Pomoč ožjih družinskih članov

 

Delodajalec vloži prijavo na obrazcu za prijavo opravljanja kratkotrajnega dela (M-12).

Opravljanje kratkotrajnega dela je z zakonsko določbo časovno omejeno, in sicer na največ 40 ur mesečno. Opravlja se lahko izključno brezplačno.
 
Kratkotrajno delo se mora opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih glede dela otrok, mlajših od 15 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov, varstva žensk, varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti, in predpisi o varnosti ter zdravju pri delu.
 
Ta vrsta dela se ne šteje za delovno razmerje, kar pomeni, da lahko kratkotrajno delo opravljajo tudi tujci, če izpolnjujejo pogoje iz 12.a člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Če kratkotrajno delo opravlja tujec, delodajalec v prijavo navede le njegov rojstni datum, brez EMŠO.
 
Delodajalec je dolžan v skladu s 17. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za osebo, ki bo opravljala kratkotrajno delo, plačati prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Pri vsakem delu nastanejo dodatna tveganja nastanka poškodb ali poklicnih bolezni, zato mora biti podana posebna prijava (trenutno obrazec M-12) in plačan prispevek. Višino prispevka določi skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Višino prispevka vnašajo v sistem skrbniki programa Minimax in je usklajena z veljavno zakonodajo. O plačilu je potrebno poročati na REK obrazcu preko e-davkov.

Delodajalec vodi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu, ki vsebuje:
•osebno ime, naslov in davčno številko osebe, ki opravlja kratkotrajno delo,
•uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, kot jo je potrdila oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, po dnevih,
•skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela na mesečni ravni.

Kategorije: