Obračun plače: Korak 2 (vnos delavcev in urejanje vrstic obračuna)

Vnos delavcev obračuna

Na drugem koraku obračuna vnašamo podatke za izbrani obračun posameznega zaposlenca (pri zasebniku tudi za zasebnika). Program bo na osnovi zadnjega obračuna plač in nastavitvenih podatkov predlagal plačo za vse zaposlene.

V obračun so predlagani vsi zaposleni in zasebnik, ki ustrezajo glede na datume zaposlitve oziroma prekinitve delovnega razmerja.

 Osnovni gumbi:

 • Na preglednici so prikazani zaposleni in zasebnik, ki so razvrščeni po abecedi.
 • Novega delavca lahko v obračun dodamo s klikom Dodaj delavca. 
 • S klikom na Naziv delavca lahko spreminjamo in dopolnjujemo pripravljene podatke.
 • Če želimo delavca izbrisati iz obračuna, na koncu vrstice kliknemo.
 • Če nihče od delavcev oziroma zasebnik nima nobenih posebnosti (torej samo redno delo, morebitne praznike, povračilo za prehrano in prevoz), potem nadaljujemo s klikom Naprej.
 • Na koncu orodne vrstice imamo tudi možnost brisanja vseh delavcev s klikom na .

Urejanje podatkov za obračun zasebnika in delavca

 1. Podatke za obračun plače urejamo s klikom na posameznega delavca oziroma zasebnika.
 2. S klikom na Osnovni podatki delavca urejamo podatke delavca, ki so vneseni v meni Šifranti > Delavci.
  • S klikom Nazaj se vrnemo v obračun plač.
  • S klikom na Uredi urejamo podatke delavca, ki bodo upoštevani pri trenutnem obračunu plače.
   Spremembe ne bodo shranjene v šifrant > delavci, prav tako ne bodo vplivale na kasnejše obračune.
  • Ko vnos podatkov shranimo, nas program opozori, da spremembe pri delavcu vplivajo le na trenutno plačo in nam ponudi možnost, da posodobimo nastavitve delavca tudi v meniju Šifranti > Delavca.
  • Če želimo, da program posodobi nastavitve delavca tudi v meniju Šifranti > Delavci kliknemo na Posodobi nastavitve na šifrantu delavca. Posodobljeni podatki bodo upoštevani tudi pri naslednjem obračunu plače. 
  • Če želimo, da spremenjeni podatki veljajo samo za trenutni obračun plače, se s klikom Nazaj vrnemo na obračun plače.
 3. S klikom na Ostali podatki delavca lahko urejamo oziroma vnašamo:
  • Odtegljaje.
  • Dopust.
  • Vzdrževane družinske člane.
  • Bonitete.
  • Pri urejanju ostalih podatkov delavca nas program opozori, da pregledujemo podatke iz Šifranti > Delavci. Sprememba podatkov bo vplivala na trenuten in tudi na naslednje obračune plač.
 4. Če želimo urediti obračunske podatke, kliknemo na Uredi.
 5. V polju Vrsta izplačila izbiramo različna izplačila po (delu) naziva iz naslednjih skupin: 
  • Redno delo, Dodatki, Nadomestila, Refundacije, Boleznine, Invalidnine, Povračila, Odtegljaji in Bonitete ter druga izplačila.
 • Pri vnosu ur rednega dopusta ali boleznin, program samodejno zmanjša dneve prevoza in prehrane s klikom na  Potrdi.
 • Pri drugih vrstah izplačil (druga dela, druga povračila, drugi dodatki..), ki jih ročno vnesemo, določimo:
  • Število enot: vnesemo količino izbrane vrste izplačila. Običajno so to ure ali dnevi.
  • Na enoto: vnesemo vrednost izbrane vrste izplačila na enoto.
  • %: vnesemo odstotek za izbrano vrsto izplačila.
  • Znesek: vnesemo znesek izbrane vrste izplačila.
  • Opis: vnesemo dodaten opis. Vneseni dodatni opis bo izpisan na plačilni listini samo pri tem delavcu za ta obračun.
  • Vnos podatkov potrdimo s klikom na Potrdi.

5. Po končanem vnosu obračunskih vrstic kliknemo Shrani.

 • Če želimo izbrisati pripravljeno obračunsko vrstico, kliknemo na  na koncu obračunske vrstice.  
 • Za popravljanje obračunske vrstice kliknemo na naziv vrste plačila.

6. V primeru izrednih izplačil izbrišemo ponujene vrste obračuna in vnesemo vrsto izplačila Druga dela ter vnesemo samo bruto znesek. Ur ne vnašamo, da ne povečamo število ur na obrazcu M4. Opis vrstice prilagodimo našemu izplačilu.

7. s klikom na Opusti se vrnemo na pogled vseh delavcev zajetih na obračunu.

8. S klikom na Naprej pridemo na tretji korak obračuna plač.

Primeri vrst izplačil

Vrsta plačila

Število enot

Na enoto

%

Znesek

Opis

Redno delo (ure se štejejo v fond ur)

Redno delo

Vnos

Urna postavka

 100

*Znesek

-

Druga dela

Vnos

Vnos

Vnos

Vnos

Vnos

Dodatki (ure se ne štejejo v fond ur)

*Dodatek za delovno dobo

Seštevek ur rednega dela in nadomestil

Urna postavka


% dodatka za delovno dobo

*Znesek

-

*Dodatek za stalnost

Seštevek ur rednega dela in nadomestil

Urna postavka


% dodatka za stalnost

*Znesek

-

Dodatek za nočno delo

Vnos

Urna postavka

% dodatka za nočno delo

*Znesek

-

Dodatek za delo na prost dan

Vnos

Urna postavka

% dodatek za delo na prost dan

*Znesek

-

Drugi dodatki

Vnos

Vnos

Vnos

Vnos

Vnos

Dodatek za delovno uspešnost

-

-

-

Vnos

-

Dodatek za delovno uspešnost od bruto plače/rednega dela

-

-

Vnos

***Znesek


Dodatki za deljen delovni čas

Vnos

Urna postavka

Seštevek % za dodatke + % za dodatek za deljen delovni čas

*Znesek

-

Nadomestila (ure se štejejo v fond ur)

Državni praznik

Vnos

Urna postavka

 100

*Znesek

-

Redni dopust

Vnos

Urna postavka

 100

*Znesek

-

Izredni dopust

Vnos

Urna postavka

 100

*Znesek

-

Druga nadomestila

Vnos

Vnos

Vnos

Vnos

Vnos

Neplačana odsotnost

Vnos

Urna postavka

-

-

-

Boleznine (ure se štejejo v fond ur)

Boleznine do 30 dni

Poškodbe po tretji osebi do 30 dni

Vnos

Urna postavka povečana za % dodatka za delovno dobo in stalnost + dodatki (znesek delimo s številom ur rednega dela in praznikov)

% boleznine do 30 dni

*Znesek

-

Poškodbe na delu do 30 dni

Vnos

Urna postavka povečana za % dodatka za delovno dobo in stalnost + dodatki (znesek delimo s številom ur rednega dela in praznikov)

 100

*Znesek

-

Poškodbe izven dela do 30 dni

Vnos

Urna postavka povečana za % dodatka za delovno dobo in stalnost + dodatki (znesek delimo s številom ur rednega dela in praznikov)

% za poškodbe izven dela

*Znesek

-

Druge boleznine

Vnos

Vnos

Vnos

Vnos

Vnos

Očetovski dopust

Vnos

-

-

-

-

Refundacije (ure se štejejo v fond ur)

Nega

Vnos

Urna postavka za refundacijo

% iz nastavitev

*Znesek

-

Boleznine nad 30 dni

Vnos

Urna postavka za refundacijo

% iz nastavitev

*Znesek

-

Invalidnina (ure se štejejo v fond ur)

Invalidnina

Vnos

Urna postavka za invalidnino

 100

*Znesek


Druga invalidnina

Vnos

Vnos

Vnos

Vnos

Vnos

Nadure

Nadure

Vnos

Urna postavka

% za nadure

*Znesek

-

Druge nadure

Vnos

Vnos

Vnos

Vnos

Vnos

Povračila (so prejemki po uredbi v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo)

Prevoz na delo

Vnos

Prevoz na dan

 100

*Znesek

-

Prehrana

Vnos

Cena prehrane na dan

 100

*Znesek

-

Druga povračila

Vnos

Vnos

Vnos

Vnos

Vnos

Odtegljaji

*Odtegljaji delavca

-

-

-

**Znesek

Naziv stranke

Drugi odtegljaji

Vnos

Vnos

Vnos

Vnos

Vnos

Bonitete (povečuje osnovo za prispevke)

Boniteta za xxxxx

-

-

-

Vnos

-

Druge bonitete

-

-

-

Vnos


Urna postavka:

 • Če je pri delavcu označeno, da se urna postavka računa iz točk na uro, potem se točke na uro od delavca množijo z vrednostjo točk na uro iz nastavitev obračuna.
 • Če je pri delavcu označeno, da se urna postavka računa iz točk na mesec, potem urna postavka predstavlja količnik med zmnožkom števila točk na mesec pri delavcu z vrednostjo točk na mesec in mesečnim fondom ur.
 • Če je pri delavcu označeno, da se urna postavka računa iz bruto plače na mesec, potem je urna postavka količnik med bruto plačo na mesec pri delavcu in mesečnim fondom ur.
 • Če je pri delavcu označeno, da se urna postavka računa iz neto plače na mesec, potem je urna postavka količnik med bruto plačo izračunano iz neto plače na mesec pri delavcu in mesečnim fondom ur.

 Urna postavka za refundacijo:

 • količnik valorizacije: to je količnik, ki znesek urne postavke iz leta pred obračunom refundacije preračuna na sedanjo (letošnjo) vrednost. Količnik je določen po zakonu. Za preteklo leto je količnik 1,0000.
 • meseci izplačil: predstavlja podatek, koliko mesecev je delavec delal v letu, preden je nastopil bolniško; če je delavec nastopil delo v tekočem letu, se vzamejo meseci, kolikor jih je opravil do nastopa bolniške. Meseci se predlagajo iz predhodnega obračuna v istem letu.
 • osnova: je znesek bruto plač, ki se štejejo v osnovo za dohodnino, iz preteklega leta, ko je delavec nastopil bolniško; če je delavec nastopil delo v tekočem letu, se v osnovo štejejo plače, ki jih je delavec prejel do meseca, v katerem je nastopil bolniško. V skupno bruto vrednost se upoštevajo vsi zaslužki, od katerih so bili plačani prispevki za zdravstvo (ne upoštevajo se invalidnine); Osnova se predlaga iz predhodnega obračuna v istem letu.
 • ure: so seštevek opravljenih ur za isto obdobje kot pri osnovi. Ne upoštevajo se ure, ko so bili prispevki samo obračunani (npr. ure za invalidnino); Ure se predlagajo iz predhodnega obračuna v istem letu.
 • datum od: pomeni datum, ko je delavec v mesecu, za katerega obračunavamo plače, začel z refundacijo;
 • datum do: pomeni datum, ko je delavec zaključil z refundacijo v mesecu, za katerega obračunavamo refundacijo.

*Znesek: zmnožek Števila enot z Na enoto in %.

**Znesek:

 • Če je na odtegljajih delavca izbran Obrok, potem Znesek obroka.
 • Če je na odtegljajih delavca izbran % od neto, potem % od neto plače.
 • Če je na odtegljajih delavca izbran % od bruto, potem % od bruto plače.

 ***Znesek: zmnožek Osnova (bruto plača ali redno delo) in %.

*Dodatek za delovno dobo: se ne vnaša, ker se avtomatično izračuna, če v nastavitvah obračuna obstaja % dodatka za delovno dobo na leto.

*Dodatek za stalnost: se ne vnaša, ker se avtomatično izračuna, če v nastavitvah obračuna obstaja % dodatka za stalnost na leto.

% dodatka za delovno dobo: se izračuna kot zmnožek let delovne dobe in tega podatka. Leta delovne dobe se izračunajo kot seštevek delovne dobe pred zadnjo zaposlitvijo in delovne dobe med datumom zaposlitve in zadnjim dnem meseca obračuna.

% dodatka za stalnost: se izračuna kot zmnožek let delovne dobe v organizaciji in tega podatka. Leta delovne dobe v organizaciji se izračunajo kot seštevek delovne dobe v organizaciji in delovne dobe med datumom zaposlitve in zadnjim dnem meseca obračuna.

Prevoz na dan:

 • Če je pri delavcu označeno, da se izračun prevoza na dan izračunava iz vrednost na dan, potem je to znesek Vrednost na dan.
 • Če je pri delavcu označeno, da se izračun prevoza na dan izračunava iz km na dan, potem je to zmnožek km na dan in cene km za prevoz na delo.
 • Če je pri delavcu označeno, da se izračun prevoza na dan izračunava iz vrednosti na mesec, potem je to zmnožek vrednosti na mesec in ur na dan iz nastavitev deljeno z mesečnim fondom ur.
 • Če je pri delavcu označeno, da se izračun prevoza na dan izračunava iz fiksne vrednosti na mesec, potem je to znesek Fiksne vrednosti na mesec.
 • Če je pri delavcu označeno, da ni računanja, potem ni zneska prevoza na delo.

  *Odtegljaji delavca: se ne vnaša, ker se avtomatično izračuna.

Kaj program pripravi?

Program izračuna plače in upošteva dodatke iz prvega koraka obračuna.

V tem prispevku