Prelazak na novi kontni okvir

Uputstvo se odnosi na prelazan na novi kontni okvir koji je obavezan od 01.01.2015.godine

Prelazak je omogućen, ako organizacije ima određenu poslovnu godinu 2014.

Ako se u Minimaxu počeli sa knjiženjem poslovnih događaja pre 2014.godine najpre morate napravili prelazak u novu godinu (2014) preko Godišnjih obrada u Dvojnom knjigovodstvu. 

 

Dopune na kontima

Na pregledu konta su dodata tri nova polja:

Važenje: određuje period važenja svakog konta. Poslovne promene možemo knjižiti na tom kontu samo u poslovnim godinama koje su u intervalu važenja.

 

Važenje

Značenje

-2013

Konto, koji u polju važenje ima upisan ovakav podatak, možemo koristiti u poslovnim godinama, koje su iste ili manje od poslovne godine 2013 odnosno, od prelaska na novi kontni okvir u godini 2014.

2014-

Konto, koji u polju važenje ima upisan ovakav podatak, možemo koristiti u poslovnim godimana, koje su iste ili veće od poslovne godine 2014.

-

Konto, koji u polju važenje ima upisan ovakav podatak, znači da je on važeći i da na tom kontu nije bilo promene u važenju.

Prethodni: u ovom polju je prikazan konto koji se koristio za ista knjiženja u starom kontnom okviru (pre prelaska na novi kontni okvir).

Novi konto: u ovom polju je prikazan konto na koji će biti prenet promet postojećeg konta, kada budemo izveli prelazak na novi kontni okvir.

 

Preporuke pre prelaska na novi kontni okvir

Pre prelaska na novi kontni okvir korisnicima savetujemo, da odštampaju bruto bilans, koji će kasnije upoređivati sa bruto bilansom nakon prelaska na novi kontni okvir. 

Korisnicima savetujemo, da detaljno provere da li su predložena konta pravilna.

 

Prelazak na nov konti okvir

Prelazak na novi kontni okvir izvodite u meniju Šifarnici > Kontni okvir.

Kliknete na dugme Prelazak na novi kontni plan

Otvoriće se pregled sa tri kolone: Konto, Novi konto, Greške.

Upozorenje: ako polje Novi konto na kraju nema strelicu za prikaz padajuće liste, morate u Vašem internet pretraživaču isključiti "Compatibility View" u meniju Tools.  

Kolona Konto: u ovoj koloni su prikazana konta, koja imaju upisano važenje do godine 2013 (-2013) i imaju dozvoljeno knjiženje.

Kolona Novi konto: u ovoj koloni su prikazana konta, na koje će se nakon prelaska na novi kontni plan prepisati promet i nalog za knjiženje početnog stanje sa konta koja su navedena u koloni Konto.

Ako Vam konto, koji je predložen u polju Novi konto ne odgovara, možete ga zameniti. Program zahteva upis novog konta ako na njemu ima promet odnosno ako je korišćen u nekim od šifarnika (artikli, rashodi, amortizacione grupe...). 

Kolona Greške: u ovoj koloni se ispisuju greške koje je nepohodno ispraviti pre prelaska na novi kontni okvir. Greške mogu biti sledeće:

  • U polju Novi konto nije upisan konto: program upozori u slučaju da na tom kontu ima promet ili je upotrebljen u nekim šifarnicima. Grešku ispravljamo tako što upišemo novi konto.
  • Karakteristike konta upisanog u polje Novi konto ne odgovaraju karakteristikama konta, koji je upisan u polju Konto: program zahteva da novi konto ima iste karakteristika po pitanju računa, analitike, stranke i radnika. Novi konto mora imati dozvoljeno knjiženje. Grešku ispravljamo tako da uskladimo karakteristike sa starim kontom. 

 

Unos novog konta u nov kontni okvir pre prelaska na novi kontni okvir

1. Dođemo na pregled konta (Šifarnici > Kontni okvir) potom kliknemo na Naprednu pretragu.

2. U polje Godina unesemo godinu 2014 pa kliknemo Nađi.

3. Kliknemo na Nov.

4. Izaberemo osnovni konto. Osnovni konto određuje karakteristike novog konta (saldakontni ili finansijski konto) i važenje konta. Na jednostavnom pregledu vidimo samo konta koja važe u tekućoj poslovnoj godini. Koja konta su važeća, možemo da proverio na naprednoj pretrazi u polju Godina. Pre nego što uradimo prelazak na novi kontni plan, u polju Godina je upisana 2000, nakon prelaska na novi kontni okvir, u tom polju biće upisana 2014.

5. Izaberemo Konto, koji je jedan znak druži od osnovnog konta. Program nam ponudi analitička konta, koja su za jedno mestu duža od izabranog konta i koji još uvek nije iskorišćen. 

6. Vnesemo Naziv konta.

7. Knjiženje računa: V primeru saldakontnih kontov vnesemo, ali se vrednost knjiži v breme ali dobro tega konta. Za ostale konte izberemo Ni računa.

8. Izaberemo, da li se Analitika može uneti, ne unosi se ili je obavezan unos. U slučaju da na određenom kontu izaberemo da se analitika Može uneti ili je Obavezan unos, program će svaki put kada budemo knjižili zahtevati unos analitike. U slučaju da izaberemo da se analitika Ne unosi, program neće nuditi mogućnost za unos tog podatka.

9. Izaberemo, da li se Radnik može uneti, ne unosi se ili je obavezan unos. U slučaju da na određenom kontu izaberemo da se radnik Može uneti ili je Obavezan unos, program će svaki put kada budemo knjižili zahtevati unos radnika. U slučaju da izaberemo da se radnik Ne unosi, program neće nuditi mogućnost za unos tog podatka.

10. Izaberemo, da li se Stranka može uneti, ne unosi se ili je obavezan unos. U slučaju da na određenom kontu izaberemo da se stranka Može uneti ili je Obavezan unos, program će svaki put kada budemo knjižili zahtevati unos stranke . U slučaju da izaberemo da se stranka Ne unosi, program neće nuditi mogućnost za unos tog podatka.

11. Podatak Poreski priznat se koristi pri izveštavanjima.

12. Unesemo proizvoljan Opis, po kom možemo preciznije opredeliti konto. Po ovom podatku možemo pretraživati konto.

13. Podatak Važenje konta se prepiše iz osnovnog konta, ta se ovaj podatak ne može menjati već se samo vidi.

14. Kliknemo na dugme Sačuvaj ili Sačuvah i nov, ako želimo da nastavimo sa unosom novih konta.

Klikom na dugme Izvedi prelazan na novi kontni plan »naručujemo« izvođenje prelaska na nova konta, koje se zbog obima izvodi u verečnjim časovima. Program će ispisati sledeće obaveštenje:  

Potvrđivanjem sa OK, "stajemo u red" za prelazak na nova konta, koja će se izvesti u toku noći, redom po redosledu slanja "narudžbine" za prelazak.

Iznad preglednice će se pojaviti novo dugme Otkaži prelazak na novi kontni plan. Klikom na dugme, izlazimo "iz reda" za prelazak na nova konta.

Kada se prelazak na novi kontni okvir izvede, dobićemo na početnoj strani u organizaciji Obaveštenje o obavljenom prelasku na nov konti plan.

 

Korisnicima preporučujemo, da pre prelaska na novi kontni plan, provere da li su zaključili sve aktivnosti u godini 2013. Nakon prelaska na novi kontni okvir, onemogućen je prelazak nazad na 2013 godinu.

Ako želimo da se vratimo nazad u poslovnu 2013, potrebno je prethodno napraviti prelazak na stari kontni okvir i potom se možemo u godišnjim obradama vratiti u poslovnu godinu 2013.

Kategorije: