Obračun plače

Program Minimax omogoča enostaven obračun plač, zaostalih izplačil in nadomestil plač, izrednih izplačil, jubilejnih nagrad in odpravnin. Pri obračunu program pripravi vse potrebne obrazce za oddajo na eDavke, AJPES, ZZZS, plačilne liste delavcem ter arhiv podjetja, plačilne naloge in samodejno temeljnico z vsemi vknjižbami v glavno knjigo.