Knjiženje in zapiranje postavk v blagajni

Articles

Zapiranje odprtih postavk preko blagajne
Preko prometa blagajne lahko neposredno zapiramo odprte postavke, če je bil račun poravnan v gotovini. Za zapiranje izdanih računov izberemo blagajniški prejemek, za zapiranje prejetih računov pa blagajniški izdatek
Zakaj se stanje v blagajni ne ujema z glavno knjigo?
Skladnost knjižb in stanja blagajne preverimo v meniju Dvostavno knjigovodstvo > Knjižbe, kjer se omejimo na konto 1000. Velikokrat so razhajanja v primeru knjiženja z ročnim vnosom finančne temeljnice.