Knjiženje izdanih računov

Articles

Izdan račun - "datum opravljanja do" v prihodnosti
Primer izdanega računa za naročnine in druge storitve, ki imajo datum opravljanja v prihodnosti.
Popravek kontov na izdanih računih, ki so bili že knjiženi v DDV
Če gre le za popravek konta, potem popravke naredimo na temeljnici izdanih računov.
Knjiženje terjatve na izdanih računih in knjiženje plačil
S potrditvijo izdanega računa program pripravi avtomatično temeljnico, ki vzpostavi terjatev do kupca.Konti za knjiženje terjatev so določeni v šifrantu Avtomatični konti, privzeto konto 1200 za domače kupce, konto 1210 za kupce izven EU in konto 1211 za kupce iz EU.Program samodejno izbere ustrezni konto glede na državo kupca na izdanem računu.
Izdanega računa ni v knjigi IRAČ
Če izdanega računa ni v knjigi izdanih računov, preverimo na artiklu stopnjo DDV - neobdavčena, temeljnica v osnutku.