OS unos ako je kupljeno od ino dobavljača

Prvo: moramo imati pokrenut modul osnovnih sredstava.

 

Unos primljenog računa od dobavljača

 

Ako za ovo osnovno sredstvo imamo račun od ino dobavljača (kasnije nam stiže carisnki račun tj. posebno dobijamo obračunat PDV od Carinske uprave) preko primljenog računa i unosimo OS.

 

Poslovanje > Primljeni računi > Nov... Unesemo zaglavlje računa kao za sve druge primljene račune.

 

 

Dodavanje rashoda.

Osnovna sredstva uvek unosimo preko prelaznih konta OS u pripremi (npr. 026).

1. Iz padajuće liste ako još uvek nismo otvorili odgovarajući rashod, dodajemo ga klikom na ikonu Nov (znak + pored reda rashod)

 • Konto: OS u pripremi (npr. 026)
 • Stopa PDV-a: Oslobođeno
 • PDV se odbija: štiklirano 
 • Veza: Osnovno sredstvo

Nakon izbora rashoda sa takvim podešavanjima, otvoriće se polje za povezivanje sa Osnovnim sredstvom.

2. Klikom na znak + dodajemo novo osnovno sredstvo u registar osnovnih sredstava.

3. Popunjavamo redom (ili pronalazimo određena olja već popunjena:

 • Inventarni broj: redni broj OS
 • Naziv: ime tog OS
 • Datum dobijanja: datum nabavke
 • Dobavljač: upišemo ko je dobavljač
 • Dokumenta o nabavci: broj fakture i broj PR u Minimax-u
 • Amortizaciona grupa: odaberemo od postojećih, a ako nam ne odgovaraju- napravimo novu na znak +
 • % amortizacije: upiše sam program na osnovu odabrane amortizacione grupe
 • Lokacija: gde je locirano OS
 • Količina: broj OS
 • Opis: opis OS

4. Sačuvamo red
5. Potvrdimo račun

 

Unos carisnkog PDV

 

Poslovanje > Primljeni računi > Nov... Unesemo zaglavlje računa

1. Unosimo rashod:

- konto: 2740
- stopa PDV: opšta
- PDV se odbija: štikliramo ako imamo pravo na odbitak
- Veza: Uvoz

2. Polje POPDV popunjavamo 6.2.1

3. Polje iznos: popunjavamo samo deo PDV, osnovicu ne možemo uneti, program je sam menja

4. Veza: nađemo prethodno unet račun i odaberemo ( upišemo broj računa ili ime dobavljača)

5. sačuvamo red

6. potvrdimo račun