Primer vodenja poslovanja po projektih (analitikah)

V Minimaxu vodimo poslovanje po projektih s pomočjo vnosa posameznih analitik.

Če pri vnosu izdanih in prejetih računov izberemo analitiko, ki predstavlja projekt, lahko po projektih spremljamo:

 • prihodke in stroške,
 • dobiček oziroma razliko med prihodki in stroški,
 • promet (fakturirani znesek),
 • odprte postavke (koliko imamo neplačanih računov).

Nastavitev analitike in kontov

 1. V meni Šifranti > Analitike s klikom na Nov vnesemo novo Analitiko, ki predstavlja projekt.
  • Vnesemo šifro in naziv (ime projekta).
 2. Nato v meniju Šifranti > Konti  na izbranih kontih določimo, da se analitika lahko vnaša.

Vnos analitike na Izdanih računih

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi vnesemo izdan račun.
 2.  Če je v šifrantu vnesena vsaj ena analitika, bo v glavi računa prikazano polje Analitika, kjer izberemo analitiko za izbran projekt. 
  • Pri izstavitvi računa program pripravi samodejno temeljnico, na kateri poknjiži terjatev do kupca na izbrano analitiko (projekt).
 3. Analitiko lahko izberemo tudi pri vnosu vrstice izdanega računa. Več o vnosu analitike na vrstici izdanega računa preberite tukaj.
  • Pri izstavitvi računa program pripravi samodejno temeljnico, na kateri so prihodki knjiženi na izbrano analitiko (projekt). 

Vnos analitike na Prejetih računih

 1. V meniju Poslovanje > prejeti računi vnesemo prejeti račun.
 2. Če je v šifrantu vnesena vsaj ena analitika, bo v glavi računa prikazano polje Analitika, kjer izberemo analitiko za izbran projekt.
  • Pri potrditvi računa program pripravi samodejno temeljnico, na kateri poknjiži obveznost do dobavitelja na izbrano analitiko (projekt).
 3. Analitiko lahko izberemo tudi pri dodajanju odhodka, če smo predhodno določili na kontu tega odhodka, da se analitika lahko vnaša.
  • Pri potrditvi računa program pripravi samodejno temeljnico in poknjiži posamezen odhodek na izbrano analitiko (projekt).

Vnos analitike na Potnih nalogih

 1. V meniju Poslovanje > Potni nalogi vnesemo potni nalog.
 2. Če je v šifrantu vnesena vsaj ena analitika, bo pri vnosu potnega naloga prikazano polje Analitika, kjer izberemo analitiko vezano na projekt.
 3. Pri obračunu potnega naloga program pripravi samodejno temeljnico, ki vsebuje podatek o analitiki (projektu):
  • Strošek vezan na analitiko (projekt).
  • Obveznost do delavca vezana na analitiko (projekt).
  • pomembno je, da ima konto stroška oziroma odhodka določeno, da se analitika lahko vnaša. 

Nasvet.

Da program pravilno prikaže odprte oz. zaprte postavke po projektih, vnašamo analitiko tudi knjiženju plačil.

Vnos analitike na delavcu

 • V meniju Šifranti > Delavci vnesemo delavca.
 • Če je v šifrantu vnesena vsaj ena analitika, bo pri vnosu delavca v razdelku Spremenljivi podatki prikazano polje Analitika, kjer izberemo analitiko, ki predstavlja delavca/projekt.
  • Pri potrditvi obračuna plače temu delavcu program pripravi samodejno temeljnico, na kateri poknjiži ločeno strošek plače na izbrano analitiko (delavca/projekt).

Pregledi po analitikah v knjigovodstvu

Preglede in izpise v knjigovodstvu lahko omejimo na posamezno analitiko (projekt): bruto bilanca, knjižbe, zbiri v knjigovodstvu, kartica konta, kartica stranke, itd.

Več o tem preberite...Tukaj.

V tem prispevku