Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD)

Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD)

Začasna spodbuda zaposlovanja starejših brezposelnih oseb – oprostitev plačila prispevkov delodajalca V Uradnem listu RS, št. 90/2015 je bil objavljen Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela – ZIUPTD, ki zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasno spodbudo za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb. Delodajalec, ki v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo (nedoločen čas), starejšo od 55 let, ki je najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila vseh prispevkov delodajalca (16,1 % od osnove za prispevke).

 

Pogoji za uveljavljanje oprostitve plačila prispevkov

Do oprostitve plačila prispevkov delodajalca je upravičen delodajalec, ki:
- zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali odpovedal pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov,
- pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni in
- je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenih.
Navedena oprostitev plačila prispevkov delodajalca ni združljiva z naslednjimi spodbudami za zaposlovanje:
- iz drugega odstavka 5. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017,
- na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo iz 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- iz prvega odstavka 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela ter
- iz 74. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
Način uveljavljanja oprostitve plačila prispevkov
Delodajalec, ki izpolnjuje navedene pogoje, oprostitev plačila prispevkov delodajalca od dohodkov iz delovnega razmerja delavcu, zaposlenemu pod pogoji iz ZIUPTD, uveljavlja ob 2/2 obračunu prispevkov za socialno varnost, ki ga opravi v obračunu davčnega odtegljaja (REK-1 obrazcu), katerega predloži davčnemu organu ob izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja. Podrobnejše navodilo za predložitev podatkov bo določeno v spremembi pravilnika o REK obrazcih. Delodajalec v tem primeru osnovo za prispevke delavcev, starejših od 55 let, za katere uveljavlja oprostitev plačila prispevkov po ZIUPTD, vpiše v polje: »314 Osnova za prispevke – zaposleni po ZIUTDSV in zaposleni po ZIUPTD«. Od te osnove se prispevki delodajalca samo obračunajo, ne pa tudi plačajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec obračunani. Delodajalec mora za takega delavca označiti tudi polje »A022 delavec, za katerega delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov po ZIUTDSV ali po ZIUPTD«, na individualnem REK obrazcu.

 

Znotraj Minimaxa označimo omenjeno nastavitev prek menija šifranta delavca in sicer s klikom na polje "podatki za osebne prejemke" -> "podatki za subvencije".

Delavec kateri ima izbrano subvencijo Zaposlitev starejše osebe od 55 let po ZIUPTD ali mlajše osebe od 30 let po ZIUPTDSV, določimo zaposlitev za nedoločen čas.

 

V kolikor imamo delavca zaposlenega določen čas, datume zaposlitve vpišemo v opombe.

Nastavitev z datumi za določen čas uporabljamo samo za oprostitev oz. 5x prispevka za zaposlovanje na - v skladu s to nastavitvijo program tudi ustrezno označi na REK-1 obrazcu v tem primerih postavka o zaposlitvi za nedoločen/določen čas.