Šifrarnik Artikli - uputstva za uvoz u Minimax (excel)

Artikle u Minimax možemo uvoziti preko xml ili csv datoteke.

Uputstvo se odnosi na uvoz podataka preko csv datoteke (excel).

Za uvoz je pripremljen šablon, koji sačuvamo na svoj računar, napunimo ga našim podacima i potom datoteku zvozima u Minimax.

 

U meniju prečica izaberemo Uvoz iz excel-a.

 

1. Na spisku mogućih uvoza izaberemo Artikli.

2. Izaberemo opciju »Neka se pripremi predlog« i kliknemo na dugme »Pripremi predlog«.

3. Datoteku sačuvamo na računar.

U nastavku je uputstvo, kako pravilno da unesemo podatke u šablon da bismo mogli datoteku sa podacima da uvezemo na istom mestu u Minimax.

Sadržaj i redosled kolona ne smemo menjati. Podatke možemo kopirati iz drugih datoteka ili ih ručno unositi.

 

Šifra

Podatak je obavezan i treba ga popuniti.

Šifru možemo proizvoljno upisati, važno je da se ista šifra ne ponavlja i svaki artikal mora imati svoju šifru.

Najčešće se koriste šifra koje prenosimo iz drugog programa.

Primer šifre: 128549

 

Kod

 

Kod je proizvoljan podatak, unos nije obavezan. Može biti sačinjen od brojeva i slova, a u programu se koristi kao pomoć pri pretrazi podataka u padajućoj listi artikala.
Najčešće predstavlja bar code proizvoda.

Primer koda: 125 879 85

 

Naziv

 

Podatak je obavezan i treba ga popuniti.

Proizvoljan tekst, najveće dužine od 250 karaktera.

Primer naziva: Collor papir A4

 

JM - Jedinica mere

Proizvoljan tekst ograničen na tri znaka.

Primer jedinice mere: KOM, L, m2, čas

 

Tip - Šifra tipa artikla

Podatek je potrebno popuniti.

Mogući unosi:
B Roba
M Materijal
P Poluproizvod
I Proizvod
E Ambalaža
NM Naručiocev materijal
NP Naručiocev poluproizvod
NI Naručiocev proizvod
S Usluge
A Avansi

Primer tipa artikla: B

 

Stopa PDV - Šifra stope PDV-a

Podatak je neophodno popuniti.

Mogući unosi:
N Neoporezivo
O Oslobođeno
P Paušalna stopa (5% do 30.9.2012, 8% od 1.10.2012)
S Opšta stopa (18% do 30.9.2012, 20% od 1.10.2012)
Z Snižena stopa (8% do 31.12.2013, 10% od 01.01.2014)

Primer stope PDV: S

 

Cena - Prodajna cena

Podatak predstavlja prodajnu cenu, koja će se predlagati prilikom unosa prometa.

Unos nije obavezan, ukoliko nije upisan za taj artikal će se predlagati cena 0,00.

Važno je da cene budu upisane pravilno u odnosu na podešavanja unosa cena - sa ili bez PDV-a.

Primer prodajne cene: 258,25

 

VALUTA - Oznaka novčane jedinice

Šifra valute unosimu u obliku kao što je u koloni NJ u Šifarnici -> Kursevi.

Ukoliko podatak nije upisan, prilikom uvoza će se automatski dodeliti domaća novčana jedinica.

Primer šifre novčane jedinice: EUR

 

Konto prihoda u zemlji

Podatak je neophodno ispuniti.

Podatak predstavlja konto koji će se koristiti prilikom knjiženja prihoda od prodaje tog artikla na domaćem tržištu, na nalogu za knjiženje izdatog računa.

Primer konta prihoda u zemlji: 6040

 

Konto prihoda u EU

Podatak je neophodno ispuniti.

Podatak predstavlja konto koji će se koristiti prilikom knjiženja prihoda od prodaje tog artikla na inostranom tržištu, na nalogu za knjiženje izdatog računa.

Primer konta prihoda u inostranstvu: 6050

 

Konto prihoda izvan EU

Podatak je neophodno ispuniti.

Podatak predstavlja konto koji će se koristiti prilikom knjiženja prihoda od prodaje tog artikla na inostranom tržištu, na nalogu za knjiženje izdatog računa.

Primer konta prihoda u inostranstvu: 6050

 

Konto zaliha

Podatak je neophodno ispuniti.

Podatak predstavlja konto koji će se koristiti prilikom knjiženja prometa zaliha. Konto zaliha se koristi samo kod tipova artikala koji se vode na zalihama (materijal, roba, proizvod, poluproizvod.

Primer konta zaliha: 1320

 

Opis

Podatak predstavlja opis artikla koji će program Minimax predlagati prilikom izrade izdatih računa.

Primer opisa: Mat boja, crvene boje, dužina 50 cm, visina 20 cm, …

 

Čuvanje dokumenta

Dokument čuvamo kliknemo na Datoteka > Sačuvaj (File > Save). 

Ako se pojavi upozorenje, da dokument neće biti kompatibilan sa Unicode formatom, kliknite na dugme Da (Yes). 

 

Uvoz datoteke sa podacima u Minimax

Datoteku sa podacima potom uvozimo u Minimax, na istom mestu gde smo preuzeli šablon. 

U meniju Ostalo izaberemo Drugi uvozi.

1. Na spisku mogućih uvoza izaberemo Artikli.

2. Izaberemo opciju »Neka se podaci uvoze«, pronađemo datoteku koju smo sačuvali na svom računaru klikom na Browse i potom kliknemo na dugme »Uvozi podatke«.

 

Program će ispisati izveštaj o uvozu podataka.