Ročni vnos temeljnice

 

Pri vnosu posameznih knjižb, program samodejno pripravi temeljnico znotraj menija dvostavnega knjigovodstva. Sicer pa lahko temeljnico vnesemo tudi "ročno".

 

Ročni vnos temeljnice

1. Iz menija izberemo Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.

2. Kliknemo na gumb Nov.

3. Vrsta temeljnice: izberemo ustrezno temeljnico

4. Vnesemo Datum temeljnice.

5. Vnesemo Opis: številka računa.

6. S klikom na gumb -> "podatki za DDV" vnašamo podatke v davčne evidence.

7. Z vnosom ustreznega konta in zneska postavke (v dobro, v breme) nizamo posamezne knjižbe. V kolikor imamo znotraj menija šifranta kontov, na posameznem kontu označeno, da se delavec, stranka ali pa analitika lahko vnaša, oziroma, da gre pri tem za obvezen vnos, nam program pri vnosu podatkov ponudi še omenjena polja za vnos podatkov. 

S klikom na gumb -> "knjižbe" nam program izpiše vse vnesene knjižbe vezane na izbran konto. 

8. Veza za plačilo: predstavlja številko računa. Podatek je pomemben pri vnosu bančnih izpiskov, oziroma pri zapiranju odprtih postavk.

9. Valuta: izberemo želeno denarno enoto.

10. Datum opravljanja in datum zapadlosti se vnašata samo v primeru vnosa saldakontnih kontov. 

11. S klikom na gumb "shrani knjižbo" shranimo posamezen zapis in nadaljujemo z vnosi.

V kolikor zaključimo z vnosom podatkov, lahko s klikom na gumb -> "potrdi", potrdimo vnos podatkov, oziroma zaključimo z vnosom temeljnice. Temeljnica mora biti vedno usklajena. Torej, salda v dobro in v breme morata biti enaka.

 

Primer vnosa posameznih knjižb:

-> Vnos izdanega računa neposredno v knjigovodstvo

-> Vnos prejetega računa neposredno v knjigovodstvo

 

Kategorije: