Tiskanje, izpisi in pregledi odprtih postavk

Articles

Tiskanje odprtih postavk
V meniju poslovanje, odprte postavke lahko tiskamo odprte postavke na izbran dan.
Tiskanje IOP (izpis odprtih postavk)
Obrazec IOP pošljemo enkrat letno strankam z namenom uskladitve stanja.
Izpis odprtih postavk glede na zapadlost 30,60, 90 dni
V meniju Poslovanje > Odprte postavke izpišemo seznam terjatev in obveznosti glede na datum zapadlosti 30, 60, 90 dni.
Izvoz seznama odprtih postavk in seznama dolžnikov glede na zapadlost (Excel)
Navodilo velja za pripravo datoteke odprtih postavk in seznama dolžnikov.
Pregled odprtih postavk po obdobjih (ročnost)
Če želimo pripraviti zbir podatkov za banke v primeru najema kredita ipd. pripravimo izpis v odprtih postavkah > izberemo Pregled po ročnosti.