Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost od 1. januarja 2015 dalje

Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v prehodnem obdobju določa 410. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2.

V skladu s to določbo so najnižje osnove za posamezno kategorijo zavarovancev, ki veljajo od 1. januarja 2015 dalje, vezane na znesek zadnje znane povprečne Letne plače v RS, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP).

Način določitve minimalne osnove za prispevke za zavarovance

Način določitve minimalne osnove za prispevke za zavarovance iz delovnega razmerja, samozaposlene osebe, družbenike, rejnice in verske delavce od 1. 1. 2015 dalje je podrobneje razviden iz naslednje preglednice:

Vrsta zavarovanca

Najnižja osnova za plačilo prispevkov

Delavci v delovnem razmerju (14. člen ZPIZ-2)

 • v letih 2015 – 2017: 52 % 
 • v letu 2018: 54 % 
 • v letu 2019: 56 % 
 • v letu 2020: 58 % 
 • v letu 2021: 60 % 

Za vsa izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP predpreteklega leta, za izplačila od 1.3. dalje pa znesek PP preteklega leta.

Določitev minimalne osnove za izplačila od 1. 1. do 28 .2. 2015 (glede na datum izplačila in ne glede na obdobje, na katerega se nanaša plača in nadomestilo plače):

 52 % PP 2013 = 792,05 eur

Določitev minimalne osnove za izplačila od 1.3.2015 dalje:

 52 % PP 2014

 Samozaposlene osebe (15. člen ZPIZ-2)

 • v letu 2015: 54 % 
 • v letu 2016: 56 % 
 • v letu 2017: 58 % 
 • v letu 2018: 60 % 


Najnižja osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje znaša 60 % PP.

Za obračun prispevkov za januar se za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP predpreteklega leta, za obračun prispevkov od februarja dalje pa znesek PP preteklega leta.

Določitev minimalne osnove za januar 2015:

 54 % PP 2013 = 54 % 1.523,18 = 822,52 eur

(prisp. PIZ, ZSTV in ZAP)

 60 % PP 2013 = 913,91 eur (prisp. ZZ).

Določitev minimalne osnove za februar 2015:  54 % PP 2014 (prisp. PIZ, ZSTV in ZAP)

 60 % PP 2014 (prisp. ZZ).

Družbeniki

(16. člen ZPIZ 2)

 • v letu 2015: 65 % 
 • v letu 2016: 70 % 
 • v letu 2017: 75 % 
 • v letu 2018: 80 % 
 • v letu 2019: 85 % 
 • v letu 2020: 90 % 

Za obračun prispevkov za januar se za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP predpreteklega leta, za obračun prispevkov od februarja dalje pa znesek PP preteklega leta.

Kmetje (17. člen ZPIZ-2)

 • v letu 2015: 54 %
 • v letu 2016: 56 % 
 • v letu 2017: 58 % 
 • v letu 2018: 60 % 

Osebe, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic (peti odstavek 19. člena ZPIZ-2)

 • v letu 2015: 58 % 
 • v letu 2016: 59 % 
 • v letu 2017: 60 %

Verski uslužbenci v skladu s predpisi, ki urejajo versko svobodo

(6. odstavek 19. člena ZPIZ-2)

 • v letu 2015: 54 % 
 • v letu 2016: 56 % 
 • v letu 2017: 58 % 
 • v letu 2018: 60 %     

Minimalne osnove za zavarovance

Minimalne osnove za zavarovance, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 25. člena ZPIZ-2, ki veljajo od 1.1.2015 dalje, so razvidne iz spodnje preglednice. Pri določitvi zneska minimalne osnove za prispevke za mesec januar upošteva podatek o PP predpreteklega leta, od februarja dalje pa podatek o PP preteklega leta.

Zavarovanec

Pravna podlaga po ZPIZ-2

Najnižja osnova za plačilo prispevkov v prehodnem obdobju

Oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je dopolnila 15 let starosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje po tem zakonu

prvi odstavek 25. člena 

od marca 2014 dalje: 60 % PP.


Državljani Republike Slovenije, ki so v delovnem razmerju v tujini, če so bili neposredno pred odhodom v tujino zavarovani na ozemlju

Republike Slovenije ali so imeli pred odhodom v tujino stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije in niso za ta čas obvezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja ali so obvezno zavarovani, pa teh pravic ne morejo uživati zunaj te države

drugi odstavek 25. člena

v 2015: 54 % PP, v 2016: 56 % PP, od 2017: 58 % PP, od 2018 dalje: 60 % PP.

Oseba v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom, vendar le za razliko do polnega delovnega časa

tretji odstavek 25. člena

v 2015: 54 % PP, v 2016: 56 % PP, od 2017: 58 % PP, od 2018 dalje: 60 % PP.

Uživalci družinske oziroma vdovske pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter prejemniki poklicne pokojnine do uveljavitve pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja

četrti odstavek 25. člena

od marca 2014 dalje: 60 % PP; za prejemnike poklicne pokojnine: 20 % PP.

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in tretjega odstavka 17. člena tega zakona (kmetje), razen pogoja dohodka iz prvega odstavka 17. člena tega zakona

peti odstavek 25. člena

v 2015: 54 % PP, v 2016: 56 % PP, od 2017: 58 % PP, od 2018 dalje: 60 % PP.

Prenosnik kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejema rento iz naslova ukrepov kmetijske politike, če ni uživalec pokojnine

šesti odstavek 25. člena

od marca 2014 dalje: 60 % PP.

Osebe, ki so bile do 31. 12. 2012 prostovoljno vključene v obvezno PIZ na podlagi 7. točke prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1 (brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje)

 3. člen ZPIZ-2A

v 2015: 25 % PP, v 2016: 32 % PP, v 2017: 39 % PP, v 2018: 46 % PP, v 2019: 53 % PP, v 2020: 60 % PP.

Statistični urad RS objavlja podatke o povprečni mesečni plači po Koledarju objav, ki je objavljen na spletni strani SURS. 

V tem prispevku