Primer vodenja poslovanja po projektih (analitikah)

Znotraj Minimaxa lahko poslovanje po projektih vodimo s pomočjo vnosa posameznih analitik.

Če pri vnosu izdanih in prejetih računov izberemo analitiko, ki predstavlja projekt, lahko po projektih spremljamo:

 • prihodke in stroške,
 • dobiček oziroma razliko med prihodki in stroški,
 • promet (fakturirani znesek)
 • odprte postavke (koliko imamo neplačanih računov)

 

Analitike

Najprej v Šifrantu > Analitike vnesemo analitike, po katerih bomo spremljali posamezne projekte. 


Konti

Nato v meniju Šifranti > Konti  na izbranih kontih določimo, da se analitika lahko vnaša.


Vnos analitike na Izdanih računih

Če je v šifrantu vnesena vsaj ena analitika, bo pri vnosu računa prikazano polje Analitika.

1. Pri vnosu izdanega računa, 

2. v polju > Analitika izberemo analitiko za izbran projekt.

3. Pri dodajanju artikla na vrstico imamo možnost izbrati analitiko. Več o tem preberite.. Tukaj.

 

Pri izstavitvi računa program pripravi samodejno temeljnico, ki vsebuje podatek o analitiki (projektu):

 • prihodek, vezan na projekt
 • terjatev do kupca, vezana na projekt

  

 

Vnos analitike na Prejetih računih

Če je v šifrantu vnesena vsaj ena analitika, bo pri vnosu računa prikazano polje Analitika.

1. Pri vnosu prejetega računa,

2. v polju > Analitika izberemo analitiko za izbran projekt. 

3. Pri dodajanju odhodka imamo možnost izbrati analitiko (če smo predhodno določili na kontu tega odhodka, da se analitika lahko vnaša).


Pri potrditvi računa program pripravi samodejno temeljnico, ki vsebuje podatek o analitiki (projektu):

 • odhodek vezan na projekt
 • obveznost do dobavitelja vezana na projekt
   

Vnos analitike na Potnih nalogih

Pri vnosu potnega naloga v polju Analitika - izberemo analitiko vezano na projekt.

Pri obračunu potnega naloga program pripravi samodejno temeljnico, ki vsebuje podatek o analitiki (projektu):

 • stroški vezani na projekt
 • obveznost do delavca vezana na projekt

 

Nasvet.

Enako tudi pri knjiženju plačil vnašamo analitiko, da program pravilno prikaže odprte oz. zaprte postavke po projektih.

 

Pregledi po analitikah v knjigovodstvu

Preglede in izpise v knjigovodstvu lahko omejimo na posamezno analitiko (projekt): bruto bilanca, knjižbe, zbiri v knjigovodstvu, kartica konta, kartica stranke, itd.

Več o tem preberite...Tukaj.

V tem prispevku