Šifrant Delavci

 

V šifrant delavcev vnašamo vse fizične osebe, za katere obračunavamo plačo, druge osebne prejemke, prispevke zasebnika in potne naloge.

Podatki, ki jih je potrebno vpisati, so odvisni od vrste obračuna za posameznega delavca.

V šifrantu Delavci lahko:

 

Delavce lahko v šifrant tudi uvozimo prek csv datoteke.

 

Vnos Delavca

V meniju > Šifranti > Delavci kliknemo  Nov.

Osnovni podatki

Osnovni podatki

Naslednje podatke vnašamo glede na vrste obračuna, ki jih bomo uporabljali za določeno osebo.  Osnovne podatke vpišemo za vse fizične osebe, ne glede na vrsto obračuna.

1. Ime

2. Priimek

3. Datum rojstva

4. Spol >

5. Emšo > Vnesemo evidenčno matično številko zaposlenega.

6. Davčna številka > Podatek je izpisan na nekaterih listinah pri plačah, DOP in pri dohodnini

7. Šifra > je obvezen podatek pri uvozu šifranta in pri davčnem potrjevanju računov (delavec kot blagajnik)

8. Opombe > Vpišemo poljubne opombe, ki se ne izpisujejo na listinah.

9. Uporaba > Če ima delavec kljukico, se prikazuje na spustnih seznamih pri obračunu plač in drugih osebnih prejemkov.

Spremenljivi podatki

10. Naslov > Podatek je izpisan na nekaterih listinah pri plačah in pri dohodnini, DOP ter na potnih nalogih.

11. Pošta > Podatek je izpisan na nekaterih listinah pri plačah in pri dohodnini, DOP ter na potnih nalogih.

12. Država prebivanja > Podatek je izpisan na nekaterih listinah pri plačah in pri dohodnini, DOP ter na potnih nalogih.

13. Država rezidentstva > Podatek je izpisan na nekaterih listinah pri plačah in pri dohodnini

14. Analitika > Na osnovi tega podatka program stroške plač knjiži na izbrano analitiko.

Bančni računi

15 . Bančni račun

 • IBAN in BIC > Vnesemo IBAN, vnesemo kodo BIC

 

16. Bančni račun za delitev

 • IBAN in BIC > Vnesemo IBAN, vnesemo kodo BIC

 • Vpišemo odstotek ali vrednost delitve

Podatek se uporablja pri formiranju plačilnih nalogov. Če podatka ni, se pri plačah, regresu, DOP ter obračunu prispevkov zasebnika plačilni nalog za neto izplačilo tej osebi ne bo pripravil.

 

Podatki za osebne prejemke

 • Podatki za osebne prejemke

Polja Podatki za osebne prejemke se prikazuje, če imamo urejene pravice za obdelovanje.

Ti podatki se uporabljajo za obračun plač, za obračun prispevkov zasebnika pa vpišemo samo datum zaposlitve (datum ustanovitve SP-ja).

Za druge osebe, ki jim obračunavamo samo DOP ali potne naloge, teh podatkov ne vpisujemo.

 

17. Vrsta zaposlitve:

 

18. Zaposlitev od> mora biti vnesen pri delavcih za obračun plače in pri zasebniku za obračun prispevkov.

 • Če podatka ni, program pri obračunu plač delavca ne bo zajel.Upošteva se pri izračunu % dodatka za delovno dobo in % dodatka za stalnost.
 • Datum prekinitve vnesemo samo, če je delovno razmerje prekinjeno.

 

19. Zaposlitev za določen čas > Vpliva na obračun prispevkov delodajalca za zaposlovanje za zaposlitve od 12. 4 . 2013 dalje

20. Izračun urne postavke iz >

 • Če je označeno, da se urna postavka računa iz bruto plače na mesec, potem je urna postavka količnik med Bruto plačo na mesec pri delavcu in mesečnim fondom ur.
 • Če je označeno, da se urna postavka računa iz točk na uro, potem se Točke na uro od delavca množijo z vrednostjo točk na uro iz nastavitev obračuna.
 • Če je označeno, da se urna postavka računa iz neto plače na mesec, potem je urna postavka količnik med bruto plačo izračunano iz Neto plače na mesec pri delavcu in mesečnim fondom ur.
 • Če je označeno, da se urna postavka računa iz točk na mesec, potem urna postavka predstavlja količnik med zmnožkom števila Točk na mesec pri delavcu z vrednostjo točk na mesec in mesečnim fondom ur.
 • V kolikor izberemo opcijo Minimalna plača, program upošteva omenjeno pri obračunu plače.

 

21. Prevoz na delo >

 • Na delovni dan: na obračunu plače oziroma prispevkov se vrednost na dan pomnoži s številom delovnih dni. Vpišemo znesek v polje Vrednost na dan.
 • Km na dan: na obračunu plače se število kilometrov na dan pomnoži s številom delovnih dni in ceno km za prevoz na delo. Vpišemo število km. Cena za km za prevoz na delo se vnese na prvem koraku obračuna plače.
 • Na mesec za delovne dneve: na obračunu plače se vrednost na dan izračuna tako, da se vrednost na mesec pomnoži s številom ur na dan in deli z mesečnim fondom ur. Vpišemo Vrednost na mesec.
 • Na mesec: na obračunu plače se obračuna fiksna vrednost, ne glede na mesečni fond ur in opravljene ure dela. Vpišemo vrednosti na mesec.
 • Prevoz na delo se ne obračunava: na obračunu plače se znesek prevoza na delo za tega delavca ne bo obračunal (na primer v primeru službenega vozila).

 

22. Število ur zaposlitve na teden > Če ima delavec vpisano število ur s skrajšanim delovnim časom, bo program na obračunu plače te ure štel za njegov polni delovnik, ne glede na siceršnje število delovnih ur, ki veljajo za določeni mesec

23. Število dni zaposlitve na teden > vnesemo število dni zaposlitve na teden.

 • Skrajšan delovni čas (polovični): vnesemo:

  Število ur zaposlitve na teden: 20

  Število dni zaposlitve na teden: 5

24. Letni sklad ur > v kolikor je vpisan letni sklad ur na delavcu različen od 0, potem se pri tem delavcu upošteva vpisana vrednost, sicer se upošteva sistemsko vpisani letni sklad ur.

25. Kolektivna pogodba > Označimo, če delavcu obračunavamo plačo v skladu s kolektivno pogodbo.  Podatek vpliva na nekatere statistične podatke na listinah.

26. Upoštevaj delovno dobo in stalnost > Na podlagi kljukice se delavcu avtomatično obračunava delovna doba in dodatek za stalnost.

Podatki za dodatke

27. Delovna doba pred zaposlitvijo> Upošteva se pri izračunu % dodatka za delovno dobo.

28. Delovna doba za stalnost v organizaciji pred zaposlitvijo> Upošteva se pri izračunu % dodatka za stalnost.

29. Leto, ko je zadnjič delal (za refundacijo)> Podatek vpliva na izračun urne postavke pri refundaciji in na nekatere statistične podatke na listinah

 

Podatki za dohodnino

30. Splošna olajšava > : označimo, če jo delavec uveljavlja.

Podatek vpliva na izračun akontacije dohodnine.

 • Navadna: upošteva se splošna olajšava.
 • Ni: olajšava se ne upošteva.
 • Povečana: poleg splošne se upošteva še dodatna olajšava.
 • Ročni vnos olajšave: upošteva se olajšava, ki jo vnesemo sami.

 

31. Osebna olajšava> označimo, če jo delavec uveljavlja.

32. Osebna olajšava za invalidnost> označimo, če jo delavec uveljavlja. Podatek vpliva na izračun akontacije dohodnine

33. Glavni delodajalec> označimo, če je naša organizacija za delavca glavni delodajalec. Podatek vpliva na izračun akontacije dohodnine.

34. Odstotek dohodnine> program upošteva vnesen %. Podatek vpliva na izračun akontacije dohodnine pri obračunu regresa in plače.

35. Oprostitev davka - mednarodne pogodbe > vnesemo %  in št. potrdila oz. odločbe.  Podatek izpolnimo v primeru, ko imamo detaširanega delavca in takšno oprostitev. Podatek je upoštevan v iRek obrazcu > polje D11.

Podatki za subvencije

36. Vrsta subvencije >

 

Podatki za invalidnino

37. Invalidnina > označimo, če jo delavec uveljavlja. Podatek vpliva na obračun plač.

38. Invalid nad kvoto>  označimo, če gre za invalida nad kvoto. Podatek vpliva na obračun plač.

39. Številka zadeve za invalidnino > vnesemo jo v primeru, da delavec uveljavlja polovično invalidnost. Podatek je izpisan na listinah za refundacijo invalidnine.

Drugi podatki

40. Uporabnik, ki predstavlja tega delavca > če vnesemo delavca , mu dodelimo pravico za vpogled v podatke šifranta .

41. Uporabnik s pravico obdelovati potne naloge> če vnesemo delavca , mu dodelimo pravico za obdelavo službenih potovanj.

42. Številka zavoda za zdravstveno zavarovanje > Podatek je izpisan na listinah za refundacijo plače.

43. Registrska številka zavezanca ZPIZ> Ta podatek je obvezen za izpolnjevanje podatkov za M4.

 

44. Vnose potrdimo> shrani.

 

Na pogledu delavca najdemo še naslednje gumbe:

1. Osebni karton > izberemo leto > Natisni izpis > program pripravi pdf dokument z vsemi podatki o izplačilih za izbranega delavca.

2. Listine > prikaz vseh dokumentov za tega delavca (plače, regresi...)

3. Odtegljaji > prikaz odtegljajev za delavca. Vplivajo na obračun.

4. Dopust > prikaz dopusta

5. Vzdrževani družinski člani > Pri obračunu plač upošteva program olajšavo za vzdrževane družinske člane na podlagi podatkov, ki jih vpišemo pri posameznem delavcu.

 

 

Urejanje podatkov o delavcih

 

1. Izberemo delavca oziroma osebo, katere podatke želimo urediti, tako da kliknemo na ime in priimek.

2. Kliknemo na Uredi.

3. Uredimo podatke.

4. Kliknemo na Shrani.

 

Brisanje podatkov o delavcih

POZOR: Šifrant delavcev je povezan z ostalimi deli programa, tako da je brisanje mogoče le, če oseba ni vezana na noben obračun.

1. Izberemo delavca oziroma osebo, ki jo želimo brisati, tako da kliknemo na ime in priimek.

2. Kliknemo na Briši.

3. Odprlo se bo odločitveno okno (Res želimo brisati?), kjer izberemo V redu.

 

Preglednica posameznih delavcev

Znotraj menija Šifrant -> Delavci, program ponudi hiter pregled podatkov zaposlenih > ime in priimek delavca, datum rojstva, davčna številka, vrsta zaposlitve, izračun urne postavke ter vrednost tega, datum zaposlitve ter podatek o transakcijskem računu.

Kategorije: