StockEntry (Promet zalog)

 

Navodilo se nanaša na prenos podatkov stanja zalog prek API vmesnika.

Splošno navodilo:

SL: Zaloge

API dokumentacija:

https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/StockEntry

Kratek opis

Omogočeno je branje prometa zalog.

Omogočeno je dodajanje in spreminjanje prometa zalog.

Omogočeno je brisanje prometa zalog.

Omogočeno je potrjevanje, preklicevanje prometa zalog, tiskanje dobavnice.

 

Podatki prometa zalog:

 

Primeri:

 

StockEntry - podatki prometa zaloge

StockEntry

Podatek

Opis

StockEntryType

Podatek označuje vrsto prometa zaloge. Obvezen podatek. Izbira iz:

 • I – izdaja,
 • P – prejem,
 • S - prenos med skladišči.
StockEntrySubtype

Podvrsta prometa. Obvezen podatek. Izbira iz:

Pri izdaji (StockEntryType = I):

 • S - izdaja kupcu,
 • P - izdaja v proizvodnjo,
 • K - izdaja naročniku.

 

Pri prejemu (StockEntryType = P):

 • S - prejem od dobavitelja,
 • P - prejem iz proizvodnje,
 • K - prejem od naročnika.

Date

Datum prometa, obvezen podatek

Number

Številka prometa zalog, samo za branje.

Customer

Stranka

Vnese se ID stranke – stranko izberemo iz šifranta strank, ki ga izpišemo s klicem metode GetCustomers.

Analytic

Analitika

Vnese se ID analitike – analitiko izberemo iz šifranta analitik, ki ga izpišemo s klicem metode GetAnalytics.

Rabate

Odstotek rabata
Description Opis prometa

ValueOfReceipt

Skupna vrednost prejema. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja.

PercentOfDirectCostsOfPurchase

Procent odvisnih stroškov. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja.

Currency

Denarna enota. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja.

Vnese se ID denarne enote - denarno enoto izberemo iz šifranta denarnih enot, ki ga izpišemo s klicem metode GetCurrencies.

ExchangeRate

Tečaj. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja. Če ni vpisan, se predlaga na podlagi denarne enote in datuma.

DeliveryNoteReportTemplate

Nastavitev izpisa za tiskanje dobavnice. Podatek se vnaša pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči.

Vnese se ID nastavitve izpisa – nastavitev izpisa izberemo iz šifranta nastavitev izpisa, ki ga izpišemo s klicem metode GetReportTemplates.

Za dobavnico se izbere nastavitev izpisa, kjer je DisplayType = DO.

DeliveryNoteDescriptionAbove

Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis zgoraj na dobavnici, ki se pripravi. Podatek se vnaša pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči.

DeliveryNoteDescriptionBelow

Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis spodaj na dobavnici, ki se pripravi. Podatek se vnaša pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči.

AddresseeName

Naslednji podatki se vnašajo pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči:

Naziv naslovnika

AddresseeAddress Naslov naslovnika
AddresseePostalCode Poštna številka naslovnika
AddresseeCity Naziv pošte naslovnika
AddresseeCountry

Država naslovnika

Vnese se ID države – državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries.

AddresseeCountryName Naziv države naslovnika, ki se bo prikazal na dobavnici. Podatek se vnaša, če AddresseeCountry ni domača država.
RecipientName

Naslednji podatki se vnašajo pri izdaji stranki in pri prenosu med skladišči.

Naziv prejemnika

RecipientAddress Naslov prejemnika
RecipientPostalCode Poštna številka prejemnika
RecipientCity Naziv pošte prejemnika
RecipientCountry

Država prejemnika

Vnese se ID države – državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries.

RecipientCountryName Naziv države prejemnika, ki se bo prikazal na dobavnici. Podatek se vnaša, če RecipientCountry ni domača država.
Status

Status prometa zaloge:

 • O - osnutek,
 • P - potrjen.
StockEntryRows Seznam vrstic prometa zalog.

 

StockEntryRow - podatki vrstic prometa zalog

StockEntryRow

Podatek

Opis

RowNumber Zaporedna številka vrstice

Item

Artikel, obvezen podatek.

Vnese se ID artikla – artikel izberemo iz šifranta artiklov, ki ga izpišemo s klicem metode GetItems.

WarehouseFrom

Skladišče iz. Podatek se vnaša pri izdaji in pri prenosu med skladišči.

Vnese se ID skladišča – skladišče izberemo iz šifranta skladišč, ki ga izpišemo s klicem metode GetWarehouses.

WarehouseTo

Skladišče v. Podatek se vnaša pri prejemu in pri prenosu med skladišči.

Vnese se ID skladišča – skladišče izberemo iz šifranta skladišč, ki ga izpišemo s klicem metode GetWarehouses.

Quantity Količina
Price Cena. Podatek se vnaša pri prejemih.
DiscountPercent Odstotek popusta
LinkedStockEntryRow Povezana vrstica zaloge - podatek se vnaša samo pri vračilih kupcev in vračilih dobaviteljem. Vnese se StockEntryRowId izvorne vrstice, na katero se nanaša vračilo.
MarginPercent Odstotek marže. Podatek se vnaša pri prejemu od dobavitelja.
SellingPrice Prodajna cena
Value Vrednost vrstice
SerialNumber Serijska številka. Podatek se vnaša pri izdaji, če imamo v nastavitvah organizacije nastavljeno, da se serijske številke vnašajo.
AveragePrice Povprečna nabavna cena artikla. Podatek ni nujno ažuren v primeru, da smo vnašali promet pred obdelovanim prometom in je za ažurne podatke potrebno ponovno sprožiti vrednotenje/knjiženje zalog.

 

Primeri

Pri zgradbi objekta za pošiljanje si lahko pomagamo s testnimi podatki objekta, ki jih prikažemo s klikom na gumb Test API na pogledu posamezne metode.

 

Vnos nove izdaje stranki

Metoda: AddStockEntry

Vnos brez podatkov za dobavnico (brez naslovnika in brez prejemnika).

StockEntry

Podatek

Opis

StockEntryType I - izdaja
StockEntrySubtype S - stranki
Date 12.11.2015
Customer ID kupca

 

StockEntryRow

Podatek

Opis

RowNumber 1
Item ID prvega artikla
WarehouseFrom ID skladišča
Quantity 127

 

StockEntryRow

Podatek

Opis

RowNumber 2
Item ID drugega artikla
WarehouseFrom ID skladišča
Quantity 196

 

JSON:

{
  "StockEntryId": null,
  "StockEntryType": "I",
  "StockEntrySubtype": "S",
  "Date": "2015-11-12T00:00:00+01:00",
  "Number": null,
  "Customer": {
    "ID": 3664719,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "Analytic": null,
  "Rabate": null,
  "Description": null,
  "ValueOfReceipt": null,
  "PercentOfDirectCostsOfPurchase": null,
  "Currency": null,
  "ExchangeRate": 0.0,
  "DeliveryNoteReportTemplate": null,
  "DeliveryNoteDescriptionAbove": null,
  "DeliveryNoteDescriptionBelow": null,
  "AddresseeName": null,
  "AddresseeAddress": null,
  "AddresseePostalCode": null,
  "AddresseeCity": null,
  "AddresseeCountryName": null,
  "AddresseeCountry": null,
  "RecipientName": null,
  "RecipientAddress": null,
  "RecipientPostalCode": null,
  "RecipientCity": null,
  "RecipientCountryName": null,
  "RecipientCountry": null,
  "Status": null,
  "StockEntryRows": [{
    "StockEntryRowId": null,
    "StockEntry": null,
    "RowNumber": 1,
    "Item": {
      "ID": 1070166,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "WarehouseFrom": {
      "ID": 5124,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "WarehouseTo": null,
    "Quantity": 127.0,
    "Price": 0.0,
    "DiscountPercent": 0.0,
    "LinkedStockEntryRow": null,
    "MarginPercent": 0.0,
    "SellingPrice": 0.0,
    "Value": 0.0,
    "SerialNumber": null,
    "AveragePrice": null
  },
  {
    "StockEntryRowId": null,
    "StockEntry": null,
    "RowNumber": 2,
    "Item": {
      "ID": 742947,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "WarehouseFrom": {
      "ID": 5124,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "WarehouseTo": null,
    "Quantity": 196.0,
    "Price": 0.0,
    "DiscountPercent": 0.0,
    "LinkedStockEntryRow": null,
    "MarginPercent": 0.0,
    "SellingPrice": 0.0,
    "Value": 0.0,
    "SerialNumber": null,
    "AveragePrice": null
  }],
  "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
  "RowVersion": null
}

 

Vnos novega prejema od dobavitelja

Metoda: AddStockEntry

StockEntry

Podatek

Opis

StockEntryType P - prejem
StockEntrySubtype S - od dobavitelja
Date 12.11.2015
Customer ID kupca

 

StockEntryRow

Podatek

Opis

RowNumber 1
Item ID prvega artikla
WarehouseTo ID skladišča
Quantity 44
Price 15,51

 

StockEntryRow

Podatek

Opis

RowNumber 2
Item ID drugega artikla
WarehouseTo ID skladišča
Quantity 10
Price 28,99

 

JSON:

{
  "StockEntryId": null,
  "StockEntryType": "P",
  "StockEntrySubtype": "S",
  "Date": "2015-11-12T00:00:00+01:00",
  "Number": null,
  "Customer": {
    "ID": 3664719,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "Analytic": null,
  "Rabate": null,
  "Description": null,
  "ValueOfReceipt": null,
  "PercentOfDirectCostsOfPurchase": null,
  "Currency": {
    "ID": 7,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "ExchangeRate": null,
  "DeliveryNoteReportTemplate": null,
  "DeliveryNoteDescriptionAbove": null,
  "DeliveryNoteDescriptionBelow": null,
  "AddresseeName": null,
  "AddresseeAddress": null,
  "AddresseePostalCode": null,
  "AddresseeCity": null,
  "AddresseeCountryName": null,
  "AddresseeCountry": null,
  "RecipientName": null,
  "RecipientAddress": null,
  "RecipientPostalCode": null,
  "RecipientCity": null,
  "RecipientCountryName": null,
  "RecipientCountry": null,
  "Status": null,
  "StockEntryRows": [{
    "StockEntryRowId": null,
    "StockEntry": null,
    "RowNumber": 1,
    "Item": {
      "ID": 1070166,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "WarehouseFrom": null,
    "WarehouseTo": {
      "ID": 5124,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Quantity": 44.0,
    "Price": 15.51,
    "DiscountPercent": null,
    "LinkedStockEntryRow": null,
    "MarginPercent": null,
    "SellingPrice": null,
    "Value": null,
    "SerialNumber": null,
    "AveragePrice": null
  },
  {
    "StockEntryRowId": null,
    "StockEntry": null,
    "RowNumber": 2,
    "Item": {
      "ID": 742947,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "WarehouseFrom": null,
    "WarehouseTo": {
      "ID": 5124,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Quantity": 10.0,
    "Price": 28.99,
    "DiscountPercent": null,
    "LinkedStockEntryRow": null,
    "MarginPercent": null,
    "SellingPrice": null,
    "Value": null,
    "SerialNumber": null,
    "AveragePrice": null
  }],
  "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
  "RowVersion": null
}