Novosti verzije maj 2019

Novosti verzije maj 2019:

 

Brisanje svih radnika

Unos početnog stanja 

Prikaz šifre na pregledu

Poštansko sanduče

Atipični PDV

Interni obračun kada firma nije u sistemu PDV

Dodato dugme za PDV u knjižnom odobrenju

Podešavanje štampe računa

Podešavanje štampe DLP

Podešavanje štampe bruto bilansa

Podešavanje štampe radnog naloga

Subvencije pu članu 21Đ ZPDG

Izmenjeno knjiženje isplate dividende

DLP povećan broj obračuna koje automatski prebacujemo u POPDV

Dodata vrsta primaoca prihoda 10

Masovne obrade u blagajni

Unos analitike po artiklima

Unos više stavki na izvodu

RUC

 

Brisanje svih radnika

Prilikom obračuna plate javljala se potreba za više obračuna u toku jednog meseca a da ne budu svi radnici na svakom obračunu.
Sada na drugom koraku obračuna plate ako nam ne treba obračun za sve radnike uvedena je opcija da se mogu obrisati svi radnici  jednim klikom. 

 

Unos početnog stanja

Pri unosu početnog stanja zaliha (poslovanje/zalihe) smo uveli novinu u unosu podataka. Sada možemo da pišemo li cenu ili vrednost.
Program potom kada kliknemo da se red sačuva ili količinu množi sa cenom ili vrednost deli sa količinom.

 

Prikaz šifre na pregledu

Do sada na pregledu dokumenta priliva i odliva sa zaliha imali smo podatke samo imena artikla. 
Sada kada odemo na Poslovanje > dugme Zalihe, Redovi... u zagradi kod artikal prikazuju i šifre artikala. 
Naravno, preduslov je da smo u šifarniku artikala uneli šifru.

 

Poštansko sanduče

Automatski prenos dokumenata u Poštansko sanduče. To je mesto gde knjigovodja i komitent ili vlasnik na terenu i administracija u kancelariji, dve poslovne jeinice na različitim mestima- mogu da komuniciraju. Mogu da jedni drugima "ostave" u poštanskom sandučetu račun, izvod, ugovor i drugi skeniran ili slikan dokument da bi posle osoba koja u programu unosi podatke (pa bili to i oni sami) unela u program bez čekanja papirnog podatka ili drugog vida prenosa informacija. 

 

Atipični PDV

Atipični PDV kada nismo u sistemu PDV, ali imamo obavezu obračunavanja internog obračuna. 

 

Interni obračun kada firma nije u sistemu PDV

Omogućen je unos internog obračuna i ako firma nije u sistemu PDV i predavanje poreske prijave

 

Dodato dugme za PDV u knjižnom odobrenju

Izmenjen je način upisa datuma za PDV u izdatom knjižnom odobrenju. Sada ne moramo da ulazim u nalog za knjiženje nekog KO i da:  idemo na Otkaži, Uredi, menjamo Datum za PDV, čuvamo red za PDV pa onda potvrđujemo nalog... sada su dva klika: odredimo datum priznavanja odbitka ovog PDV i potvrdimo. 

 

Podešavanje štampe računa

Izmenjen je i unapređen način podešavanje štampe dokumenata. Jasniji je pregled uređenih podataka štampe, automatski odmah vidite kako će račun izgledati sa načinjenom izmenom- kliknemo na dugme Osveži. 
Ovaj način podešavanja je i pri samom izdavanju računa i kada odemo u Podešavanje > Podešavanje štampe. 

 

Podešavanje štampe DLP

Podešavanje štampe DLP. Do sada nismo imali ovu mogućnost, sada možete uređivati izgled liste. Ovaj način podešavanja je omogućen pri samom obračunu DLP i kada odemo u Podešavanje > Podešavanje štampe. 

 

Podešavanje štampe bruto bilansa

Podešavanje štampe bruto bilansa sada omogućava da biramo hoće li se štampati i naziv konta ili ne. Ovaj način podešavanja je i pri samom štampanju bruto bilansa i kada odemo u Podešavanje > Podešavanje štampe. 

 

Podešavanje štampe radnog naloga

Dodato je uređenje za štampu radnog naloga. Nalazi se u Podešavanje > Podešavanje štampe > Radni nalog ili pri unosu radnog naloga. 

 

Subvencije pu članu 21Đ ZPDG

Subvencije po članu 21Đ ZPDG je nova subvencija koju sada imate mogućnost korišćenja u obračunu plate. 

 

Izmenjeno knjiženje isplate dividende

Ukoliko radite obračun isplate dividende, proverite knjiženje jer je sada izmenjeno automatsko knjiženje za ovaj obračun. 

 

DLP povećan broj obračuna koje automatski prebacujemo u POPDV

Automatizovan je unos dopunskog rada i naknade za članove UO u POPDV 

 

Dodata vrsta primaoca prihoda 10

Dodata je i vrsta primaoca prihoda 10 za penzionere samostalne delatnosti. Dodata je informacija u helpu o obračun zarade za vlasnika penzionera

 

Masovne obrade u blagajni

Masovne obrade u modulu blagajne. Korisna operacija za masovno brisanje, potvrđivanje ili otkazivanje blagajničkih zapisa. Novost koja olakšava uređenje podataka, pogotovo onima koji blagajnu koriste samo da bi dobili odgovarajuće knjiženje PDV na dnevnom izveštaju, sada će moći kroz masovne obrade periodično da brišu zapise. 

 

Unos analitike po artiklima

Na unosi IR možete unositi analitike po artiklima/redovima

 

Unos više stavki na izvodu

Unapređeno je zatvaranje više stavki istovremeno

 

RUC

Reč je o obračunu PDV samo na razliku u ceni, odnosno, sami definišemo za neki artikal kojliki deo cene je neoporeziv. Ukoliko stavimo da je nula- ceo iznos se oporezuje. Pogledajte više OVDE o tome.