Stotinske izravnave

 

Pri plačilih računov kupcev in dobaviteljev prihaja občasno do majhnih razlik med zneskom računa in dejanskim zneskom plačila, zaradi česar ostajajo ti računi med odprtimi postavkami.

Minimax lahko te razlike avtomatično preknjiži na konte izrednih prihodkov oziroma odhodkov ter zapre postavke, ki so ostajale odprte zaradi teh majhnih razlik.

 

Knjiženje stotinskih izravnav

1. V meniju izberemo Poslovanje > Odprte postavke > Stotinske izravnave.

 

2. Vpišemo največji znesek izravnave  - Primer: vpisan znesek 1 pomeni vse odprte postavke v znesku največ 1 EUR, torej od 0,01 EUR do vključno 1,00 EUR.

3. Vpišemo konto - Pri izdanih računih je to po navadi konto 1200, pri prejetih pa 2200.

4. Prikaže se preglednica odprtih postavk, ki ustrezajo tema dvema pogojema.

5. Izberemo Poknjiži.

6. Izdela se avtomatična finančna temeljnica (FT), ki jo lahko pregledamo s klikom na Pogled temeljnice.

 

Kaj program pripravi?

Na kontu, ki smo ga izbrali, se pripravijo ustrezne knjižbe za odprte zneske in protiknjižba na konto 7590 (Ostali odhodki) pri izdanih računih oziroma na konto 7890 (Ostali prihodki) pri prejetih računih.

Ta dva konta sta določena v šifrantu Avtomatični konti.

 

Kategorije: