Šifrarnici Stranke - uputstva za uvoz u Minimax (excel)

Stranke možemo uvoziti u program Minimax preko xml ili csv datoteke.

Uputstvo se odnosi na uvoz podataka preko csv datoteke (excel).

Za uvoz je pripremljen predlog, koji sačuvate na svoj računar, popunite ga sa svojim podacima i potom uvozite datoteku u program Minimax.

U meniju prečica izaberemo Uvoz iz excel-a.

1. Na spisku ponuđenih uvoza izaberete Stranke.

2. Izaberete opciju »Neka se pripremi predlog« i kliknete na dugme »Napravi predlog«.

3. Datoteku sačuvate na računar.

U nastavku je uputstvo, kako da pravilno unesete podatke u pripremljenu tabelu, da biste mogli bez problema da uvezete tu datoteku u program Minimax.

Sadržaj i redosled kolona ne smete menjati. Podatke u polja možete prilepiti iz drugih datoteka ili ih sami unositi.

 

Šifra

Ovaj podatak je obavezan.

Šifru možemo odrediti proizvoljno, važno je da se isra šifra ne ponovi u različitim redovima, svaka strana mora imati svoju šifru.

Najčešće je to šifra koja je korišćena u programu iz kojeg prenosimo podatke.

Primer šifre: 1

Naziv

Podatak je obavezan. 

Naziv stranke je proizvoljan podatak, možemo koristiti skraćeni ili puni naziv preduzeća.

Primer naziva: Saop d.o.o.

Adresa

Podatak je obavezan. Predstavlja sedište preduzeća

Adresa stranke je proizvoljan podatak, sastavljen iz naziva ulice i broja.

Primer adrese: Kotorska 64

Država

Podatak je obavezan.

Država stranke nije proizvoljan podatak, mora biti upisana šifra na osnovu šifarnika država. Taj šifarnik možete pronaći u programu Minimax u šifrarniku Stranaka, polje Država. 

Primer države: RS

Pošta

Podatak je obavezan.

Pošta stranke predstavlja poštanski broj.

Primer pošte stranke: 21000

Mesto pošte

Podatak je obavezan.

Mesto pošte stranke predstavlja grad.

Primer: Novi Sad

Naziv primaoca

Podatak se koristi na dokumentima, koje izdajemo strankama - kao naziv primaoca za poštu.

Ako polje na popunimo, koriste se podaci upisani u prethodnim poljima (sedište preduzeća).

Ako stranki šaljemo dokuemntaciju na sedište preduzeća, ovo polje ostavljamo prazno.

Primer naziva: Saop d.o.o.

Adresa primaoca

Podatak se koristi na dokumentima, koje izdajemo strankama - kao naziv radresa primaoca za poštu.

Ako polje na popunimo, koriste se podaci upisani u prethodnim poljima (sedište preduzeća).

Ako stranki šaljemo dokuemntaciju na sedište preduzeća, ovo polje ostavljamo prazno.

Primer adrese: Kotorska 64

Država primaoca

Podatak se koristi na dokumentima, koje izdajemo strankama - kao naziv država primaoca za poštu.

Ako polje na popunimo, koriste se podaci upisani u prethodnim poljima (sedište preduzeća).

Ako stranki šaljemo dokuemntaciju na sedište preduzeća, ovo polje ostavljamo prazno.

Primer države: RS

Pošta primaoca

Podatak se koristi na dokumentima, koje izdajemo strankama - kao naziv poštanski broj primaoca za poštu.

Ako polje na popunimo, koriste se podaci upisani u prethodnim poljima (sedište preduzeća).

Ako stranki šaljemo dokuemntaciju na sedište preduzeća, ovo polje ostavljamo prazno.

Primer pošte primaoca: 21000

Mesto pošte primaoca

Podatak se koristi na dokumentima, koje izdajemo strankama - kao naziv mesto pošte primaoca za poštu.

Ako polje na popunimo, koriste se podaci upisani u prethodnim poljima (sedište preduzeća).

Ako stranki šaljemo dokuemntaciju na sedište preduzeća, ovo polje ostavljamo prazno.

Primer mesta pošte primaoca: Novi Sad

 

PDV Obveznik

Veoma važan podataj jer utiče na zapise u poreskim evidencijama!

Podatak se ispunjuje sa velikim slovom D ako je stranka poreski obveznik odnosno velikim slovom N ako stranka nije poreski obveznik.

Ako podatak ne ispunimo, stranka će se uvesti u šifarnik kao Konačni potrošak.

D U sistemu PDV-a
N Nije u sistemu PDV-a
(prazno) Konačni potrošač

Primer statusa poreskog obveznika stranke: D

Poreski identifikacioni broj

Podatak je obavezan, ako je prethodno polje poreski obveznik "D" u suprotnom podatak nije obavezan.

Primer PIBa stranke: 106713309

Matični broj

Podatak nije obavezan, u polje se upisuje matični broj stranke.

Primer matičnog broja stranke: 20665327

Šifra delatnosti

Podatak nije obavezan, u polje se upisuje šifra delatnosti po važećem šifrarniku.

Primer šifre delatnosti stranke: 72200

Identifikacioni broj

Podatak je obavezan ako je polje Poreski obveznik "D".

Identifikacijska številka predstavlja PIB sa prefiksom oznake države.

Primer identifikacionog broja stranke: RS106713309

Novčana jedinica

Šifru ili oznaku novčane jedinice unosimo u obliku kao što je u koloni NJ u Šifarnici > Kursevi.

Ukoliko podatak nije popunjen, prilikom uvoza će se popuniti domaća novčana jedinica.

Primer šifre novčane jedinice: EUR

Dani za dospeće

Podatak nie obavezan.

Predstavlja broj dana za dospeće na izdatim dokumentima u odnosu na datum izdavanja (rok plaćanja). 

Ako podatak ne popunimo, upisaće se broj 0.

Primer dana za dospeće stranke: 14

Procenat rabata

Podatak nije obavezan i predstavlja procenat rabata. Ako podatak ne popunimo, upisaće se broj 0.

Primer procenta rabata stranke: 3

Internet strana

Podatak nije obavezan i predstavlja adresu internet strane stranke.

Primer internet strane stranke:  www.Minimax.rs

Tekući račun

Podatak nije obavezan, u polje se upisuje tekuči račun bez razmaka ili crtica.

Primer rekućeg računa: RS16051008010777371

Ime i prezime kontakta

Podatak nije obavezan, u polje se upisuje ime i prezime kontakta (kontakt osobe) kod stranke.

Telefon

Podatak nije obavezan, u polje se upisuje telefonski broj kontakta kod stranke.

Elektronska pošta

Podatak nije obavezan, u polje se upisuje e-mail kontakta kod stranke.

Čuvanje dokumenta

Dokument čuvamo klikom na Datoteka > Sačuvaj (File > Save).

Ako se pojavi upozorenje, da dokument možda nije kompatibilan sa Unicoce formatom, kliknite na dugme Da (Yes).

 

 

Uvoz datoteke sa podacima u program Minimax

Datoteku sa podacima potom uvozimo u program Minimax na istom mestu gde smo preuzeli predlog. 

U meniju Ostalo izaberete Drugi uvozi.

1. Na spisku mogućih uvoza izaberete Stranke.

2. Izaberete opciju »Neka se uvezu podaci« i kliknite na dugme »Uvozi podatke«.

Program ispiše izveštaj o uvozu.