OS- Primljen račun za osnovno sredstvo sa 100% otpisa

Unesemo zaglavlje računa kao za sve druge primljene račune.

Dodavanje rashoda.

Osnovna sredstva uvek unosimo preko prelaznih konta za OS u pribavljanju (npr. 026).

1. Iz padajuće liste izaberemo rashod, koji ima sledeće karakteristike:

  • Konto: OS u pribavljanju (npr. 026)
  • Stopa PDV-a: onaj koji je na računu dobavljača
  • Veza: Osnovno sredstvo

Ako još uvek nismo otvorili odgovarajući rashod, dodajemo ga klikom na ikonu Nov (znak + pored reda rashod), odnosno uredimo postojeći klikom na ikonicu Uredi (olovka).

Nakon izbora rashoda sa takvim podešavanjima, otvoriće se polje za povezivanje sa Osnovnim sredstvom.

2. Klikom na znak + dodajemo novo osnovno sredstvo u registar osnovnih sredstava.

3. Prilikom prenosa u upotrebu u ovom slučaju izaberemo 100% otpis.

4. Proverimo osnovicu izabranog rashoda i PDV.

5. Kliknemo na Sačuvaj red.

6. Račun potvrdimo. Šta se dogodi sa tim osnovnim sredstvom? Napravi se nalog za knjiženje, koji sadrži konta određena na amortizacionoj grupi za to osnovno sredstvo.

  • vrednost osnovnog sredstva se sa prelaznog konta prenosi na konto nabavne vrednosti
  • oblikuje se iznos amortizacije i pripadajući konto ispravke vrednosti

 

Na osnovnom sredstvu su nabavna vrednost i ispravka vrednosti jednake.