IssuedInvoice (Izdani računi)

Navodilo velja za prenos podatkov izdanih računov prek API vmesnika.


Splošno navodilo:SL: Izdani računi
API dokumentacija:https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/IssuedInvoice
Kratek opis: Omogočeno je branje izdanih računov/predračunov.
Omogočeno je dodajanje in spreminjanje izdanih računov/predračunov.
Omogočeno je brisanje izdanih računov/predračunov.
Omogočeno je kopiranje izdanih računov v dobropis, izstavljanje računov, preklicevanje računov ter priprava listine izdanega računa/predračuna.

IssuedInvoice - podatki izdanega računa

IssuedInvoice

Podatek

Opis

InvoiceType

Vrsta računa, obvezen podatek. Izbira iz:

 • R > izdan račun.
 • P > predračun.

Year

Leto računa.

InvoiceNumber

Številka računa.

DocumentNumbering

Številčenje računa.

Vnese se ID številčenja - številčenje izberemo iz šifranta številčenj, ki ga izpišemo s klicem metode GetDocumentNumberings.

Customer

Stranka, obvezen podatek.

Vnese se ID stranke stranko izberemo iz šifranta strank, ki ga izpišemo s klicem metode GetCustomers.

DateIssued

Datum računa, obvezen podatek.

Pri gotovinskem računu se vnese poleg datuma tudi uro.

DateTransaction

Datum opravljanja računa, obvezen podatek za izdan račun.

DateTransactionFrom

Datum opravljanja računa od.

DateDue

Datum zapadlosti, obvezen podatek za izdan račun.

AddresseeName

Naziv naslovnika za prikaz na listini izdanega računa, obvezen podatek. 

Običajno je to Customer.Name.

AddresseeAddress

Naslov naslovnika za prikaz na listini izdanega računa, obvezen podatek. 

Običajno je to Customer.Address.

AddresseePostalCode

Poštna številka naslovnika za prikaz na listini izdanega računa, obvezen podatek.

Običajno je to Customer.PostalCode.

AddresseeCity

Pošta naslovnika za prikaz na listini izdanega računa, obvezen podatek. 

Običajno je to Customer.City.

AddresseeCountry

Država naslovnika, obvezen podatek

Vnese se ID države. Državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries.

Običajno je to Customer.Country.

AddresseeCountryName

Naziv države naslovnika za prikaz na listini izdanega računa.

Običajno je to Customer.CountryName.

RecipientName

Naziv prejemnika za prikaz na listini izdanega računa.

RecipientAddress

Naslov prejemnika za prikaz na listini izdanega računa.

RecipientPostalCode

Poštna številka prejemnika za prikaz na listini izdanega računa.

RecipientCity

Pošta prejemnika za prikaz na listini izdanega računa.

RecipientCountry

Država prejemnika. Vnese se ID države. Državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries

RecipientCountryName

Naziv države prejemnika za prikaz na listini izdanega računa.

Rabate

Rabat v procentih.

ExchangeRate

Tečaj denarne enote.

Če je izbrana domača denarna enota, potem se vnese 1. Pri tuji denarni enoti se vnese 1/tečaj.

Tečaj tuje denarne enote lahko dobimo s klicem metode GetExchangeRateByCurrencyCode.

DocumentReference

Osnova za račun, veza.

Currency

Denarna enota, obvezen podatek.

Vnese se ID denarne enote. Denarno enoto izberemo iz šifranta denarnih enot, ki ga izpišemo s klicem metode GetCurrencies.

Analytic

Analitika.

Vnese se ID analitike. Analitiko izberemo iz šifranta analitik, ki ga izpišemo s klicem metode GetAnalytics.

Document

Dokument, ki vsebuje listine, ki se pripravijo pri izstavitvi računa.

IssuedInvoiceReportTemplate

Nastavitev izpisa za tiskanje izdanih računov, obvezen podatek.

Vnese se ID nastavitve izpisa. Nastavitev izpisa izberemo iz šifranta nastavitev izpisa, ki ga izpišemo s klicem metode GetReportTemplates.

Glede na DisplayType je mogoča izbira:

 • IR > izdani računi.
 • DP > dobropis.
 • UP > izdan račun s plačilnim nalogom.
 • PR > predračun.
 • PUPN > predračun s plačilnim nalogom.

DeliveryNoteReportTemplate

Nastavitev izpisa za tiskanje dobavnic, obvezen podatek.

Vnese se ID nastavitve izpisa. Nastavitev izpisa izberemo iz šifranta nastavitev izpisa, ki ga izpišemo s klicem metode GetReportTemplates.

Glede na DisplayType je mogoča izbira:

 • DO > dobavnica.

DescriptionAbove

Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis zgoraj na listini izdanega računa/predračuna, ki se pripravi.

DescriptionBelow

Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis spodaj na listini izdanega računa/predračuna, ki se pripravi.

DeliveryNoteDescriptionAbove

Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis zgoraj na dobavnici.

DeliveryNoteDescriptionBelow

Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis spodaj na dobavnici.

Notes

Opomba.

PaymentType

Način plačila (za FURS). S tem podatkom se račun označi kot gotovinski račun in poznejši preklic računa ni možen. Možna izbira iz:

 • G > gotovina.
 • P > gotovina (po povzetju).
 • K > kartica.
 • D > drugo.

Podatek bo odstranjen 31.3.2020. Nadomešča ga segment IssuedInvoicePaymentMethods.

Employee

Blagajnik.

Vnese se ID delavca (blagajnika) za potrebe davčnega potrjevanja. Delavca izberemo iz šifranta delavcev, ki ga izpišemo s klicem metode GetEmployees.

PricesOnInvoice

Cene na računu, obvezen podatek.

Če ima organizacija nastavljen vnos cen z DDV, potem je možna izbira:

 • N > DDV se prišteva cenam (82. člen).
 • D > DDV je vračunan v ceno (83. člen).

Sicer pa:

 • N > vnos cen brez DDV.

RecurringInvoice

Oznaka, da je račun ponavljajoči, obvezen podatek.

Če je tip računa izdan račun, potem izbira iz:

 • D > da.
 • N > ne.

SalesValue

Prodajna vrednost za maloprodajo.

Če je izbrana analitika, ki je povezana s poslovalnico v maloprodaji, potem se pri izstavitvi pripravi promet maloprodaje, ki uporablja ta podatek iz izdanega računa.

SalesValueVAT

DDV od prodajne vrednosti za maloprodajo.

Če je izbrana analitika, ki je povezana s poslovalnico v maloprodaji, potem se pri izstavitvi pripravi promet maloprodaje, ki uporablja ta podatek iz izdanega računa.

InvoiceAttachment

Dokument PDF izdanega računa, ki nastane po izstavitvi računa. Samo za branje.

EInvoiceAttachment

Priponka za eSlog izdanega e-računa. Priponka se pripravi pri izstavitvi računa, če je na stranki označeno, da se pripravlja e-račun. Samo za branje.

OriginalDocumentType

Vrsta izvornega dokumenta za e-račun:

 • IV > račun.
 • AAB > predračun.
 • AAK > dobavnica.
 • CD > dobropis.
 • CT > pogodba.
 • ON > naročilo.

OriginalDocumentDate

Datum izvornega dokumenta za e-račun.

PurposeCode

Koda namena.

Vnese se ID kode namena. Kodo namena izberemo iz šifranta kod namena, ki ga izpišemo s klicem metode GetPurposeCodes.

VatAccountingType

Vrsta obračuna DDV. Možna izbira iz:

 • AZ > Obračunan DDV po 25. členu.
 • CP > Po carinskih postopkih 42 in 63.
 • GP > Gradbeni posel.
 • IS > Izvozne storitve.
 • MI > Montaža in instaliranje.
 • OD > Obračuna se DDV.
 • PA > Potovalne agencije.
 • PD > Prodaja na daljavo.
 • PP > Prevoz potnikov.
 • PS > Prevozne storitve.
 • TR > Tristranske dobave.

Če nimamo določene vrste obračuna DDV, potem je ta podatek NULL.

IssuedInvoiceRows

Seznam vrstic izdanega računa/predračuna.

IssuedInvoicePaymentMethodsSeznam načinov plačil (samo za izdane račune)

Status

Status izdanega računa/predračuna:

 • O > osnutek.
 • I > izstavljen izdan račun/predračun.

IssuedInvoiceRow - podatki vrstice izdanega računa

IssuedInvoiceRow

Podatek

Opis

RowNumber

Zaporedna številka vrstice, ki se uporablja pri razvrščanju vrstic. Obvezen podatek.

Item

Artikel, obvezen podatek.

Vnese se ID artikla. Artikel izberemo iz šifranta artiklov, ki ga izpišemo s klicem metode GetItems.

ItemName

Naziv artikla, ki se izpisuje pri tiskanju.

ItemCode

Šifra artikla, ki se izpisuje pri tiskanju.

UnitOfMeasurement

Merska enota artikla, ki se izpisuje pri tiskanju.

Description

Opis artikla, ki se izpisuje pri tiskanju.

Quantity

Količina artikla.

Price

Cena.

PriceWithVAT

Cena z DDV.

VatRate

Stopnja DDV, obvezen podatek.

Vnese se ID stopnje DDV-ja. Stopnjo DDV izberemo iz šifranta stopenj DDV, ki ga izpišemo s klicem metode GetVatRates.

VATPercent

DDV v procentih (npr. 22).

Discount

Vrednost popusta v denarni enoti.

DiscountPercent

Odstotek popusta.

Ista vrstica ima lahko vpisan ali popust z vrednostjo ali pa z odstotkom..

Value

Vrednost vrstice, samo za branje

Warehouse

Skladišče.

Vnese se ID skladišča skladišče izberemo iz šifranta skladišč, ki ga izpišemo s klicem metode GetWarehouses.

IssuedInvoicePaymentMethod - podatki načinov plačila izdanega računa

IssuedInvoicePaymentMethod

Podatek

Opis

RowNumber

Zaporedna številka vrstice, ki se uporablja pri razvrščanju vrstic. Obvezen podatek.

PaymentMethod

Način plačila, obvezen podatek.

Vnese se ID načina plačila. Način plačila izberemo iz šifranta načinov plačil, ki ga izpišemo s klicem metode GetPaymentMethods.

Amount

Znesek.

AmountInDomesticCurrency

Znesek v domači denarni enoti.

AlreadyPaid

Že plačano:

·       D – že plačano ob izdaji računa.

·       N – ni še plačano ob izdaji računa

RecordDtModified

Datum spremembe (samo za branje).

RowVersion

Row version is used for concurrency check (samo za branje).

Primeri

Pri zgradbi objekta za pošiljanje si lahko pomagamo s testnimi podatki objekta, ki jih prikažemo s klikom na gumb Test API na pogledu posamezne metode.

Vnos novega izdanega računa

Metoda: AddIssuedInvoice

IssuedInvoice

Podatek

Opis

InvoiceType

R

Customer

ID stranke

Currency

ID denarne enote (EUR)

ExchangeRate 

 1

AddresseeName

Končni kupec

AddresseeAddress

-

AddresseeCity

-

AddresseePostalCode

-

AddresseeCountry

ID države (Slovenija)

DateIssued

 14.9.2015

DateDue

 24.9.2015

DateTransaction

 14.9.2015

DateTransactionFrom

 14.9.2015

IssuedInvoiceReportTemplate

ID nastavitve izpisa (DisplayType = IR)

DeliveryNoteReportTemplate

ID nastavitve izpisa (DisplayType = DO)

PricesOnInvoice

N

RecurringInvoice

N


IssuedInvoiceRow

Podatek

Opis

RowNumber

 1

Item

ID artikla

ItemName

Kostanj

VatRate

ID stopnje DDV (splošna)

Quantity

 3

Price

 4,909836

PriceWithVAT

 5,99

VatPercent

 22

Discount

 0

DiscountPercent

 0


IssuedInvoiceRow

Podatek

Opis

RowNumber

 2

Item

ID artikla

ItemName

Med, kozarec 750ml

UnitOfMeasurement

kos

VatRate

ID stopnje DDV (splošna)

Quantity

 2

Price

 7,3770491

PriceWithVAT

 9

VatPercent

 22

Discount

 0

DiscountPercent

 0


IssuedInvoicePaymentMethod

Podatek

Opis

RowNumber

 1

PaymentMethod

ID načina plačila tipa transakcijski račun T.

Amount

 14,99

AmountInDomesticCurrency

 14,99

AlreadyPaid

N

JSON

{

"IssuedInvoiceId": 0,

"Year": null,

"InvoiceNumber": null,

"Numbering": null,

"DocumentNumbering": null,

"Customer": {

"ID": 3381150,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"DateIssued": "2015-09-14T00:00:00+02:00",

"DateTransaction": "2015-09-14T00:00:00+02:00",

"DateTransactionFrom": "2015-09-14T00:00:00+02:00",

"DateDue": "2015-09-24T00:00:00+02:00",

"AddresseeName": "Končni kupec",

"AddresseeAddress": "-",

"AddresseePostalCode": "-",

"AddresseeCity": "-",

"AddresseeCountryName": null,

"AddresseeCountry": {

"ID": 192,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"RecipientName": null,

"RecipientAddress": null,

"RecipientPostalCode": null,

"RecipientCity": null,

"RecipientCountryName": null,

"RecipientCountry": null,

"Rabate": 0.0,

"ExchangeRate": 1.0,

"PaymentReference": null,

"Currency": {

"ID": 7,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Analytic": null,

"Document": null,

"IssuedInvoiceReportTemplate": {

"ID": 448523,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"DeliveryNoteReportTemplate": {

"ID": 448518,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Status": null,

"DescriptionAbove": null,

"DescriptionBelow": null,

"DeliveryNoteDescriptionAbove": null,

"DeliveryNoteDescriptionBelow": null,

"Notes": null,

"PaymentType": null,

"Employee": null,

"PricesOnInvoice": "N",

"RecurringInvoice": "N",

"SalesValue": 0.0,

"SalesValueVAT": 0.0,

"InvoiceAttachment": null,

"EInvoiceAttachment": null,

"InvoiceType": "R",

"OriginalDocumentType": null,

"OriginalDocumentDate": null,

"PurposeCode": null,

"VatAccountingType": null,

"IssuedInvoiceRows": [{

"IssuedInvoiceRowId": 0,

"IssuedInvoice": null,

"Item": {

"ID": 1410182,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"ItemName": "Kostanj",

"RowNumber": 1,

"ItemCode": null,

"Description": null,

"Quantity": 3.0,

"UnitOfMeasurement": null,

"Price": 4.90983606557377,

"PriceWithVAT": 5.99,

"VATPercent": 22.0,

"Discount": 0.0,

"DiscountPercent": 0.0,

"Value": null,

"VatRate": {

"ID": 36,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Warehouse": null,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

},

{

"IssuedInvoiceRowId": 0,

"IssuedInvoice": null,

"Item": {

"ID": 1410152,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"ItemName": "Med, kozarec 750ml",

"RowNumber": 2,

"ItemCode": null,

"Description": null,

"Quantity": 2.0,

"UnitOfMeasurement": "kos",

"Price": 7.3770491,

"PriceWithVAT": 9.0,

"VATPercent": 22.0,

"Discount": 0.0,

"DiscountPercent": 0.0,

"Value": null,

"VatRate": {

"ID": 36,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Warehouse": null,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}],

"IssuedInvoicePaymentMethods":[ 

      { 

          "IssuedInvoicePaymentMethodId":1,

         "PaymentMethod":{ "ID":55882 },

         "Amount":14,99,

         "AmountInDomesticCurrency":14,99,

         "AlreadyPaid":"N"

      }

],

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}


Vnos novega gotovinskega računa za davčno potrditev

Metoda: AddIssuedInvoice

Račun za davčno potrjevanje (gotovinski račun) se od negotovinskih računov razlikuje v tem, da ima dodatno izpolnjene naslednje podatke:

 • DocumentNumbering (številčenje dokumentov, ki je povezano z elektronsko napravo).
 • Employee (blagajnik).
 • PaymentType (način plačila za FURS).
 • IssuedInvoicePaymentMethods

IssuedInvoice

Podatek

Opis

InvoiceType

R

DocumentNumbering

ID številčenja, ki je povezano z elektronsko napravo (za davčno potrjevanje)

Customer

ID stranke

Currency

ID denarne enote (EUR)

ExchangeRate

 1

AddresseeName

Končni kupec

AddresseeAddress

-

AddresseeCity

-

AddresseePostalCode

-

AddresseeCountry

ID države (Slovenija)

DateIssued

 16.12.2015 13:56:24

DateDue

 16.12.2015

DateTransaction

 16.12.2015

DateTransactionFrom

 16.12.2015

IssuedInvoiceReportTemplate

ID nastavitve izpisa (DisplayType = IR)

DeliveryNoteReportTemplate

ID nastavitve izpisa (DisplayType = DO)

PaymentType

G (gotovina)

Employee

ID delavca, ki predstavlja blagajnika

PricesOnInvoice

N

RecurringInvoice

N


IssuedInvoiceRow

Podatek

Opis

RowNumber

 1

Item

ID artikla

ItemName

Umivanje las

VatRate

ID stopnje DDV (splošna)

Quantity

 1

Price

 3

PriceWithVAT

 3,66

VatPercent

 22

Discount

 0

DiscountPercent

 0

 

IssuedInvoiceRow

Podatek

Opis

RowNumber

 2

Item

ID artikla

ItemName

Žensko striženje

UnitOfMeasurement

kos

VatRate

ID stopnje DDV (splošna)

Quantity

 1

Price

 21,311475

PriceWithVAT

 26

VatPercent

 22

Discount

 0

DiscountPercent

 0


IssuedInvoicePaymentMethod

Podatek

Opis

RowNumber

 1

PaymentMethod

ID načina plačila tipa gotovina G, kartica K ali drugo D.

Amount

 29,66

AmountInDomesticCurrency

 29,66

AlreadyPaid

D


JSON

{

"IssuedInvoiceId": null,

"Year": null,

"InvoiceNumber": null,

"Numbering": null,

"DocumentNumbering": {

"ID": 11846,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Customer": {

"ID": 2272369,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"DateIssued": "2015-12-16T13:56:24.297",

"DateTransaction": "2015-12-16T00:00:00",

"DateTransactionFrom": "2015-12-16T00:00:00",

"DateDue": "2015-12-16T00:00:00",

"AddresseeName": "Končni kupec",

"AddresseeAddress": "-",

"AddresseePostalCode": "-",

"AddresseeCity": "-",

"AddresseeCountryName": null,

"AddresseeCountry": {

"ID": 192,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"RecipientName": "",

"RecipientAddress": "",

"RecipientPostalCode": "",

"RecipientCity": "",

"RecipientCountryName": "",

"RecipientCountry": null,

"Rabate": 0.00,

"ExchangeRate": 1.000000,

"DocumentReference": null,

"PaymentReference": null,

"Currency": {

"ID": 7,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Analytic": null,

"Document": null,

"IssuedInvoiceReportTemplate": {

"ID": 268448,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"DeliveryNoteReportTemplate": {

"ID": 254918,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Status": null,

"DescriptionAbove": "",

"DescriptionBelow": "",

"DeliveryNoteDescriptionAbove": null,

"DeliveryNoteDescriptionBelow": null,

"Notes": null,

"PaymentType": "G",

"Employee": {

"ID": 83257,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"PricesOnInvoice": "N",

"RecurringInvoice": "N",

"SalesValue": 0.00,

"SalesValueVAT": 0.00,

"InvoiceAttachment": null,

"EInvoiceAttachment": null,

"InvoiceType": "R",

"OriginalDocumentType": null,

"OriginalDocumentDate": null,

"PurposeCode": null,

"VatAccountingType": null,

"IssuedInvoiceRows": [{

"IssuedInvoiceRowId": null,

"IssuedInvoice": null,

"Item": {

"ID": 1070168,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"ItemName": "Umivanje las",

"RowNumber": 1,

"ItemCode": null,

"Description": null,

"Quantity": 1,

"UnitOfMeasurement": "kos",

"Price": 3,

"PriceWithVAT": 3.66,

"VATPercent": 22.00,

"Discount": 0.00,

"DiscountPercent": 0.00,

"Value": null,

"VatRate": {

"ID": 36,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Warehouse": null,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

},

{

"IssuedInvoiceRowId": null,

"IssuedInvoice": null,

"Item": {

"ID": 1070166,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"ItemName": "Žensko striženje",

"RowNumber": 2,

"ItemCode": null,

"Description": null,

"Quantity": 1,

"UnitOfMeasurement": "kos",

"Price": 21.311475,

"PriceWithVAT": 26,

"VATPercent": 22.00,

"Discount": 0.00,

"DiscountPercent": 0.00,

"Value": null,

"VatRate": {

"ID": 36,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Warehouse": null,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}],

"IssuedInvoicePaymentMethods":[ 

      { 

          "IssuedInvoicePaymentMethodId":1,

         "PaymentMethod":{ "ID":55896 },

         "Amount":29,66,

         "AmountInDomesticCurrency":29,66,

         "AlreadyPaid":"N"

      }

],

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}


V tem prispevku