Šifarnik artikli

Artikli, koji su uneti u šifarnik artikala, su nam na raspolaganju kod izdatih računa, predračuna i zaliha.

Svakom artiklu se dodeljuju osnovne karakteristike, kao što su: naziv, cena, stopa PDV-a, jedinica mere i najbitniji "tip artikla" koji određuje "ponašanje" programa.

U šifarniku artikala možemo:

  • dodavati nove artikle,
  • uređivati artikle,
  • brisati artikle,
  • pregledati artikle
  • prilagođavati cenovnik za svaku stranku.

 

* Artikle možemo uvoziti.
 

Unos artikla

1. Kliknemo na Nov.

2. Unesemo Naziv artikla (nazivom određujemo artikal).

3. Šifra: podatak nije obavezan, može imati do 20 znakova (slovo i/ili broj)
Na izdatom računu možemo tražiti artikle po nazivu ili šifri. Prilikom uvoza artikala u šifarnik Šifra je obavezan podatak.

Šifre možemo sami da odredimo a možemo označiti i da ih program automatski predlaže.

4. Možemo uneti proizvoljni KOD artikla. Ovo je bar-kod i ako imamo barkod čitač može da se očita. 

5. Unesemo oznaku Merne jedinice artikla (npr.: kom, kg, sat, %,...).
Merna jedinica pokazuje kojoj jedinici odgovara cena. Izuzetak je %, na osnovu kojeg se izračunava vrednost izdatog računa.

6. Izaberemo Tip artikla (ovaj podatak utiče na knjiženje i zbog toga ga ne možemo menjati, ako je artikal upotrebljen na dokumentima zalihama).

U zavisnosti od potreba na raspolaganju imate sledeće tipove artikala:

Roba

Knjiži se na poseban konto zaliha i poseban konto prihoda.

Materijal

Knjiži se na poseban konto zaliha i poseban konto prihoda. U maloprodaji artikal obeležen ovim tipom nećemo imati ponuđen. 

Poluproizvod

Knjiži se na poseban konto zaliha i poseban konto prihoda. Samo poluproizvod i proizvod sa sastavnicom u radnom nalogu se mogu koristiti.

Proizvod

Knjiži se na poseban konto zaliha i poseban konto prihoda. Samo poluproizvod i proizvod sa sastavnicom u radnom nalogu se mogu koristiti. 

Ambalaža

Predstavlja evidencionu ambalažu (zalihe nisu vrednovane).

Materijal naručioca

Predstavlja materijal, koji smo dobili od naručioca usluge (zalihe nisu vrednovane).

Poluproizvod naručioca

Predstavlja poluproizvod, koji smo napravili od materijala naručioca (zalihe nisu vrednovane).

Proizvod naručioca

Predstavlja proizvod, koji smo napravili od materijala naručioca (zalihe nisu vrednovane).

Usluge

Knjiže se na poseban konto prihoda. Nema konta zaliha. 

Avans

Ovaj tip artikala je namenjen formiranju računa za primljene avanse i računa sa uračunatim avansima.

7. Izaberemo Stopu PDV-a (ovaj podatak utiče na izračunavanje PDV-a na izdatom računu, na knjiženje u knjigovodstvu i na obračun PDV-a). Stopu PDV-a biramo bez obzira da li nam je organizacija u sistemu PDV-a ili nije, kod svakog artikla biramo onu stopu PDV-a kojoj on pripada.

    - Opšta stopa: 20%

    - Snižena stopa: 10%

    - PDV nadoknada: 8%

    - Oslobođeno: biramo ako imamo promet koji je pod nekim uslovima oslobođen obračunavanja PDV

    - Neoporezivo: promet nije uopšte predmet oporezivanja PDV

 

8. Unesemo Cenu artikla i Valutu. Cena će se predlagati na izdatom računu osim ako za izabranog kupca ne postoji određen cenovnik.

9. Unesemo proizvoljan Opis artikla (podatak u opisu će se ispisivati na izdatom računu).

10. Konto prihoda na domaćem tržištu (gleda se prodaja kroz izdate račune!) možemo izabrati ako želimo da knjižimo na neki drugi konto, a ne na predloženi.

11. Konto prihoda na inostranom tržištu (gleda se prodaja kroz izdate račune!) možemo izabrati ako želimo da knjižimo na neki drugi konto, a ne na predloženi.

12. Konto zaliha: ako je tip artikla roba, materijal, polu proizvod itd... onda ima i konto zaliha. OVAJ podatak se odnosi isključivo na veleprodaju. Maloprodaja se knjiži automatski i podatak u ovom redu nema uticaja na to. 

13. Kliknemo na dugme Sačuvaj ili Sačuvaj i nov, ako želimo da nastavimo sa unosom novih artikala.
 

Uređivanje artikala:

1. Pronađemo i uredimo artikal koji želimo da promenimo, tako što kliknemo na naziv artikla.

2. Kliknemo na Uredi.

3. Uredimo podatke o artiklu (Naziv, Šifra, Kod, Jedinica mere,...)

4. Kliknemo na dugme Sačuvaj.

UPOZORENJE: Na artiklima ne možemo menjati TIP ARTIKLA, ako je taj artikal korišćen na bilo kom dokumentu koji se tiče vođenja zaliha.
 

Brisanje artikala:

Ako iz šifarnika izbrišemo artikal on se neće pojavljivati u pregledu artikala, samim tim ga nećemo moći birati u izdatim računima i ostalim delovima programa, koji su povezani sa artiklima.

1. Pronađemo i uredimo artikal koji želimo da promenimo, tako što kliknemo na naziv artikla.

2. Kliknemo na Briši.

3. Otvoriće se prozor sa pitanjem: “Zaista želite brisati?” , izaberemo U redu.

Šifarnik artikala je povezan sa ostalim delovima programa, tako da je brisanje artikla moguće samo ako artikal nije vezan sa nekim od unetih podataka. U suprotnom, program neće dozvoliti brisanje.

Kopiranje artikla:

1. Pronađemo i uredimo artikal koji želimo da promenimo, tako što kliknemo na naziv artikla.

2. Kliknemo na dugme Kopiraj.

3. Otvoriće se prozor unosa artikla, gde će biti ponuđeni podaci originalnog artikla. Ako je potrebno, možemo promeniti (Naziv, Šifru, Jedinicu mere,...) .

4. Kliknemo na dugme Sačuvaj.

Za svaki artikal možemo odrediti poseban cenovnik za različite kupce.

Kategorije: