Začetek dela z osnovnimi sredstvi

Navodilo se nanaša na vnos sredstev, pridobljenih pred pričetkom knjiženja osnovnih sredstev v Minimax-u, ki se vnašajo neposredno v modul Osnovna sredstva.

Tekoče nabave osnovnih sredstev vnašamo preko prejetih računov.

1. Iz menija izberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

2. Če modul še ni bil aktiviran, se prikaže okno za začetek obdelave osnovnih sredstev.

3. Izberemo, ali naj se šifrant amortizacijskih skupin prepiše iz sistema ali iz šifranta izbrane (neke druge naše) organizacije.

4. Kliknemo Prepiši amortizacijske skupine.

5. Med Šifrante se doda šifrant amortizacijskih skupin in šifrant nahajališč.

6. V Nastavitve organizacije se zapiše leto začetka uporabe modula osnovnih sredstev (datum začetnega staja).

 

Vnos osnovnih sredstev v register

1. Ročni vnos otvoritve osnovnih sredstev

Sredstvo je bilo pridobljeno v preteklih letih, vnašamo začetno stanje za tekoče poslovno leto, v katerem začenjamo s knjiženjem v Minimaxu.

2. Uvoz osnovnih sredstev iz iCentra (otvoritev)

Prenašamo lahko podatke o začetnem stanju (brez nabav v tekočem letu).

3. Začetni uvoz iz Excela (otvoritev)

Podatke o začetnem stanju osnovnih sredstev lahko pripravimo v Excelovi datoteki ter jih nato uvozimo v Minimax.

4. Vnos osnovnih sredstev, nabavljenih v tekočem poslovnem letu, vendar pred vstopom v Minimax

V Minimax-u začenjamo s knjiženjem sredi leta, sredstvo je bilo nabavljeno v tem poslovnem letu, vendar pred vstopom v Minimax.

Kategorije: