Vnos novega prejema

 

Znotraj menija zalog lahko vnašamo prejeme od dobavitelja, iz proizvodnje in od naročnika. V primeru prejema od dobavitelja, kadar najprej dobimo blago in kasneje račun, običajno vnesemo prejem na način, ki je opisan spodaj.

Ob vnosu prejetega računa za zalogo, odhodek vežemo na prej vneseni prejem. Lahko pa prejem vnesemo tudi neposredno ob vnosu prejetega računa za zalogo.

 

Vnos prejema na zalogo

V meniju Poslovanje > Zaloge kliknemo na gumb Nov prejem.

Odpre se vnosno okno za vnos novega prejema.

 

Vnos glave prejema

1. Podvrsta prometa: predstavlja vrsto prejema, ki določa vrsto dovoljenih tipov artiklov na prejemu ter način vrednotenja:

 • Od stranke predstavlja klasično nabavo blaga ali materiala.
 • Iz proizvodnje predstavlja prejem izdelkov na zalogo, kjer je vnesena vrednost že kar tudi vrednost vrednotenja.
 • Od naročnika predstavlja prejem materiala od naročnika, ki nam je "dal" nekaj v izdelavo.
   

2. Datum: ta podatek se odraža v stanju zalog na dan in na karticah artikla.

3. Številka: program samodejno številči v okviru leta, ki je določeno z datumom, in številk ne moremo spreminjati.

 • Številčenje posameznih vrst prejemov ni ločeno.
 • Prejeme je mogoče preštevilčiti prek gumba Pripomočki > Preštevilčenje.

 

4. Stranka: izberemo jo s spustnega seznama. Podatke o stranki lahko spreminjamo z gumbom »Svinčnik«, lahko pa tudi vnesemo novo stranko s klikom na »Plus«.

5. Analitika: polje analitike je videno, če imamo v šifrantu analitik vneseno vsaj eno analitiko.

6. % rabata: Rabat velja za celotni prejem.

7. % odvisnih stroškov, velja za celoten prejem

8. Denarna enota, velja za celoten prejem

9. Opis: prepišemo jo iz splošnih podatkov dokumenta, na podlagi katerega delamo prejem (ta podatek se prenese v opis kartice artikla).

 

Vnos vrstic prejema

1. Skladišče: polje je prikazano, če je odprtih več skladišč. Prikazuje pa privzeto skladišče.

2. Artikel: vnesemo artikel.

3. Količina: vnesemo količino vrstice prejema.

4. Fakturna cena brez DDV: polje program ponudi, če nismo zavezanci za DDV in je dobavitelj zavezanec za DDV. Vnesemo nabavno ceno brez odštetih morebitnih popustov in brez DDVja.

5. Fakturna cena: Vnesemo nabavno ceno brez odštetih morebitnih popustov.

6. % popusta: vnesemo morebitni odstotek popusta, ki ga priznava dobavitelj.

7. Nakupna cena: cena z upoštevanim rabatom

8. Nabavna cena: cena z upoštevanim rabatom in dodanimi odvisnimi stroški

9. Prodajna cena: v kolikor je prodajna cena vpisana znotraj menija šifranta artikla, se cena ne računa, ampak se računa marža. V kolikor pa bi bila na artiklu vnešena marža, prodajna cena pa ne, bi se potemtakem računala prodajna cena. Prodajna cena ne upošteva zneska DDV-ja.

10. Vrednost: prikaz nabavne vrednosti.

11. S klikom na znak  dodamo artikel na vrstico prejema.

 • Popravljanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na vrstici artikla.
 • Brisanje vrstice je mogoče s klikom na znak  na koncu vrstice.

 

 

 

Po končanem vnosu podatkov prejema lahko z gumbi v orodni vrstici:

 

 • Shranimo prejem (gumb Shrani): uporabimo ga v primeru, ko prejem še ni dokončen. Shranjevanje prejema bo zapisalo le Osnutek prejema, kar pomeni, da prejem ne bo vplival na zaloge artiklov.
 • Opustimo vnos prejema (gumb Opusti): izgubljene bodo vse spremembe v prejemu.
 • Potrdimo prejem: program bo ovrednotil prejem (če je že predhodno bil povezan s prejetim računom) oz. bo količinsko povečal zalogo artiklov na prejemu za vnesene količine.

 

Na ekranu pogleda so naslednji gumbi:

Uredi: urejanje prejema, vnos vrstic, brisanje…, če prejem še ni potrjen.

Briši: brisanje celotnega prejema z vsemi vrsticami vred, če prejem še ni potrjen.

Nov prejem: odpre nov prejem.

Nova izdaja: odpre novo izdajo.

Nov prenos: odpre nov prenos med skladišči (medskladiščnico).

Kopiranje v prejem: kopira celoten prejem v nov prejem (z vrsticami vred).

Kopiranje v izdajo: kopira celoten prejem v izdajo (z vrsticami vred).

Kopiranje v prenos: kopira celoten prejem v prenos med skladišči (z vrsticami vred). 

Potrdi: potrdi prejem in pri tem ažurira stanje zalog ter ovrednoti vezane izdaje.

Natisni: natisne prejem, če je prejem potrjen.

Prevzemni list: pripravi prevzemni list (gumb viden pri veleprodaji)

Preklic potrditve: prekliče potrditev prejema in s tem omogoči ponovno urejanje.

Kategorije: