Zakonodaja

Articles

Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost od 1. januarja 2015 dalje
Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v prehodnem obdobju določa 410. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2.V skladu s to določbo so najnižje osnove za posamezno kategorijo zavarovancev, ki veljajo od 1. januarja 2015 dalje, vezane na znesek zadnje znane povprečne Letne plače v RS, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP).
Novosti obrazca REK1 - poročanje o povračilih stroškov za delavce po 1.1.2018
Od 1.4.18 dalje ločeno poročamo podatke o povračilih stroškov za službena potovanja, ki jih izplačamo zaposlenim (po posameznih postavkah; dnevnice, prevoz, prenočevanja)
Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD)
Navodilo velja za primer obračuna subvencije Zaposlitev starejše osebe od 55 let po ZIUPTD.
Obračun plač in drugih osebnih prejemkov po 1.1.2014
Za dohodke, izplačane od 1. 1. 2014 dalje, je predpisano poročanje podatkov o izplačanih povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, če so izplačani v višini, ki se (skladno z določili 44. člena ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo.
Minimalna plača
Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu dela poln delovni čas. Pravico do minimalne plače in njeno višino določa Zakon o minimalni plači
Subvencija za delavce, ki so dopolnili 60 let starosti
Navodilo za vnos podatkov obračuna plače za delavca, kateri izpolnjuje pogoje za subvencijo za delavce, ki so dopolnili 60 let.