Razlaga napak pri uvozu podatkov

 

Po uvozu podatkov v Minimax se prikaže Poročilo o uvozu, ki vsebuje informacijo o prebranih podatkih, uvoženih podatkih, podatkih z napakami in podatkih, ki že obstajajo v Minimaxu.

V primeru, da je pri uvozu podatkov prišlo do napake, se prikaže povezava "Prikaži napake!", ki odpre novo stran na kateri so opisane napake.

 

Primer:

V prvem stolpcu je izpisano, kje se podatek nahaja v datoteki  – ker uvažamo samo eno temeljnico (uvoz knjižb), se izpiše številka 1, številka 20 pa označuje zaporedno številko knjižbe. Če bi uvažali analitike, bi bila izpisana samo ena številka.
To knjižbo lahko preverite v datoteki, ki jo uvažate, tako, da odprete datoteko s programom za preglednice (npr. Excel-om), nato pa pogledate knjižbo v vrstici 21 – v datoteki se podatki nahajajo v vrstici, ki je za 1 povečana od javljene številke.

V drugem stolpcu je opisana glava temeljnice: OTV (vrsta temeljnice), 01.01.2013 datum temeljnice, Otvoritev opis temeljnice, v tretjem stolpcu opis knjižbe in znesek knjižbe. Drugi in tretji stolpec se razlikujeta glede na vsebino podatkov, ki jih uvažamo - pri uvozu artiklov, strank bo prikazan naziv podatka.

V četrtem oz. zadnjem stolpcu je izpisana napaka, ki se je zgodila pri uvozu.

V tem primeru vidimo, da je prišlo do napake pri knjižbi na kontu 1200, ki ga preverimo v šifrantu kontov (Šifranti > Konti). V nastavitvah konta 1200 je nastavljeno, da je obvezen vnos stranke, zato se brez veljavne stranke knjižba ne uvozi.

 

Opozorilo

Razlaga opozorila

Področje

Stranka s to šifro že obstaja

Stranka s to šifro že obstaja v šifrantu strank – uvoz te stranke se ignorira.

Stranke

Delavec s to šifro že obstaja

Delavec s to šifro že obstaja v šifrantu delavcev – uvoz tega delavca se ignorira.

Delavci

Artikel s to šifro že obstaja

Artikel s to šifro že obstaja v šifrantu artiklov – uvoz tega artikla se ignorira.

Artikli

Na konto se ne sme knjižiti

Na konto, ki ste ga vpisali, se ne sme knjižiti.

Knjižbe

Ne obstaja veljaven konto

Vneseni konto, ki ga uvažate, ne obstaja v kontnem načrtu organizacije. Potrebno ga je odpreti.

Knjižbe

Stranka je obvezen podatek

Konto ima nastavljen obvezen vnos stranke. Opozorilo se prikaže tudi, če je šifra stranke vnesena in je ni v šifrantu strank.

Knjižbe

Analitika je obvezen podatek

Konto ima nastavljen obvezen vnos analitike.

Knjižbe

Delavec je obvezen podatek

Konto ima nastavljen obvezen vnos delavca.

Knjižbe

Naziv stranke je obvezen podatek

Pri stranki manjka podatek o nazivu stranke.

Stranke

Naslov stranke je obvezen podatek

Pri stranki manjka podatek o naslovu stranke.

Stranke

Poštna številka stranke je obvezen podatek

Pri stranki manjka podatek o poštni številki stranke.

Stranke

Država mora obstajati

Pri stranki manjka podatek o državi stranke.

Stranke

Naziv pošte stranke je obvezen podatek

Pri stranki manjka podatek o nazivu pošte stranke.

Stranke

Davčni zavezanec mora imeti identifikacijsko številko

Potreben je vnos identifikacijske številke, ker ste označili, da je stranka zavezanec za DDV.

Stranke

Dnevi za zapadlost morajo imeti vneseno nenegativno število

Vnesite pozitivno število dnevi za zapadlost.

Stranke

Pri domači državi ne sme biti vnesena denarna enota

Ker imate izbrano državo Slovenija, ne smete vnesti denarne enote.

Stranke

Ime in priimek je obvezen podatek

Pri stranki imate vpisan telefon in elektronsko pošto, potrebno je dodati ime in priimek stika.

Stranke

Naziv je obvezen podatek

Naziv artikla manjka, potrebno ga je vnesti.

Artikli

Stopnja DDV je obvezen podatek

Pri artiklu ni vnesena stopnja DDV.

Artikli

Konto prihodka na domačem trgu (/ trgih EU / trgih izven EU) mora obstajati

Glede na tip artikla morate vnesti ustrezen konto.

Artikli

Nepravilen konto prihodka na domačem trgu (/ trgih EU / trgih izven EU)

Na vneseni konto prihodka ni dovoljeno knjižiti.

Artikli

Letna amortizacijska stopnja je večja od davčno priznane

Glede na izbrano amortizacijsko skupino je letna amortizacijska stopnja večja od davčno priznane.

Osnovna sredstva

Inventarna številka mora imeti pozitivno vrednost

Inventarna številka, ki ste jo vnesli mora biti pozitivna.

Osnovna sredstva

Inventarna številka že obstaja pri drugem osnovne sredstvu

Vnašate inventarno številko, ki že obstaja.

Osnovna sredstva

Naziv je obvezen podatek

Osnovnemu sredstvu manjka naziv.

Osnovna sredstva

Listina o pridobitvi je obvezen podatek

Osnovno sredstvo nima vpisane listine o pridobitvi.

Osnovna sredstva

Datum pridobitve je obvezen podatek

Osnovno sredstvo nima vpisanega datuma pridobitve.

Osnovna sredstva

Dobavitelj je obvezen podatek

Pri osnovnemu sredstvu ni vpisan dobavitelj.

Osnovna sredstva

Amortizacijska skupina mora obstajati

Šifra amortizacijske skupine ni vnesena ali pa ne obstaja amortizacijska skupina s tako šifro v Minimaxu.

Osnovna sredstva

Če je vnesena analitika, mora obstajati

Šifra analitike je vnesena, vendar se ne ujema s šifro analitike v Minimaxu.

Osnovna sredstva, Knjižbe

Če je vneseno nahajališče, mora obstajati

Šifra nahajališča je vnesena, vendar se ne ujema s šifro nahajališča v Minimaxu.

Osnovna sredstva

Količina ne sme imeti negativne vrednosti

Količino pri osnovnem sredstvu je negativna. Vnesite pozitivno količino.

Osnovna sredstva

Neamortizirljiva vrednost ne sme imeti negativne vrednosti

Neodpisljiva vrednost je negativna, vnesti morate pozitivno vrednost.

Osnovna sredstva

Začetna nabavna vrednost ne sme imeti negativne vrednosti

Nabavna vrednost je negativna, vnesti morate pozitivno vrednost.

Osnovna sredstva

Začetni popravek vrednosti ne sme imeti negativne vrednosti.

Popravek vrednosti je negativen, vnesti morate pozitivno vrednost.

Osnovna sredstva

Začetni popravek vrednosti ne sme biti večji od začetne nabavne vrednosti

Popravek vrednosti ne sme biti večji od nabavne vrednosti.

Osnovna sredstva

Začetni popravek vrednosti za davčno amortizacijo ne sme biti negativno število

Popravek vrednosti za davčno amortizacijo ne sme biti negativno število.

Osnovna sredstva

Datum knjižbe je obvezen podatek

Datum knjižbe je obvezen podatek.

Knjižbe

Če je vnesen delavec, mora obstajati

Vnesli ste šifro delavca, ki ne obstaja v šifrantu delavcev.

Knjižbe

Če je vnesena stranka, mora obstajati.

Vnesli ste šifro stranke, ki ne obstaja v šifrantu strank..

Knjižbe, Stranke

Datum opravljanja ne sme biti vnesen.

ali

Datum zapadlosti ne sme biti vnesen.

Na ta konto ni dovoljeno knjižiti ali pa se na konto knjiži v breme in imate znesek v dobro oziroma konto se knjiži v dobro in imate znesek v breme.

Knjižbe

Datum opravljanja je obvezen podatek, ker ga zahteva konto.

Datum opravljanja je obvezen podatek, ker ga zahteva konto.

Knjižbe

Datum zapadlosti je obvezen podatek, ker ga zahteva konto.

Datum zapadlosti je obvezen podatek, ker ga zahteva konto.

Knjižbe

Denarna enota mora obstajati.

Zapis denarne enote ne ustreza zapisu denarne enote v šifrantu denarnih enot.

Knjižbe

Oba zneska v dobro in v breme ne smeta biti nič.

Knjižba ima znesek v dobro in v breme enak 0. Vnesite znesek ali v dobro ali v breme.

Knjižbe

Oba zneska v dobro in v breme v domači denarni enoti ne smeta biti nič.

Knjižba ima znesek v dobro v domači enoti in v breme v domači denarni enoti enak 0. Vnesite znesek ali v dobro ali v breme.

Knjižbe

Oba zneska v dobro in v breme v domači denarni enoti ne smeta biti različna od nič.

Knjižba ima vnesen znesek v dobro in v breme. Vnesite znesek ali v dobro ali v breme.

Knjižbe

Ne sme biti izpolnjen znesek v breme in znesek v dobro v domači denarni enoti.

Knjižba ima vnesen znesek v dobro v domači denarni enoti in v breme v domači denarni enoti. Vnesite znesek ali v dobro ali v breme.

Knjižbe