice prejema.

4. Fakturna cena brez DDV: polje program prikaže v primeru, če nismo zavezanci za DDV in je dobavitelj zavezanec za DDV. Vnesemo nabavno ceno brez odštetih morebitnih popustov in brez DDVja.

5. Fakturna cena: Vnesemo nabavno ceno brez odštetih morebitnih popustov.

6. % popusta: vnesemo morebitni odstotek popusta, ki ga priznava dobavitelj.

7. Nakupna cena: cena z upoštevanim rabatom

8. Nabavna cena: cena z upoštevanim rabatom in dodanimi odvisnimi stroški

9. Prodajna cena: če je prodajna cena že vpisana v meniju šifranti > artikli, potem cene ne računa, ampak računa maržo. 

 • če pa je na artiklu vnesena marža, prodajna cena pa ne, računa prodajno ceno. Prodajna cena ne upošteva zneska DDVja.

10. Vrednost: prikaz nabavne vrednosti.

11. S klikom na znak  dodamo artikel na vrstico prejema.

 • Popravljanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na vrstici artikla.
 • Brisanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na koncu vrstice.

 

12. Po končanem vnosu podatkov prejema lahko z gumbi v orodni vrstici:

 • Shranimo prejem s klikom na Shrani: uporabimo ga v primeru, ko prejem še ni dokončen. Shranjevanje prejema bo zapisalo le Osnutek prejema, kar pomeni, da prejem ne bo vplival na zaloge artiklov.
 • Opustimo vnos prejema s klikom na Opusti: izgubljene bodo vse spremembe v prejemu.
 • Potrdimo prejem s klikom na Potrdi: program bo ovrednotil prejem (če je že predhodno bil povezan s prejetim računom) oz. bo količinsko povečal zalogo artiklov na prejemu za vnesene količine.

Na ekranu pogleda so naslednji gumbi:

Uredi: urejanje prejema, vnos vrstic, brisanje…, če prejem še ni potrjen.

Briši: brisanje celotnega prejema z vsemi vrsticami vred, če prejem še ni potrjen.

Nov prejem: odpre nov prejem.

Nova izdaja: odpre novo izdajo.

Nov prenos: odpre nov prenos med skladišči (med skladiščnico).

Kopiranje v prejem: kopira celoten prejem v nov prejem (z vrsticami vred).

Kopiranje v izdajo: kopira celoten prejem v izdajo (z vrsticami vred).

Kopiranje v prenos: kopira celoten prejem v prenos med skladišči (z vrsticami vred). 

Potrdi: potrdi prejem in pri tem osveži stanje zalog ter ovrednoti vezane izdaje.

Natisni: natisne prejem, če je prejem potrjen.

Prevzemni list: pripravi prevzemni list (gumb viden pri veleprodaji)

Preklic potrditve: prekliče potrditev prejema in s tem omogoči ponovno urejanje.

Kaj program pripravi?

Pri potrditvi Prejema program pripravi temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu s preknjižbo iz prehodnega konta zalog na konto zaloge blaga ali materiala.

Preverite tudi kako prejem povežemo s prejetim računom...  vnos prejetega računa za zalogo.

V tem prispevku