Nadomestila plače nad 90 dni v breme ZZZS

 

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je začel veljati 31. 5. 2012 (Uradni list št. 40/21012 z dne 30. 5. 2012) v 6. členu (nov tretji odstavek 31. člena ZZVZZ) spreminja odmerni odstotek za izračun nadomestila plače za prvih 90 koledarskih dni izplačila nadomestila plače, ki se izplačuje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Vnos nadomestil znotraj Minimaxa

Znotraj programa uredimo vnos podatkov za obračun boleznin na drugem koraku obračuna plače. Znotraj tega izberemo ustrezno vrsto izplačila, izpolnimo zahtevana polja in zapis potrdimo.
 

V obdobju, ko nastopita dve vrsti izplačila do 90 dni in nad 90 dni v breme ZZZS, program naredi dva zahtevka, za vsako vrsto izplačila svojega.

 

Nove vrste izplačil

šifra razloga

Naziv razloga zadržanosti – nove vrste izplačil

odstotek osnove

do 90 koledarskih  dni
zadržanosti v breme ZZZS

(tretji odstavek 31. člena ZZVZZ)

01

BOLEZEN – do 90 koledarskih dni

80

02

POŠKODBA IZVEN DELA – do  90 koledarskih dni

70

05

POŠKODBA PO TRETJI OSEBI IZVEN DELA - do 90 koledarskih dni

70

07

TRANSPLANTACIJA - do 90 koledarskih dni

90

08

IZOLACIJA - do 90 koledarskih dni

90

09

SPREMSTVO - do 90 koledarskih dni

70

 

 

 

 

Stare vrste izplačil (spremembe)

šifra razloga

 

 

 

Star naziv razloga zadržanosti

Nov naziv razloga zadržanost

odstotek osnove

nad 90 koledarskih  dni zadržanosti

v breme ZZZS

 

(tretji odstavek 31. člena ZZVZZ)

01

Boleznine nad 30 dni

BOLEZEN – nad 90 koledarskih dni

90

02

Refundirane poškodbe izven dela (nad 30 dni)

POŠKODBA IZVEN DELA – nad 90 koledarskih dni

80

05

Refundirane poškodbe po tretji osebi izven dela

POŠKODBA PO TRETJI OSEBI IZVEN DELA - do 90 koledarskih dni

80

07

Transplantacija

TRANSPLANTACIJA - nad 90 koledarskih dni

100

08

Izolacija

IZOLACIJA - nad 90 koledarskih dni

100

09

Spremstvo

SPREMSTVO - nad 90 koledarskih dni

80

 

 

 

 

 

Pojasnila ZZZS

Vir: www.zzzs.si

Znižani odmerni odstotek se uporabi za izračun nadomestila plače pri zavarovancih, ki so pridobili pravico do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od dneva uveljavitve ZUJF dalje.

Znižani odstotki za prvih 90 koledarskih dni zadržanosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se uporabijo za tiste zavarovance, ki pridobijo pravico do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od dneva uveljavitve ZUJF dalje, torej od vključno 31.05.2012 dalje.

Primer

Prvi dan zadržanosti = 07.05.2012
Razlog zadržanosti= 01-bolezen
Prvi dan v breme ZZZS (31. delovni dan)  = 18.06.2012

Prvih 90 koledarskih dni = 18.06.2012 do 15.09.2012 znaša odmerni odstotek =  80% osnove
Od 91.  koledarskega dne dalje = od 16.09.2012 dalje znaša odmerni odstotek = 90% osnove

Ker je 31. delovni dan oz. prvi dan izplačila nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja nastopil po uveljavitvi ZUJF, se:- za  prvih 90 koledarskih dni, za obračun nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, uporabijo odstotki določeni v drugi alinei tretjega odstavka 31. člena ZZVZZ  = 80% osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni,- od vključno 91. koledarskega dne dalje pa, odmerni odstotki določeni v drugi alinei drugega odstavka 31. člena ZZVZZ = 90% osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni.

Pri zavarovancih, ki so na dan uveljavitve ZUJF že upravičeni do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, odmerni odstotek ostaja nespremenjen.

Znižanje odmernega odstotka, ki je določeno v 6. členu ZUJF, ne vpliva na odmerni odstotek za izračun nadomestila plače za zavarovance, ki so na dan uveljavitve ZUJF že upravičeni do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne glede na dejstvo, da se 90-dnevno obdobje prejemanja nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja  še ni izteklo.

Za navedene zavarovance je potrebno tudi po uveljavitvi ZUJF-a, pri izračunu nadomestila plače, uporabiti odmerni odstotek kot je določen v drugem odstavku 31. člena ZZVZZ.

Primer

Prvi dan zadržanosti = 02.04.2012
Razlog zadržanosti= 01-bolezen
Prvi dan v breme ZZZS (31.delovni dan)  = 14.05.2012

Odmerni odstotek za izračun nadomestila plače v breme ZZZS = 90% osnove (druga alinea drugega odstavka 31. člena ZZVZZ)Ker je 31. delovni dan oz. prvi dan izplačila nadomestila plače v breme ZZZS nastopil pred uveljavitvijo ZUJF, se za celotno neprekinjeno zadržanost od dela pri obračunu nadomestila plače v breme ZZZS uporabijo  odstotki po drugem odstavku 31. člena ZZVZZ = 90% osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni.