Temeljnice izdanih računov - Navodilo za uvoz XML

 

Datoteko za uvoz temeljnic izdanih računov v Minimax preko datoteke XML je potrebno pripraviti po naslednji shemi: http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

Datoteko v Minimax uvozimo v meniju Ostalo > Uvoz iz XML.

Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz.

V primeru nejasnosti se obrnite na uporabniško podporo preko zahtevka za pomoč.

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

Začetek segmenta strank

○○

<Stranka>

Začetek podatkov določene stranke.

Prenašajo se samo podatki novih strank.

Če stranka s šifro že obstaja, jo bo Minimax ignoriral.

○○○

<Sifra>

Obvezen vnos

Šifra stranke

 

Dolžina: do 10 znakov

○○○

<Naziv>

Obvezen vnos

Naziv stranke

 

Dolžina: do 100 znakov

○○○

<Naslov>

Obvezen vnos

Naslov stranke

 

Dolžina: do 50 znakov

○○○

<KraticaDrzave>

Obvezna dvomestna šifra države stranke.

Po šifrantu iz Minimax.

○○○

<PostnaStevilka>

Obvezen vnos

Vnos: niz številk

Dolžina: do 30 znakov

○○○

<NazivPoste>

Obvezen vnos

Vnos: niz znakov

Dolžina: do 250 znakov

○○○

<DavcniZavezanec>

"D" - če je stranka zavezanec za DDV, sicer tega podatka ni.

○○○

<IdentifikacijskaStevilka>

Če je stranka zavezanec za DDV, potem je identifikacijska številka obvezen podatek.

Dolžina: do 14 znakov

○○

</Stranka>

Konec podatkov določene stranke.

○○○

Podatki naslednje stranke itd.

</Stranke>

Konec segmenta strank

<Temeljnice>

Začetek segmenta temeljnic

○○

<Temeljnica>

Začetek podatkov določene temeljnice računa.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Začetek podatkov glave temeljnice.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Vnesite »IR«

IR         Izdan račun

 

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum opravljanja na računu.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Opis, ki določa izdan račun.

Predlagamo, da podatek polnite s  številko računa.

Dolžina: do 250 znakov

Primer:  IR2016-487

○○○

</GlavaTemeljnice>

Konec podatkov glave temeljnice.

○○○

<DDV>

Začetek segmenta DDV.

Ta segment izpolnjuje samo zavezanec za DDV.

○○○○

<DDVVrstica>

Začetek podatkov določenega DDV.

En račun ima en segment DDVVrstica.

○○○○○

<DDVGlava>

En segment DDVVrstica mora imeti en segment DDVGlava.

○○○○○○

<DatumDDV>

Datum opravljanja na računu.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<KnjigaDDV>

Vnesite »IR«

IR         knjiga izdanih računov.

○○○○○○

<DatumKnjizenjaDDV>

Datum opravljanja na računu.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke, ki je v zgornjem delu pri podatkih uvoza strank.

○○○○○○

<Listina>

Številka računa.

Dolžina: do 30 znakov

○○○○○○

<DatumListine>

Datum računa.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

</DDVGlava>

Konec segmenta DDVGlava.

○○○○○

<DDVStopnje>

Začetek segmenta stopenj DDV.

○○○○○○

<DDVStopnja>

Začetek segmenta podatkov določene stopnje DDV.

Teh segmentov je toliko, kolikor različnih stopenj DDV ima račun.

○○○○○○○

<SifraStopnjeDDV>

Vnesite eno od spodnjih stopenj:

 • S          splošna stopnja
 • Z          znižana stopnja
 • O          oproščeno
 • N          neobdavčeno

○○○○○○○

<Osnova>

Osnova za DDV od blaga.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del

○○○○○○○

<DDV>

Obračunan DDV od blaga.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del

○○○○○○○

<StoritevOsnova>

Osnova za DDV od storitev.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del

○○○○○○○

<StoritevDDV>

Obračunan DDV od storitev.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del

○○○○○○

</DDVStopnja>

Konec podatka določene stopnje DDV.

 

Podatki naslednje stopnje itd.

○○○○○

</DDVStopnje>

Konec segmenta stopenj.

○○○○

</DDVVrstica>

Konec podatkov določenega DDV.

○○○

</DDV>

Konec segmenta DDV.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Začetek segmenta knjižb

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe DDV.

Te knjižbe (ena ali dve) se formirajo samo, če obstaja DDV po splošni ali znižani stopnji.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice

Dolžina: do 250 znakov

○○○○○

<SifraKonta>

"26000" za DDV po splošni stopnji

"26001" za DDV po znižani stopnji

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek DDV.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek DDV.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe DDV.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe terjatve.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice

Dolžina: do 250 znakov

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto "1200"

Dolžina: do 10 znakov

○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke, ki je v zgornjem delu pri podatkih uvoza strank.

○○○○○

<DatumZapadlosti>

Datum zapadlosti iz računa.

○○○○○

<DatumOpravljanja>

Datum opravljanja iz računa.

○○○○○

<VezaZaPlacilo>

Referenca za plačilo iz računa.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Znesek terjatve.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Znesek terjatve.

Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov terjatve.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe prihodka od blaga.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice

Dolžina: do 250 znakov

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto "7620".

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek prihodka od blaga

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek prihodka od blaga

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe prihodka od blaga.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Začetek podatkov knjižbe prihodka od storitev.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum temeljnice

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis vrstice temeljnice

Dolžina: do 250 znakov

○○○○○

<SifraKonta>

Vnesite konto "7601".

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Znesek prihodka od storitev

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Znesek prihodka od storitev

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Konec podatkov knjižbe prihodka od storitev.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Konec segmenta knjižb

○○

</Temeljnica>

Konec podatkov določene temeljnice.

 

Temeljnica naslednjega računa

</Temeljnice>

Konec segmenta temeljnic

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

Primer datoteke XML za uvoz temeljnic izdanih računov in dnevnega iztržka

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">
  <Stranke>
    <Stranka>
      <Sifra>123</Sifra>
      <Naziv>Podjetje d.o.o.</Naziv>
      <Naslov>Ulica 23</Naslov>
      <PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>
      <NazivPoste>Ljubljana</NazivPoste>
      <DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>
      <IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>
    </Stranka>
    <Stranka>
      <Sifra>Banka1</Sifra>
      <Naziv>Prva banka d.d.</Naziv>
      <Naslov>Ulica 3</Naslov>
      <PostnaStevilka>12345</PostnaStevilka>
      <NazivPoste>Posta 1</NazivPoste>
      <DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>
      <IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>
    </Stranka>
  </Stranke>
  <Temeljnice>
    <Temeljnica>
      <GlavaTemeljnice>
        <SifraVrsteTemeljnice>IR</SifraVrsteTemeljnice>
        <DatumTemeljnice>2013-02-02</DatumTemeljnice>
        <OpisGlaveTemeljnice>IR:2013-12</OpisGlaveTemeljnice>
      </GlavaTemeljnice>
      <DDV>
        <DDVVrstica>
          <DDVGlava>
            <DatumDDV>2013-02-02</DatumDDV>
            <KnjigaDDV>IR</KnjigaDDV>
            <DatumKnjizenjaDDV>2013-02-02</DatumKnjizenjaDDV>
            <SifraStranke>123</SifraStranke>
            <Listina>IR:2013-12</Listina>
            <DatumListine>2011-02-01</DatumListine>
          </DDVGlava>
          <DDVStopnje>
            <DDVStopnja>
              <SifraStopnjeDDV>S</SifraStopnjeDDV>
              <Osnova>100.00</Osnova>
              <DDV>20.00</DDV>
              <StoritevOsnova>10.00</StoritevOsnova>
              <StoritevDDV>2.00</StoritevDDV>
            </DDVStopnja>
          </DDVStopnje>
        </DDVVrstica>
      </DDV>
      <VrsticeTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>1200</SifraKonta>
          <SifraStranke>123</SifraStranke>
          <DatumZapadlosti>2013-04-06</DatumZapadlosti>
          <DatumOpravljanja>2013-02-16</DatumOpravljanja>
          <VezaZaPlacilo>2013-12</VezaZaPlacilo>
          <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
          <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
        </VrsticaTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>7620</SifraKonta>
          <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
          <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
        </VrsticaTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>7601</SifraKonta>
          <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
          <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
        </VrsticaTemeljnice>
        <VrsticaTemeljnice>
          <DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
          <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2011-12</OpisVrsticeTemeljnice>
          <SifraKonta>26000</SifraKonta>
          <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
          <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
        </VrsticaTemeljnice>
      </VrsticeTemeljnice>
    </Temeljnica>
  </Temeljnice>
</miniMAXUvozKnjigovodstvo>
Kategorije: