- RAD U ZALIHAMA VELEPRODAJE- objašnjenje kompletnog postupka -

Kako da ispravno radite u Minimax-u kada imate artikle (robu/meterijal) od dobavljača i želite da ih stavite na zalihe i kasnije prodate ili napravite proizvod koji prodajete?

 

Prvo treba da znate da u programu podešavanje rada u zalihama veleprodaje kreće od pravljenja artikla

Šifarnik > Artikli > Nov

Unosite željeni artikal i jako je bitno da pravilno odredite TIP artikla jer to utiče na kasnije knjiženje u zalihama i prodaji. 
Sa tipom artikla program dobija informaciju
- na koja konta da knjiži u veleprodaji ovaj artikal (možemo da menjamo odmah priliko pravljenja artikla ako nam ne odgovara ponuđeno)
- na koja konta da knjiži prihod kad je artikal prodat u izdatim računima (možemo da menjamo odmah priliko pravljenja artikla ako nam ne odgovara ponuđeno)
- na osnovu tipa artikla dokumenta: radni nalozi, VP i MP neke artikle "vide" a neke "ne vide" (npr. radni nalog ne prepoznaje robu kad je treba staviti na stanje iako možemo robi da unesemo sastavnicu, malopordaja ne prepoznaje materijal, prijem od dobavljača ne prepoznaje proizvod...)

 

Sada kad smo ovo rešili, OTVARAMO modul zaliha  onda  UNOSIMO početno stanje i postupak rada je sledeći:

 

1. dobijamo robu i materijal od naših dobavljača, tako da se račun unosi prvo u Poslovanje > Primljeni računi 

Primer kako se od domaćeg dobavljača unosi račun:  http://help.minimax.si/sr/evidentiranje-robe-materijala-u-zalihama-preko-primljenog-racuna   
Primećujete konto 1300.
To je prelazni konto koji Minimax koristi da bi SVE što treba da ide na zalihe VP imali prilike direktno kroz primljeni račun tamo i da unesemo (odaberemo već napravljeni 1300 rashod, sa stopom PDVa koja nam treba, sa vezom: zalihe u VP i onda dobijamo nov prozor Prijem, gde preko + pored polja unosimo KL u veleprodaju) 
Napomena: U primljenim računima pored konta 1300 koji je prelazni za VP, 1309 je prelazni konto za MP i 026 je prelazni konto za osnovna sredstva

 

2. Sada nam je artikal u zalihama, a finansijski smo zaveli primljeni račun. 

Međutim i dalje je sve što smo uneli na kontu 1300, treba da idemo u zalihama na dugme Knjiženje (ova opcija zavisi od paketa koji ste odabrali) i unesemo datum sa koji napravimo knjiženje SVIH promena u zalihama.

 

3. http://help.minimax.si/sr/knjizenje-u-zalihama

Dakle, ovim postupkom ćemo proknjižiti i izdavanja kupcu, ili izdavanja u proizvodnju i prijem od dobavljača i bukvalno SVE promene.
Jako je bitno uraditi ovo knjiženje jer tek kada uradimo knjiženje bruto bilans na taj dan je ispravan, a u radnim nalozima imamo uneto polje Stvarna cena (iznos materijala po prosečnim nabavnim cenama po napravljenoj sastavnici), u modulu Izdati računi dobijamo iznos RUCa po prodatom artiklu...
Zato preporučujemo da se knjiženje zaliha radi na svaki datum kad je bilo promena (program Vas obaveti ako ste odabrali datum kad nije bilo promena)

*napomena: postupak knjiženja u zalihama je jedan od retkih u Minimax-u koji treba ručno uraditi (kada je knjiženje u pitanju)

 

4. U zalihama možemo da pravimo i ručno prijem i izdavanja bilo nekoj stranci (kupac, dobavljač) ili u proizvodnju. 

Treba da naglasimo:
- prijem od stranke ukoliko nije povezan sa primljenim računom (preko polja Prijem u PR) NEĆE biti knjižen. Podatak se zvodi samo robno.
- izdavanje stranci se knjiži u zalihama iako nije povezano sa izdatim računom, tj. ne mora biti. 
Prednost ovih podataka:
- ako želimo da "zamenimo" artikle u VP a ti artikli su istog tipa (materijal, roba itd) onda idemo preko Prijema, stavljamo količinu u minus i preko polja veza povežemo se sa prethodnim prijemom, a kad sačuvamo red unesemo artikla koji želimo na stanju. 
- ako smo dobili otpremnicu i robu, unosimo prijem od stranke, a kasnije onda unosimo Primljeni račun: Sada ovaj prijem pronalazimo u primljenom računu u polju Prijem na padajućoj listi, ne moramo ga unositi još jednom. 
- ako smo otpremili artile sa stanja, a kasnije izdajemo račun onda pravimo izdavanje stranci i šaljem otpremnicu koju odatle štampamo sa robom. Kasnije možemo to jedno izdavanje (ili više izdavanja ako tako robu izdajemo tokom jednog perioda za stranku) da preko Masovnih obrada kopiramo u izdat račun direktno s aprenetim podacima. http://help.minimax.si/sr/vezivanje-vise-izdavanja-na-jedan-izdat-racun
- preko izdavanja stranci možemo da zamenimo materijal sa robom ili obrnuto ako je npt došlo do greške ili slično
- izdavanje stranci može služiti i za otpis, rastur, lom, kalo
- proizvodnja gde nam ne treba radni nalog, npr zbirno prikazujemo za mesec šta je sve prodato a šta napravljeno: koristimo izdavanje i prijem ali odaberemo u proizvodnju

 

5. Skladišta u zalihama se ponašaju kao folderi, fizički razdvajaju artikle koji su u njima, zasebno im uprosečuju nabavnu vrednost ALI ne ograničavaju da ćemo držati različiti tip artikla zajedno ili ne

 

6. izdat račun:

- ovako se unosi izdat račun: http://help.minimax.si/sr/unos-izdatog-racuna

- RUČNO SMANJIVANJE ZALIHA VP: možemo da napravimo izdat račun (bez dodatnih podešavanja) i kad ga izdamo idemo na dugme Smanjivanje zaliha

- AUTOMATSKO SMANJIVANJE ZALIHA VP: može se IR povezati sa zalihama tako da direktno skida sve prodato sa zaliha čim izdat račun završimo, tj. kliknemo na Izdaj (za ovo je potrebno podešavanje u Podešavanje/Organizacija/Uredi... štikliramo Smanjivanje zaliha izdatim računom

 

7. radni nalozi

Kod radnog naloga imate nekoliko mogućnosti kako da ga radite:

A. sa određenim normativom/sastavnicom (fiksno napravbljena sastavnica u podešavanju artikla proizvoda i stalno to koristimo) 
A. sa sastavnicom koja se menja (na samom radnom nalog možemo izmeniti, dopuniti, obrisati deo sastavnice i da je svaki put različita) 
B. da ne radite kroz radni nalog nego direktno na zalihama VP
 

A) klasičan način rada sa sastavnicom:
- treba da se koristi artikal označen kao proizvod koji u sebi ima sastavnicu  http://help.minimax.si/sr/formiranje-sastavnice-proizvoda
- pravimo radni nalog http://help.minimax.si/sr/unos-radnog-naloga
- stvarna cena se prikaže ako smo u zalihama odradili Knjiženje ili Vrednovanje (zavisi od paketa koji koristimo)
- kad završimo radni nalog idemo na dugme Kopiraj pa iskopirano u prijem i u izdavanje
*
na ovaj način skinuli smo materijal a stavili proizvod na stanje
*bez ovog koraka kao da i nismo pravili radni nalog- nemamo skidanje materijala sa zaliha i nemamo stavljanje proizvoda na zalihe
*knjiženja proizvodnje nisu kompletno automatizovana, obratite pažnju fale knjiženja koja treba da ručno unesete

 

B) kada ne trebamo radni nalog nalog nego samo da zavedemo u zalihama potrošen materijal i dobijen proizvod (koji kasnije prodajemo)
- Poslovanje/Zalihe/Nov/Izdavanje: označimo da je u proizvodnju i sad biramo datum, skladište i samo materijal program daje kao izbor (dakle samo artikal označen da je Tip artikla materijal) kada sačuvamo ovaj dokument program smatra da je materijal utrošen za proizvodnju
- Poslovanje/Zalihe/Nov/Prijem: označimo da je iz proizvodnje i sad biramo datum, skladište i samo proizvod program daje kao izbor (dakle samo artikal označen da je Tip artikla proizvod). Ovako unet proizvod na stanje možemo prodavati iz zaliha. 

 

C) kada prodajemo PAKET, takođe nam ne treba radni nalog.
Šta ovo znači: da prodajemo artikal kojeg nema na stanju, koji ne postoji u zalihama, ali njegova sastavnica se skida sa stanja automatski kad izdamo račun. 
- napravimo u artiklima proizvod, imenujemo, označimo da je tip: proizvod. Sada napravimo sastavnicu, ovde deo sastavnice može biti i materijal i roba. I na kraju obavezno štikliramo Smanjivanje iz računa po sastavnici
- idemo u Poslovanje/Izdati računi/ unesemo račun i ovaj artikal i kliknemo Izdaj. Automatski dobijamo: nalog za knjiženje i skidanje zaliha sa stanja. ALI skida se samo sastavnica, pogledajte u zalihama, ovaj artikal nigde ne postoji jer predstavlja paket sastavljen od sastavnice. 
 

8. Na koji način prenosimo artikle u maloprodajnu poslovnicu?

 

Poslovanje > Maloprodaja > odaberemo poslovnicu (svejedno je da li je količinska ili vrednosna) > Nov > Kalkulacija > i u polju Vrsta prijema odaberemo Iz veleprodaje (biramo samo iz VP ili da bude sa prodajom)

 

9. Kako se proizvodnja knjiži u Minimaxu i koje su mogućnosti korisnika za njihovo uređenje pogledajte na linku: 

http://help.minimax.si/sr/knjizenje-proizvodnje-kroz-zalihe-vp