Začetek dela z izdanimi računi

Izdani računi so namenjeni fakturiranju opravljenih storitev, dobav blaga ali materiala davčnim zavezancem in končnim potrošnikom.

Program pri izdaji izdanega računa samodejno pripravi knjižbe - temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu in zapise v DDV evidence.

Nastavitve pred vnosom izdanega računa

 1. Vnesemo artikle v meniju Šifranti > Artikli.
  • Artikle lahko v program Minimax tudi uvozimo s pomočjo Excel tabele (glej Uvoz artiklov)
  • Artikel pa lahko vnesemo tudi neposredno ob vnosu izdanega računa. S klikom na znak + lahko dodamo nov artikel v šifrant.
 2. Vnesemo stranke v meniju Šifranti > Stranke.
  • Stranke lahko uvažamo iz javne baze ali iz drugih aplikacij (glej Uvoz šifranta strank).
  • Stranko lahko vnesemo tudi neposredno na vnosu izdanega računa. S klikom na znak +.
 3. Uredimo nastavitev izpisa izdanega računa. (glej Nastavitve izpisov)

V izdanih računih lahko:

Kako bo izdani račun knjižen, določajo:

 1. Nastavitve posameznega artikla:
  • ta določa konto prihodka in
  • način vpisa v davčne evidence (splošna ali znižanja stopnja DDV-ja, neobdavčeno, oproščeno).
 2. Nastavitve v šifrantu Avtomatični konti.
  • tu so določeni konti za knjiženje terjatev do domačega, iz EU oziroma tujega dobavitelja. Program pa ob potrditvi računa samodejno izbere konto knjiženja glede na državo, ki jo ima kupec izbrano v šifrantu.
  • tu je določen tudi konto za knjiženje DDV-ja (glede na stopnjo določeno na artiklu).

Več o šifrantu Avtomatični konti.

Aktivacija izdanih računov

Izdane račune vnašamo prek menija Poslovanje > Izdani računi.

 1. Najprej določimo datum za zapadlost:
  • datum opravljanja do
  • datum računa
 2. Če dodamo kljukico v polju Prikaz vrednosti razlike v ceni na računih, bo program prikazoval razliko v ceni pri vnosu računa.
 3. Če dodamo kljukico v polju Prikaz vrednosti razlike v ceni na predračunih, bo program prikazoval razliko v ceni pri vnosu predračuna. Več o tem tukaj.
 4. Vnos analitike na vrstici izdanega računa > dodamo kljukico, če želimo pri vnosu posameznega artikla voditi analitiko.
 5. Vodenje prejetih predplačil v odprtih postavkah > če kljukico dodamo, bo program na temeljnici končnega izdanega računa poknjižil prejeto predplačilo na saldakontni konto 2308 in bomo lahko predplačila zapirali preko odprtih postavk. Če polja ne označimo, pa program poknjiži na temeljnici končnega izdanega računa prejeto predplačilo na finančni konto 2300.
 6. Knjiženje izdanih računov po VOD standardu: dodana kljukica pripravi temeljnice izdanih računov po VOD standardu, ki jih lahko naknadno izvozimo. Več o tem tukaj.
 7. Uporaba dodatnega skladišča pri razbremenjevanju zalog: to polje program prikaže samo v primeru, da smo pred aktivacijo izdanih računov, imeli aktivirane zaloge, kjer uporabljamo več skladišč, sicer se polje ne prikazuje. Več o tem tukaj.
 8. Ročni vnos stopenj DDV > dodamo kljukico, če imamo prodajo blaga in storitev končnim potrošnikom v druge članice EU, v primeru, da smo dolžni za to blago in storitve obračunati DDV države članice, v katero prodajamo.

Osnovni ukazi

V tem prispevku