Šifrant Odhodki

 

Šifrant Odhodki krmili knjiženje prejetih računov, saj odhodki določajo, kako se bo prejeti račun zapisal v računovodske in davčne evidence.

V šifrantu odhodkov lahko:

 

Vnos novega odhodka

Iz menija izberemo Šifranti > Odhodki.

Kliknemo na Nov. (Odhodek lahko neposredno v ta šifrant vnesemo tudi preko povezave na prejetem računu.)

Splošne nastavitve

1. Vnesemo Naziv: Vnesemo poljuben tekst, na podlagi katerega lažje najdemo odhodek na prejetem računu. Na primer: telefon

2. Izberemo Konto, na katerega se bo knjižil odhodek, ko ga izberemo na prejetem računu.

3. Stopnja DDV: Izberemo stopnjo DDV-ja. Na podlagi izbrane stopnje se bo iz zneska računala osnova za DDV in znesek DDV-ja. Izbira vpliva na zapis v davčnih evidencah.

 •  Organizacije, ki niso davčni zavezanci oz. so atipični davčni zavezanci, lahko pri vnosu prejetih računov izbirajo samo med odhodki, ki imajo v polju Stopnja DDV določeno Neobdavčeno.

 

4. DDV se odbija: Polje se prikaže ko izberemo stopnjo DDVja> označimo s kljukico, če želimo, da se nam na izbranem odhodku DDV odbija. V primeru, ko vnašamo odhodek za neodbiti DDV, pustimo polje prazno.

5. Povezava: Izberemo ustrezno povezavo, ki določa posebnosti pri obnašanju odhodka na prejetem računu:

 • Navaden odhodek > Najpogostejša vrsta odhodka, ki ne zahteva dodatnih povezav.

 • Osnovno sredstvo > Odhodek zahteva povezavo z osnovnim sredstvom v registru osnovnih sredstev. Tako označen odhodek se poknjiži v ustrezne stolpce knjige prejetih računov, v katere vnašamo vrednosti nabavljenih osnovnih sredstev in posledično v DDV-O

 • Drobni inventar > Odhodek zahteva povezavo z drobnim inventarjem, vpisanim v register osnovnih sredstev

 • Nepremičnina > Odhodek zahteva povezavo z nepremičnino v registru osnovnih sredstev. Tako označen odhodek se poknjiži tudi v ustrezne stolpce knjige prejetih računov, v katere vnašamo vrednosti nabavljenih nepremičnin in posledično v DDV-O

 • Zaloga > Odhodek zahteva povezavo s Prejemi v modulu Zaloga. Če izberemo Zalogo, se nam v polje Konto avtomatično vpiše konto 5009 (prehodni konto zaloge). S to povezavo se ovrednotijo vsi artikli na prejemu, ne glede na tip artikla.

 • Zaloga blaga v maloprodaji > Odhodek omogoča povezavo s prejemi v modulu Maloprodaja.

 • Zaloga blaga nepovezana maloprodaja > Odhodek omogoča vnos vrednosti prodaje če vodimo maloprodajo v drugem programu.

 • Uvoz > posebna ureditev, ki je veljala pred 1.7.2016.

 • Prejeti računi > izberemo v primeru ureditve plačila z drugim računom.

 • Razmejitev stroškov > Odhodek zahteva vnos dveh dodatnih podatkov "Število mesecev razmejitve" in "Konto stroška razmejitve".  Prejeti račun, ki vsebuje ta odhodek, bo poleg osnovne temeljnice, ki se bo knjižila na konto iz odhodka, pripravil še dodatne temeljnice.

Dodatnih temeljnic bo toliko, kot smo jih vpisali v polje "Število mesecev razmejitve" in bodo vsebovale naslednji knjižbi:

 • prva knjižba (stran knjiženja je v breme) se bo knjižila na konto, ki smo ga vpisali v polje "Konto stroška razmejitve",

 • druga knjižba (stran knjiženja je v dobro) se bo knjižila na konto iz odhodka

6. Predplačilo: odhodke s tako oznako uporabljamo pri knjiženju prejetih računov za predplačilo in končnih računov, vezanih na te račune za predplačilo.

7. Samoobdavčitev: Pri odhodku, ki ga označimo kot samoobdavčitev, bo program na vpisan znesek računa dodal (obračunal) DDV. Pripravila se bo temeljnica s vknjižbami obračunanega in odbitega DDV-ja. V primeru, da imamo odhodek, na katerem se DDV ne odbija, se znesek neodbitega DDV-ja poknjiži na konto, ki smo ga vpisali v polje Konto izbranega odhodka. Ko pa imamo odbitni delež, se DDV, ki ga lahko odbijamo, poknjiži na konto terjatev za DDV, neodbiti DDV pa program poknjiži na konto, ki smo ga določili v polju Konto izbranega odhodka.

8. Odhodek se lahko uporablja > S tem določimo ali se izbrani odhodek prikaže v spustnem seznamu odhodkov na prejetem računu ali ne. Predlagamo, da označimo samo tiste odhodke, ki jih uporabljamo, da bodo spustni seznami krajši in zato bolj pregledni.

Ostalo

9. Se nanaša na > določimo >  Blago ali Storitve > pri poslovanju z zavezancem za DDV iz EU bo posebej prikazana vrednost blaga (po različnih davčnih stopnjah) in storitev (po različnih stopnjah) na obračunu DDV-O.

10. Konto delitve >

11. % delitve >

12. Konto obveznosti: Če pustimo polje prazno, se bo obveznost na prejetem računu knjižila na konto, ki je določen v šifrantu Avtomatični konti. Program na podlagi države stranke izbere enega izmed treh določenih kontov, ki jih lahko tudi sami spremenite v šifrantu.

 • Če želimo da prejeti račun, ki vsebuje ta odhodek, knjiži na drug konto, ga na odhodku določimo. (Primer: knjiženje računa za obresti).

Kategorije: