Item (Artikel)

Splošno navodilo: SL: Šifrant Artikli
API dokumentacija: https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Item
Kratek opis:

Omogočeno je branje artiklov.

Omogočeno je dodajanje in spreminjanje artiklov.

Omogočeno je brisanje artiklov.

 

Item - podatki artikla

Item

Podatek

Opis

Name

Naziv artikla, obvezen podatek

Code

Šifra artikla

EANCode

Koda artikla

Description

Opis artikla

ItemType

Tip artikla, obvezen podatek. Mogoče izbrati:

 • B – Blago,
 • M – Material,
 • P - Polizdelek,
 • I – Izdelek,
 • E - Embalaža,
 • NM – Naročnikov material,
 • NP – Naročnikov polizdelek,
 • NI – Naročnikov izdelek,
 • S – Storitve,
 • A - Predplačila,
 • AS – Predplačila za storitve

UnitOfMeasurement

Merska enota

VatRate

Stopnja DDV, obvezen podatek

Vnese se ID stopnje DDV-ja - stopnjo DDV izberemo iz šifranta stopenj DDV, ki ga izpišemo s klicem metode GetVatRates.

Price

Cena

RebatePercent

% marže

Usage

Uporaba, obvezen podatek. Mogoče izbrati:

 • D - da,
 • N – ne

Currency

Denarna enota, obvezen podatek.

Vnese se ID denarne enote - denarno enoto izberemo iz šifranta denarnih enot, ki ga izpišemo s klicem metode GetCurrencies.

RevenueAccountDomestic

Konto prihodka na domačem trgu

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

Če podatek ni vnesen, se zapiše z vrednostjo, ki se predlaga v spletni aplikaciji.

RevenueAccountEU

Konto prihodka na trgih EU

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

Če podatek ni vnesen, se zapiše z vrednostjo, ki se predlaga v spletni aplikaciji.

RevenueAccountOutsideEU

Konto prihodka na trgih izven EU

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

Če podatek ni vnesen, se zapiše z vrednostjo, ki se predlaga v spletni aplikaciji.

StocksAccount

Konto zaloge

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

Če podatek ni vnesen, se zapiše z vrednostjo, ki se predlaga v spletni aplikaciji.

 

Primer

Pri zgradbi objekta za pošiljanje si lahko pomagamo s testnimi podatki objekta, ki jih prikažemo s klikom na gumb Test API na pogledu posamezne metode.

 

Vnos novega artikla

Za dodajanje novega artikla potrebujemo naziv artikla, tip artikla, uporabo artikla, denarno enoto artikla in stopnjo DDV artikla.

Metoda: AddItem

Item

Podatek

Opis

Name

Moj artikel

ItemType

B

Usage

D

VatRate

ID stopnje DDV

Currency

ID denarne enote artikla

 

JSON:

{
  "ItemId": 0,
  "Name": "New name 2015-09-09 07:56:16",
  "Code": null,
  "EANCode": null,
  "Description": null,
  "ItemType": "B",
  "UnitOfMeasurement": null,
  "VatRate": {
    "ID": 36,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "Price": 0.0,
  "RebatePercent": 0.0,
  "Usage": "D",
  "Currency": {
    "ID": 7,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "RevenueAccountDomestic": null,
  "RevenueAccountEU": null,
  "RevenueAccountOutsideEU": null,
  "StocksAccount": null,
  "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
  "RowVersion": null
}

 

Vnos novega artikla z več podatki

Dodajanje artikla z več podatki.

Metoda: AddItem

Item

Podatek

Opis

Name

Majica rdeča XXL

Code

mr-xxl

EANCode

4006381333931

Description

Otroška majica, velikost XXL, barva rdeča

ItemType

B

UnitOfMeasurement

kos

Usage

D

VatRate

ID stopnje DDV.

Currency

ID denarne enote artikla.