Knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo

V dvostavnem knjigovodstvu so samodejne temeljnice, ki nastajajo pri vnosu vseh dokumentov in obračunov v Minimaxu. V dvostavno knjigovodstvo lahko tudi neposredno knjižimo z ročnim vnosom temeljnic. Temeljnice je mogoče tiskati, kopirati, kopirati v storno, preklicevati in urejati. Poleg temeljnic je mogoče v dvostavnem knjigovodstvu pregledovati tudi bruto bilanco, knjižbe, DDV vrstice, dnevnik knjiženja, kartice konta, kartice stranke, različne zbire podatkov. Pripravimo lahko podatke za davčni nadzor in jih v predpisani obliki izvozimo za posredovanje finančni upravi.

Obračun DDV

Ob potrditvi izdanih in prejetih računov ter dnevnih iztržkov nastane samodejna temeljnica z zapisi za DDV, ki jih program upošteva pri obračunu. Obračun DDV-ja naredimo z enim klikom, pri čemer program izdela vse potrebne obrazce (obrazec DDV-O, rekapitulacijsko poročilo, poročilo o dobavah - 76. a člen ZDDV, Prilogo A k obrazcu DDV-O). Program omogoča obračun DDV-ja za mesečne in trimesečne zavezance po fakturirani realizaciji, po plačani realizaciji, upoštevamo pa lahko tudi odbitni delež. Če je potrebno doplačilo DDV-ja, program izdela plačilni nalog z vsemi potrebnimi podatki.

Osnovna sredstva

Osnovna sredstva predstavljajo evidenco osnovnih sredstev in drobnega inventarja z obračunom amortizacije in inventuro. V Osnovnih sredstvih lahko vnašamo osnovna sredstva, prenašamo obstoječa sredstva v uporabo, trajno izločamo sredstva, ročno urejamo promet po sredstvih, izvajamo začasni in končni obračun amortizacije, tiskamo register, kartico posameznega sredstva ter inventurno listo.

Letne obdelave

V meniju letne obdelave pripravimo letna poročila, naredimo zaključek in otvorimo novo poslovno leto ter pripravimo podatke za FURS in Ajpes.

Knjigovodska poročila

V programu Minimax je mogoče pripraviti temeljna knjigovodska poročila. Statistična poročila oziroma medletne bilance so namenjene pripravi podatkov bilance stanja in izkaza poslovnega izida za potrebe pregledovanja poslovanja med letom. Obračun davka na finančne storitve predloži davčni zavezanec, ki je v davčnem obdobju opravil finančne storitve, ki so predmet obdavčitve z davkom na finančne storitve. Poročilo FRP vsebuje Bilanco stanja, Izkaz poslovnega izida in podrobneje razdelane podatke iz Bilance stanja.