Izdati račun nije u knjizi izdatih računa.

Proverite sledeće:

 

Artikal ne sme biti sa stopom PDV neoporezivo.

Ako je na artiklu stopa PDV = neoporezivo, onda se promet po tom artiklu ne prikazuje u PDV evidencijama.

 

Nalog za knjiženje mora biti potvrđen, ne sme imati status Nacrt.

 

Na nalogu za knjiženje IR mora postojati odgovarajući datum za PDV koji pripada željenom poreskom periodu.

Ako na nalogu za knjiženje ne postoji datum za PDV, taj IR neće ući u PDV evidenciju. Isto tako, ako npr. obračunavamo PDV za mesec maj, a datum za pdv u nalogu za knjiženje nije iz maja, taj IR neće ući u obračun PDV za mesec maj.

 

Ako je za knjižno odobrenje, mora imati upisan datum za PDV.

Kad od kupca primite potvrđeno knjižno odobrenje (što je osnova za odbitak PDV-a) potrebno je otići u nalog za knjiženje odobrenja i upisati datum za PDV. 

 

Poreski period ne sme imati datum kraja

Podešavanja > Periodi za PDV.

Datum u koloni Kraj mora biti prazan.

Ako imate datum kraja, tada kliknite na datum početka perioda

I zatim na Uredi 

Izbrišite datum kraja perioda i sačuvajte promenu.

 

Kategorije: