Podešavanja štampe - opšta podešavanja

U podešavanjima štampe možemo na jednom mestu odrediti i uređivati izgleda štampe određenih dokumenata: predračuni, izdati računi, knjižna odobrenja, otpremnice, IOS obrasci, predlozi za kompenzacije, obračuni zateznih kamata, izdate narudžbine, potvrde primljenih narudžbina, radni nalozi, platne liste, obračunski listovi za druga lična primanja.

Iz menija izaberemo  Podešavanja organizacije > Štampanje.

Opšta podešavanja

U Opštim podešavanjima određujemo sve osnovne elemente (zaglavlje, potpis, podnožje...), koji se mogu pojavljivati na određenoj štampi, potom na svakoj štampi biramo šta će na tom uzorku biti prikazano.

Na primer: U opštim podešavanjima određujemo dva tipa zaglavlja dokumenta: slika (logo) i tekst, u podešavanjima štampe za određeni dokument potom biramo da li će se prkazati slika ili tekst.

U opštim podešavanjima možemo napraviti više opcija zaglavlja i podnožja za štampu na dokumentima.

Ako promenimo opšta podešavanja, promena će biti vidljiva na novonapravljenim dokumentima.

Ako želimo, da se promena vidi na prethodno potvrđenim dokumentima, moramo ih otkazati i ponovo potvrditi. Na štampanje program će povlačiti nova podešavanja za štampe.

1. Izaberemo  Podešavanja organizacije  > Štampanje.

2. Kliknemo na Opšta podešavanja.

3. Kliknemo na Uredi.

 

Podešavanje zaglavlja

Na svakoj štampi izaberemo koji će se tip zaglavlja koristiti, možemo odrediti sliku, sliku u tekstu, samo tekst ili predštampano zaglavlje:

Sliku dodajemo tako što kliknemo na dugme "Uredi" pa "Izaberi datoteku"

Klikom na dugme Uredi možemo dodatno uređivati veličinu izabranog logoa.

Prilikom uređivanja teksta, odnosno slike i teksta unutar zaglavlja dokumenta važi isti postupak, klikom na određeni zapis i dugme Uredi možemo da uređujemo željeno.
Ukoliko želimo da promenimo veličinu teksta, kliknemo na gornje polje i podatke u tom polju uređujemo.

 

Predštampano zaglavlje:

Ako imamo predštampane račune (npr. logo sa osnovnim podacima), upišemo broj milimetara za visinu zaglavlja (Podaci za dokument će se štampati za toliko mm niže od gornjeg ruba stranice).

 

Podešavanja potpisa

Prilikom uređivanja potpisa postupak je identičan. Sliku možemo uvesti klikom na Izaberi datoteku i potom je preko dugmeta Uredi možemo proizvoljno uređivati.

Podešavanja podnožja

I kod podnožja dokumenta možemo uvesti sliku kao što možemo da unesemo tekst pri čemo određujemo veličinu istog.

Kada uredimo sve korake opštih podešavanja potrebno je samo još klikom na dugme Sačuvaj to potvrditi.
Program će na osnovu toga napraviti ispise.

Kategorije: