IssuedInvoice (Izdani računi)

Splošno navodilo:

SL: Izdani računi

API dokumentacija:

https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/IssuedInvoice

Kratek opis

Omogočeno je branje izdanih računov/predračunov.

Omogočeno je dodajanje in spreminjanje izdanih računov/predračunov.

Omogočeno je brisanje izdanih računov/predračunov.

Omogočeno je kopiranje izdanih računov v dobropis, izstavljanje računov, preklicevanje računov ter priprava listine izdanega računa/predračuna.

 

Primeri

 

IssuedInvoice - podatki izdanega računa

IssuedInvoice

Podatek

Opis

InvoiceType

Vrsta računa, obvezen podatek. Izbira iz:

 • R izdan račun,
 • P predračun.

Year

Leto računa

InvoiceNumber

Številka računa

DocumentNumbering

Številčenje računa.

Vnese se ID številčenja - številčenje izberemo iz šifranta številčenj, ki ga izpišemo s klicem metode GetDocumentNumberings.

Customer

Stranka, obvezen podatek

Vnese se ID stranke stranko izberemo iz šifranta strank, ki ga izpišemo s klicem metode GetCustomers.

DateIssued

Datum računa, obvezen podatek.

Pri gotovinskem računu se vnese poleg datuma tudi uro.

DateTransaction

Datum opravljanja računa, obvezen podatek za izdan račun

DateTransactionFrom

Datum opravljanja računa od

DateDue

Datum zapadlosti, obvezen podatek za izdan račun

AddresseeName

Naziv naslovnika za prikaz na listini izdanega računa, obvezen podatek. Običajno je to Customer.Name.

AddresseeAddress

Naslov naslovnika za prikaz na listini izdanega računa, obvezen podatek. Običajno je to Customer.Address.

AddresseePostalCode

Poštna številka naslovnika za prikaz na listini izdanega računa, obvezen podatek. Običajno je to Customer.PostalCode.

AddresseeCity

Pošta naslovnika za prikaz na listini izdanega računa, obvezen podatek. Običajno je to Customer.City.

AddresseeCountry

Država naslovnika, obvezen podatek

Vnese se ID države državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries.

Običajno je to Customer.Country.

AddresseeCountryName

Naziv države naslovnika za prikaz na listini izdanega računa.

Običajno je to Customer.CountryName.

RecipientName

Naziv prejemnika za prikaz na listini izdanega računa

RecipientAddress

Naslov prejemnika za prikaz na listini izdanega računa

RecipientPostalCode

Poštna številka prejemnika za prikaz na listini izdanega računa

RecipientCity

Pošta prejemnika za prikaz na listini izdanega računa

RecipientCountry

Država prejemnika

Vnese se ID države državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries

RecipientCountryName

Naziv države prejemnika za prikaz na listini izdanega računa

Rabate

Rabat v procentih

ExchangeRate

Tečaj denarne enote.

Če je izbrana domača denarna enota, potem se vnese 1, pri tuji denarni enoti se vnese 1/tečaj.

Tečaj tuje denarne enote lahko dobimo s klicem metode GetExchangeRateByCurrencyCode.

DocumentReference

Osnova za račun, veza

Currency

Denarna enota, obvezen podatek.

Vnese se ID denarne enote - denarno enoto izberemo iz šifranta denarnih enot, ki ga izpišemo s klicem metode GetCurrencies.

Analytic

Analitika

Vnese se ID analitike analitiko izberemo iz šifranta analitik, ki ga izpišemo s klicem metode GetAnalytics.

Document

Dokument, ki vsebuje listine, ki se pripravijo pri izstavitvi računa.

IssuedInvoiceReportTemplate

Nastavitev izpisa za tiskanje izdanih računov, obvezen podatek.

Vnese se ID nastavitve izpisa nastavitev izpisa izberemo iz šifranta nastavitev izpisa, ki ga izpišemo s klicem metode GetReportTemplates.

Glede na DisplayType je mogoča izbira:

 • IR izdani računi,
 • DP dobropis,
 • UP izdan račun s plačilnim nalogom,
 • PR predračun,
 • PUPN predračun s plačilnim nalogom.

DeliveryNoteReportTemplate

Nastavitev izpisa za tiskanje dobavnic, obvezen podatek.

Vnese se ID nastavitve izpisa nastavitev izpisa izberemo iz šifranta nastavitev izpisa, ki ga izpišemo s klicem metode GetReportTemplates.

Glede na DisplayType je mogoča izbira:

 • DO dobavnica

DescriptionAbove

Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis zgoraj na listini izdanega računa/predračuna, ki se pripravi.

DescriptionBelow

Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis spodaj na listini izdanega računa/predračuna, ki se pripravi.

DeliveryNoteDescriptionAbove

Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis zgoraj na dobavnici.

DeliveryNoteDescriptionBelow

Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis spodaj na dobavnici.

Notes

Opomba

PaymentType

Način plačila (za FURS). S tem podatkom se račun označi kot gotovinski račun in poznejši preklic računa ni možen. Možna izbira iz:

 • G gotovina,
 • P  gotovina (po povzetju)
 • K kartica,
 • D drugo,
Employee

Blagajnik

Vnese se ID delavca (blagajnika) za potrebe davčnega potrjevanja - delavca izberemo iz šifranta delavcev, ki ga izpišemo s klicem metode GetEmployees.

PricesOnInvoice

Cene na računu, obvezen podatek.

Če ima organizacija nastavljen vnos cen z DDV, potem je možna izbira:

 • N DDV se prišteva cenam (82. člen),
 • D DDV je vračunan v ceno (83. člen),

sicer:

 • N - vnos cen brez DDV

RecurringInvoice

Oznaka, da je račun ponavljajoči, obvezen podatek.

Če je tip računa izdan račun, potem izbira iz:

 • D da,
 • N ne.

SalesValue

Prodajna vrednost za maloprodajo

Če je izbrana analitika, ki je povezana s poslovalnico v maloprodaji, potem se pri izstavitvi pripravi promet maloprodaje, ki uporablja ta podatek iz izdanega računa.

SalesValueVAT

DDV od prodajne vrednosti za maloprodajo

Če je izbrana analitika, ki je povezana s poslovalnico v maloprodaji, potem se pri izstavitvi pripravi promet maloprodaje, ki uporablja ta podatek iz izdanega računa.

InvoiceAttachment

Dokument PDF izdanega računa, ki nastane po izstavitvi računa. Samo za branje.

EInvoiceAttachment

Priponka za eSlog izdanega e-računa. Priponka se pripravi pri izstavitvi računa, če je na stranki označeno, da se pripravlja e-račun. Samo za branje.

OriginalDocumentType

Vrsta izvornega dokumenta za e-račun

 • IV - račun,
 • AAB predračun,
 • AAK dobavnica,
 • CD dobropis,
 • CT - pogodba,
 • ON - naročilo.

OriginalDocumentDate

Datum izvornega dokumenta za e-račun

PurposeCode

Koda namena

Vnese se ID kode namena kodo namena izberemo iz šifranta kod namena, ki ga izpišemo s klicem metode GetPurposeCodes.

VatAccountingType

Vrsta obračuna DDV. Možna izbira iz:

 • AZ - Obračunan DDV po 25. členu
 • CP - Po carinskih postopkih 42 in 63
 • GP - Gradbeni posel
 • IS - Izvozne storitve
 • MI - Montaža in instaliranje
 • OD - Obračuna se DDV
 • PA - Potovalne agencije
 • PD - Prodaja na daljavo
 • PP - Prevoz potnikov
 • PS - Prevozne storitve
 • TR - Tristranske dobave

 

Če nimamo določene vrste obračuna DDV, potem je ta podatek NULL.

IssuedInvoiceRows

Seznam vrstic izdanega računa/predračuna

Status

Status izdanega računa/predračuna:

 • O osnutek,
 • I izstavljen izdan račun/predračun.

 

IssuedInvoiceRow - podatki vrstice izdanega računa

IssuedInvoiceRow

Podatek

Opis

RowNumber

Zaporedna številka vrstice, ki se uporablja pri razvrščanju vrstic, obvezen podatek.

Item

Artikel, obvezen podatek.

Vnese se ID artikla artikel izberemo iz šifranta artiklov, ki ga izpišemo s klicem metode GetItems.

ItemName

Naziv artikla, ki se izpisuje pri tiskanju

ItemCode

Šifra artikla, ki se izpisuje pri tiskanju

UnitOfMeasurement

Merska enota artikla, ki se izpisuje pri tiskanju

Description

Opis artikla, ki se izpisuje pri tiskanju

Quantity

Količina artikla

Price

Cena

PriceWithVAT

Cena z DDV

VatRate

Stopnja DDV, obvezen podatek

Vnese se ID stopnje DDV-ja - stopnjo DDV izberemo iz šifranta stopenj DDV, ki ga izpišemo s klicem metode GetVatRates.

VATPercent

DDV v procentih (npr. 22)

Discount

Vrednost popusta v denarni enoti

DiscountPercent

Odstotek popusta.

Ista vrstica ima lahko vpisan ali popust z vrednostjo ali pa z odstotkom.

Value

Vrednost vrstice, samo za branje

Warehouse

Skladišče

Vnese se ID skladišča skladišče izberemo iz šifranta skladišč, ki ga izpišemo s klicem metode GetWarehouses.

 

Primeri

Pri zgradbi objekta za pošiljanje si lahko pomagamo s testnimi podatki objekta, ki jih prikažemo s klikom na gumb Test API na pogledu posamezne metode.

 

Vnos novega izdanega računa

Metoda: AddIssuedInvoice

IssuedInvoice

Podatek

Opis

InvoiceType

R

Customer

ID stranke

Currency

ID denarne enote (EUR)

ExchangeRate

1

AddresseeName

Končni kupec

AddresseeAddress

-

AddresseeCity

-

AddresseePostalCode

-

AddresseeCountry

ID države (Slovenija)

DateIssued

14.9.2015

DateDue

24.9.2015

DateTransaction

14.9.2015

DateTransactionFrom

14.9.2015

IssuedInvoiceReportTemplate

ID nastavitve izpisa (DisplayType = IR)

DeliveryNoteReportTemplate

ID nastavitve izpisa (DisplayType = DO)

PricesOnInvoice

N

RecurringInvoice

N

 

IssuedInvoiceRow

Podatek

Opis

RowNumber

1

Item

ID artikla

ItemName

Kostanj

VatRate

ID stopnje DDV (splošna)

Quantity

3

Price

4,909836

PriceWithVAT

5,99

VatPercent

22

Discount

0

DiscountPercent

0

 

IssuedInvoiceRow

Podatek

Opis

RowNumber

2

Item

ID artikla

ItemName

Med, kozarec 750ml

UnitOfMeasurement

kos

VatRate

ID stopnje DDV (splošna)

Quantity

2

Price

7,3770491

PriceWithVAT

9

VatPercent

22

Discount

0

DiscountPercent

0

 

JSON:

{
  "IssuedInvoiceId": 0,
  "Year": null,
  "InvoiceNumber": null,
  "Numbering": null,
  "DocumentNumbering": null,
  "Customer": {
    "ID": 3381150,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "DateIssued": "2015-09-14T00:00:00+02:00",
  "DateTransaction": "2015-09-14T00:00:00+02:00",
  "DateTransactionFrom": "2015-09-14T00:00:00+02:00",
  "DateDue": "2015-09-24T00:00:00+02:00",
  "AddresseeName": "Končni kupec",
  "AddresseeAddress": "-",
  "AddresseePostalCode": "-",
  "AddresseeCity": "-",
  "AddresseeCountryName": null,
  "AddresseeCountry": {
    "ID": 192,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "RecipientName": null,
  "RecipientAddress": null,
  "RecipientPostalCode": null,
  "RecipientCity": null,
  "RecipientCountryName": null,
  "RecipientCountry": null,
  "Rabate": 0.0,
  "ExchangeRate": 1.0,
  "PaymentReference": null,
  "Currency": {
    "ID": 7,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "Analytic": null,
  "Document": null,
  "IssuedInvoiceReportTemplate": {
    "ID": 448523,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "DeliveryNoteReportTemplate": {
    "ID": 448518,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "Status": null,
  "DescriptionAbove": null,
  "DescriptionBelow": null,
  "DeliveryNoteDescriptionAbove": null,
  "DeliveryNoteDescriptionBelow": null,
  "Notes": null,
  "PaymentType": null,
  "Employee": null,
  "PricesOnInvoice": "N",
  "RecurringInvoice": "N",
  "SalesValue": 0.0,
  "SalesValueVAT": 0.0,
  "InvoiceAttachment": null,
  "EInvoiceAttachment": null,
  "InvoiceType": "R",
  "OriginalDocumentType": null,
  "OriginalDocumentDate": null,
  "PurposeCode": null,
  "VatAccountingType": null,
  "IssuedInvoiceRows": [{
    "IssuedInvoiceRowId": 0,
    "IssuedInvoice": null,
    "Item": {
      "ID": 1410182,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "ItemName": "Kostanj",
    "RowNumber": 1,
    "ItemCode": null,
    "Description": null,
    "Quantity": 3.0,
    "UnitOfMeasurement": null,
    "Price": 4.90983606557377,
    "PriceWithVAT": 5.99,
    "VATPercent": 22.0,
    "Discount": 0.0,
    "DiscountPercent": 0.0,
    "Value": null,
    "VatRate": {
      "ID": 36,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Warehouse": null,
    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
    "RowVersion": null
  },
  {
    "IssuedInvoiceRowId": 0,
    "IssuedInvoice": null,
    "Item": {
      "ID": 1410152,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "ItemName": "Med, kozarec 750ml",
    "RowNumber": 2,
    "ItemCode": null,
    "Description": null,
    "Quantity": 2.0,
    "UnitOfMeasurement": "kos",
    "Price": 7.3770491,
    "PriceWithVAT": 9.0,
    "VATPercent": 22.0,
    "Discount": 0.0,
    "DiscountPercent": 0.0,
    "Value": null,
    "VatRate": {
      "ID": 36,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Warehouse": null,
    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
    "RowVersion": null
  }],
  "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
  "RowVersion": null
}

 

Vnos novega gotovinskega računa za davčno potrditev

Metoda: AddIssuedInvoice

Račun za davčno potrjevanje (gotovinski račun) se od negotovinskih računov razlikuje v tem, da ima dodatno izpolnjene naslednje podatke:

 • DocumentNumbering (številčenje dokumentov, ki je povezano z elektronsko napravo),
 • Employee (blagajnik),
 • PaymentType (način plačila za FURS).

 

Navodilo: Priprava organizacije na davčno potrjevanje gotovinskih računov

IssuedInvoice

Podatek

Opis

InvoiceType

R

DocumentNumbering ID številčenja, ki je povezano z elektronsko napravo (za davčno potrjevanje)

Customer

ID stranke

Currency

ID denarne enote (EUR)

ExchangeRate

1

AddresseeName

Končni kupec

AddresseeAddress

-

AddresseeCity

-

AddresseePostalCode

-

AddresseeCountry

ID države (Slovenija)

DateIssued

16.12.2015 13:56:24

DateDue

16.12.2015

DateTransaction

16.12.2015

DateTransactionFrom

16.12.2015

IssuedInvoiceReportTemplate

ID nastavitve izpisa (DisplayType = IR)

DeliveryNoteReportTemplate

ID nastavitve izpisa (DisplayType = DO)

PaymentType G (gotovina)
Employee ID delavca, ki predstavlja blagajnika

PricesOnInvoice

N

RecurringInvoice

N

 

 

IssuedInvoiceRow

Podatek

Opis

RowNumber

1

Item

ID artikla

ItemName

Umivanje las

VatRate

ID stopnje DDV (splošna)

Quantity

1

Price

3

PriceWithVAT

3,66

VatPercent

22

Discount

0

DiscountPercent

0

 

IssuedInvoiceRow

Podatek

Opis

RowNumber

2

Item

ID artikla

ItemName

Žensko striženje

UnitOfMeasurement

kos

VatRate

ID stopnje DDV (splošna)

Quantity

1

Price

21,311475

PriceWithVAT

26

VatPercent

22

Discount

0

DiscountPercent

0

 

 

JSON:

{
  "IssuedInvoiceId": null,
  "Year": null,
  "InvoiceNumber": null,
  "Numbering": null,
  "DocumentNumbering": {
    "ID": 11846,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "Customer": {
    "ID": 2272369,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "DateIssued": "2015-12-16T13:56:24.297",
  "DateTransaction": "2015-12-16T00:00:00",
  "DateTransactionFrom": "2015-12-16T00:00:00",
  "DateDue": "2015-12-16T00:00:00",
  "AddresseeName": "Končni kupec",
  "AddresseeAddress": "-",
  "AddresseePostalCode": "-",
  "AddresseeCity": "-",
  "AddresseeCountryName": null,
  "AddresseeCountry": {
    "ID": 192,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "RecipientName": "",
  "RecipientAddress": "",
  "RecipientPostalCode": "",
  "RecipientCity": "",
  "RecipientCountryName": "",
  "RecipientCountry": null,
  "Rabate": 0.00,
  "ExchangeRate": 1.000000,
  "DocumentReference": null,
  "PaymentReference": null,
  "Currency": {
    "ID": 7,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "Analytic": null,
  "Document": null,
  "IssuedInvoiceReportTemplate": {
    "ID": 268448,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "DeliveryNoteReportTemplate": {
    "ID": 254918,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "Status": null,
  "DescriptionAbove": "",
  "DescriptionBelow": "",
  "DeliveryNoteDescriptionAbove": null,
  "DeliveryNoteDescriptionBelow": null,
  "Notes": null,
  "PaymentType": "G",
  "Employee": {
    "ID": 83257,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "PricesOnInvoice": "N",
  "RecurringInvoice": "N",
  "SalesValue": 0.00,
  "SalesValueVAT": 0.00,
  "InvoiceAttachment": null,
  "EInvoiceAttachment": null,
  "InvoiceType": "R",
  "OriginalDocumentType": null,
  "OriginalDocumentDate": null,
  "PurposeCode": null,
  "VatAccountingType": null,
  "IssuedInvoiceRows": [{
    "IssuedInvoiceRowId": null,
    "IssuedInvoice": null,
    "Item": {
      "ID": 1070168,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "ItemName": "Umivanje las",
    "RowNumber": 1,
    "ItemCode": null,
    "Description": null,
    "Quantity": 1,
    "UnitOfMeasurement": "kos",
    "Price": 3,
    "PriceWithVAT": 3.66,
    "VATPercent": 22.00,
    "Discount": 0.00,
    "DiscountPercent": 0.00,
    "Value": null,
    "VatRate": {
      "ID": 36,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Warehouse": null,
    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
    "RowVersion": null
  },
  {
    "IssuedInvoiceRowId": null,
    "IssuedInvoice": null,
    "Item": {
      "ID": 1070166,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "ItemName": "Žensko striženje",
    "RowNumber": 2,
    "ItemCode": null,
    "Description": null,
    "Quantity": 1,
    "UnitOfMeasurement": "kos",
    "Price": 21.311475,
    "PriceWithVAT": 26,
    "VATPercent": 22.00,
    "Discount": 0.00,
    "DiscountPercent": 0.00,
    "Value": null,
    "VatRate": {
      "ID": 36,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Warehouse": null,
    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
    "RowVersion": null
  }],
  "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
  "RowVersion": null
}