Šifrant vrste posla

Šifrant vrste posla iz poglavja A

Opis transakcije

Šifra

Izdatki za nakup materiala, blaga in storitev med katere sodijo: izdatki za nakup materiala, blaga in storitev, za vzdrževanje, reklamo in reprezentanco, sponzorstvo najemnine, zavarovalne in pozavarovalne premije, odškodnine, bančne storitve, storitve plačilnega prometa, za izobraževanje in šolnine, odplačila blagovnih in potrošniških posojil ter kreditov, plačilo obresti, plačilo kazni (vključnao s prometnim davkom, carino, carinskimi taksami in drugimi dajatvami, ki se nanašajo na te izdatke)

 

 • plačila z gotovino (vnovčenje čeka)
 • nakazila na prehodne račune razreda 8* (carina, carinske takse, itd. iz naslovauvoza materiala, blaga in storitev)

*Trištevilčni osnovni računi razreda 8 – prehodni računi (840, 842, 843, 844, 845, 846 in 849) iz plana računov za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS št.9/95)

A 3000

 • izdatki za plačilo materiala, blaga in storitev, vključno z  izdatki za poslovni  najem: nakazilo za nakup,
 • izdatki za vzdrževanje (razen investicijskega vzdrževanja)
 • izdatki za odškodnine, ki jih zavarovalnice nakažejo pravnim osebam,
 • nakazila avtorskega honorarja avtorskim agencijam,
 • nakazila za opravljena dela učencev, dijakov in študentov študentskim servisom itd.

A 3011

 • izdatki za sponzorstvo

A 3012

 • medsebojno pobotanje izdatka iz naslova nakupa pravne osebe A s prejemkom od odtujitve finančnih naložb (vrnjen kredit) pravne osebe B

A 3017

 • nakazila (najemnin, sponzorstvo)samostojnim podjetnikom in fizičnim osebamna žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah,
 • izdatki za odškodnine, ki jih zavarovalnice nakažejo fizičnim osebam na   račune pri bankah,
 • izdatki za odškodnine iz naslova pravic iz delovnega razmerja na podlagi sodnih odločb, vključno z obrestmi,
 • nakazilo tolarske protivrednosti deviz  za nakup materiala, blaga, storitev,itd.

A 3029

 

Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene  
 • dvig gotovine za izplačilo subvencij, dotacij
 • nakazila na prehodne račune razreda 8 (carina, carinske takse itd. iz naslova uvoza  blaga z namenom donatorstva)

A 3100

 • nakazila za nakup materiala, blaga in storitev z namenom donatorstva itd.

A 3111

 • nakazila in prenosi nevračljivih sredstev  proračunskim uporabnikom za izvajanjenjihove dejavnosti, nakazila nevračljivih sredstev drugim poslovnim subjektom vskladu z  odobrenimi programi,
 • nakazila in prenosi drugih nevračljivih sredstev (vključno s humanitarno pomočjo)

A 3112

 • nakazila subvencij samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam na žiro in drugeračune pri bankah in hranilnicah,
 • nakazila tolarske protivrednosti deviz  z namenom dotacij, subvencij itd.

A 3129

 

Izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki, med katere sodijo izdatki  za prehrano med delom, prevoze na delo in z dela, službena potovanja, terenski dodatki, nadomestila za ločeno življenje, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, izplačila učencem, dijakom in študentom za opravljeno delo itd.

 

 • dvig gotovine za izplačilo povračil stroškov za službena potovanja in drugih osebnih prejemkov
 • izplačila učencem, dijakom in študentom za opravljeno delo v gotovini itd.

A 3200

 • nakazila osebnih prejemkov na hranilne knjižice, tekoče in druge račune pri bankah inhranilnicah,
 • nakazila študentskih servisov za opravljeno de!o učencev, dijakov in študentov nahranilne knjižice in tekoče račune pri bankah in hranilnicah,
 • nakup deviz za povračila stroškov v zvezi z delom v tujini itd.

A 3229

 

Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah

 

 • dvig gotovine za izplačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah
 • odtegljaji za nakazila samoprispevkov na prehodne račune razreda 8

A 3300

Nakazila odtegljajev od pogodb o delu in avtorskih pogodb:

 • nakazila odtegljajev za vračila potrošniških posojil, vključno z obrestmi,
 • nakazila  odtegljajev  za članarine,
 • nakazila odtegljajev za dodatna zavarovanja itd.

A 3311

 • nakazila na žiro in tekoče račune pri bankah in hranilnicah za plačila po pogodbah o delu, po avtorskih pogodbah, plačila nagrad po javnem natečaju, javnih del itd.,
 • nakazila avtorskih agencij za delo po avtorskih pogodbah, na račune pri bankah in hranilnicah,
 • nakazila tolarskim protivrednosti deviz po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah stujci itd.

A 3329

 

Izdatki za čiste plače in nadomestila čistih plač, med katere sodijo izdatki za čiste plače iz delovnega razmerja za opravljeno delo za polni, nepolni, skrajšani delovni čas in za delo, daljše od polnega delovnega časa ter nadomestilo čistih plač, ki skladno z zakonom in kolektivno pogodbo pripadajo zaposlenim za čas, ko ne delajo v obsegu, ki bremeni delodajalca.

 

 • dvig gotovine za izplačilo plač in nadomestila čistih plač
 • odtegljaji za nakazila samoprispevkov na prehodne račune razreda 8
 • nakazila dajatev in kazni iz prisilnih poravnav itd. na prehodne račune razreda 8

A 4000

 • nakazilo odtegljajev od plač za vračila potrošniških posojil, vključno z obrestmi,
 • nakazilo odtegljajev za članarine,
 • nakazila odtegljajev za dodatna zavarovanja itd.

A 4011

 • nakazila odtegljajev mesečnih obrokov za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu

A 4015

 • nakazila odtegljajev od plač za vračila posojil, razen potrošniških posojil, vključno z obrestmi (npr. vračila stanovanjskih posojil, vračila posojil za prostovoljno zdravstvenozavarovanje) itd.

 

A 4017

 • nakazila posojila pravnim osebam iz čistih plač zaposlenih itd.

A 4021

 • nakazila čistih plač in nadomestila čistih plač na hranilne knjižice in tekoče račune pri bankah in hranilnicah itd.

A 4029

 

Izdatki za socialno varnost, med katere sodijo izdatki za nadomestila čistih plač za čas odsotnosti z dela, ki ne bremenijo delodajalca in drugi izdatki za socialno varnost, določeni s posebnimi predpisi (boleznine nad 30 dni, invalidske pokojnine zaradi zmanjšane delovne zmožnosti, nadomestila za porodniško varstvo, pokojnine, invalidnine, nadomestila za čas brezposelnosti, denarne pomoči kot edini vir preživljanja, štipendije, otroški dodatki, rejnine, vojaške vaje itd.) ter povračila stroškov iz uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja in porodniškega varstva (povračila potnih stroškov za ortopedske pripomočke, za protetiko, za opremo za novorojenčke itd.).

 

 • dvig gotovine  za izplačilo izdatkov za socialno varnost
 • odtegljaji za nakazila samoprispevkov na prehodne račune razreda 8,
 • nakazila  dajatev in kazni iz prisilnih poravnav itd. na prehodne račune razreda 8

A 4300

Nakazilo odtegljajev od nadomestil in drugih izdatkov za socialno varnost:

 • nakazilo odtegljajev  za vračila potrošniških posojil, vključno z obrestmi,
 • nakazilo odtegljajev za članarine,
 • nakazilo odtegljajev za dodatna zavarovanja itd.

A 4311

 • nakazilo odtegljajev mesečnih obrokov za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu

A 4315

 • nakazilo odtegljajev za vračila posojil, razen potrošniških posojil, vključno z obrestmi (npr. vračila stanovanjskih posojil) itd.

A 4317

 

 • nakazila izdatkov za socialno varnost na hranilne knjižice in tekoče račune pri bankahin hranilnicah,
 • nakazila izdatkov za socialno varnost upravičencem iz tujine itd.

A 4329

 

Izdatki za dajatve in takse, med katere sodijo izdatki za dajatve, ki se odtegujejo od plač in drugih osebnih prejemkov, razen akontacij dohodnine; izdatki za dajatve od plač, ki bremenijo pravne osebe;izdatki za dajatve, ki se plačujejo od drugih plačil za opravljeno delo, razen akontacije dohodnine;izdatki za davek od dobička, takse, članarine itd, vključno z zamudnimi obrestmi od nepravočasno plačanih navedenih dajatev

 

 • nakazilo dajatev na prehodne račune razreda 8

A 5000

 • nakazila članarin,
 • nakazila taks itd.

A 5011

 • obračunani in neplačani prispevki pravnih oseb, ki zaposlujejo invalide

A 5012

 

Izdatki za prometne davke, med katere sodijo davek na dodano vrednost, trošarine, davek na promet nepremičnin,davek od prometa zavarovalnih poslov, davek od iger na srečo itd., vključno z zamudnimi obrestmi od nepravočasno plačanih davkov

 

 • nakazila dajatev na prehodne račune razreda 8

A 5100

 

Izdatki za akontacije dohodnine, med katere sodijo izdatki za plačilo akontacije dohodnine iz osebnih prejemkov, od dohodkov iz dejavnosti, od dohodkov iz premoženja ter iz premoženjskih pravic, vključno s plačilom zamudnih obresti od nepravočasno plačanih akontacij dohodnine

 

 • nakazila dajatev na prehodne razrede računa 8

A5200

 

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev med katere sodijo izdatki za pridobitev zemljišč, zgradb, gozdov, proizvajalne in druge opreme, osnovne črede, večletnih nasadov, drobnega inventarja, ki ima naravo opredmetenih osnovnih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi in njihovih nadomestnih delov, vključno z izdatki za finančni najem opredmetenih osnovnih sredstev in plačilom pris. za gradnjo infrastrukturnih objektov, carino in drugimi dajatvami pri uvozu itd.

 

 • dvig gotovine za plačilo odkupa nepremičnin v gotovini
 • nakazila na prehodne račune razreda 8 (carina iz naslova uvoza osnovnih  sredstev)

A 7000

 • nakupi novih opredmetenih osnovnih sredstev pri proizvajalcih oziroma prodajalcih,
 • finančni najem opredmetenih osnovnih sredstev itd.

A 7011

 • plačila prispevkov za izgradnjo infrastrukturnih objektov, npr. prispevek za priključitev na komunalno infrastrukturo, itd.

A 7012

 • nakupi opredmetenih osnovnih sredstev od drugih pravnih oseb, ki imajo ta sredstva evidentirana v svojih poslovnih knjigah itd.

A 7015

 • nakazila samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah za nakupe opredmetenih osnovnih sredstev,
 • nakazila tolarske protivrednosti deviz za nakupe opredmetenih osnovnih sredstev vtujini itd.

A 7029

 

Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev, med katere sodijo patenti, licence, blagovne znamke, koncesije in podobne pravice, dolgoročni organizacijski stroški, dolgoročni stroški raziskovanja in razvijanja itd.

 

 • nakazila za najem patentov, licenc, blagovnih znamk

A7111

 • nakazila za nakup patentov,
 • nakazila za nakup licenc,
 • nakazila za nakup blagovnih znamk itd.

A 7116

 • nakazila samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah za nakupe patentov, licenc in blagovnih znamk itd.,
 • nakazila tolarske protivrednosti deviz za nakupe patentov, licenc, blagovnih znamk indrugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev v tujini itd.

A 7129

 

Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb, med katere sodijo pridobitev lastniških vrednostnih papirjev drugih (delnic), pridobitev dolžniških vrednostnih papirjev drugih (obveznic, blagajniških zapisov in certifikatov), pridobitev deležev in celote kapitala drugih, dane depozite, dana posojila in kredite drugim itd.

 

 • nakazila sredstev dobaviteljem blaga, proizvajalcem opreme, izvajalcem gradbenih del, zavodom oziroma njihovim delom (npr. za dodatna zdravstvena zavarovanja) itd. iz odobrenih posojil in kreditov pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in fizičnimosebam.

A 7211

 • nakazila sredstev iz odobrenih posojil in kreditov za nakupe opredmetenih osnovnih sredstev od drugih pravnih oseb, ki imajo ta sredstva evidentirana v svojih poslovnih knjigah itd.

A 7215

 • nakazila sredstev iz odobrenih posojil in kreditov za nakupe patentov, licenc,   blagovnih znamk itd.

A 7216

 • nakazila za pridobitev lastniških vrednostnih papirjev drugih (delnic) pravnim osebam,  ki te vrednostne papirje prodajajo (ne gre za nakupe vrednostnih papirjev neposredno od njihovih izdajateljev)

A 7217

 • izdatki za pridobitev lastniških vrednostnih papirjev (delnic),
 • izdatki za pridobitev deležev in celote kapitala drugih itd.

A 7220

 • izdatki za pridobitev dolžniških vrednostnih papirjev (obveznic, blagajniških zapisov in certifikatov),
 • nakazila posojil in kreditov, danih pravnim osebam,
 • izdatki za dane depozite itd.

A 7221

 • izdatki za pridobitev lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev preko pooblaščenihudeležencev trga vrednostnih papirjev,
 • nakazila posojil in kreditov samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam (razenpotrošniških posojil) na njihove žiro, tekoče in druge račune pri bankah in hranilnicah,
 • nakazila tolarske protivrednosti deviz za odobrena posojila in kredite v tujino itd.

A 7229

 

Vračilo kapitala, kamor sodijo odkup svojih delnic od njihovega imetnika, vračilo deleža, vračilo denarnih sredstev ustanoviteljem (vloge) ter druga vračila kapitala

 

 • dvig gotovine za odkup svojih delnic od fizičnih oseb

A 8000

 • izdatki za odkup svojih delnic od njihovih imetnikov (pravnih oseb),
 • izdatki za vračilo deležev,
 • izdatki za vračilo vlog,
 • izdatki za druga vračila kapitala pravnim osebam itd.

A 8017

 • izdatki za odkup svojih delnic od njihovih imetnikov (samostojnih podjetnikov in fizičnih oseb),
 • izdatki za vračilo deležev, vlog in drugih vračil kapitala samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah,
 • izdatki za odkup svojih delnic od pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih papirjev,
 • nakazila tolarske protivrednosti deviz za odkup svojih delnic od njihovih imetnikov iztujine,
 • nakazila tolarske protivrednosti deviz za vračilo deležev, vlog in drugih vračil kapitala v tujino itd.

A 8029

 

Vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov

 

 • dvig gotovine za odplačila danih posojil in kreditov fizičnim osebam

A 8100

 • medsebobojno pobotanje izdatka za vračilo oziroma odplačilo kredita pravne   osebe A s prejemkom ob prodaje blaga pravne osebe B

A 8111

 • izdatki za vračila posojil in kreditov, vključno z obrestmi,
 • vračila depozitov,
 • izdatki za odkup svojih zadolžnic, obveznic itd.

A 8117

 • vračila posojil in kreditov samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam, vključno z obrestmi, na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah,
 • nakazila tolarske protivrednosti deviz za odplačila posojil in kreditov iz tujine itd.

A 8129

 

Izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička

 

 • dvig gotovine za izplačilo dividend fizičnim osebam

A 8200

 • izplačila pravnim osebam

A 8213

 • izplačila samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah,
 • nakazila tolarske protivrednosti deviz za izplačila dividend in drugih deležev iz dobička  v tujino itd.

A 8229

 

Drugi izdatki, med katere sodijo nakazila iz računov fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov z računov pri bankah na račune pravnih oseb pri APP ali pri banki, nakazila tolarske protivrednosti na račune pravnih oseb pri banki ali pri APP

 

 • dvig gotovine z računa FO/SP,
 • vračila plačanega prometnega davka tujcem itd.
 • vplačila na prehodne račune razreda 8

A 8900

 • nakazila FO/SP pravni osebi za nakup materiala, blaga in storitev
 • nakazila tolarske protivrednosti deviz od prodaje proizvodov, blaga in storitev v tujino

A 8911

 • nakazila tolarske protivrednosti deviz pravnim osebam iz naslova prejetih  dotacij iz tujine,
 • nakazila dotacij z računov FO/SP pri banki,
 • nakazila predpisanega odstotka kupnine oziroma določenega obroka za "družbena" stanovanja stanovanjskemu skladu po stanovanjskem zakonu,
 • nakazila tolarske protivrednosti deviz iz naslova prejetih dotacij iz tujine itd.

A 8912

 • nakazila tolarske protivrednosti deviz iz naslova deležev iz dobička drugih iz tujine

A 8913

 • nakazila z računov  SP pri banki iz naslova odtujitve opredmetenih osnovnih sredstevv tujino

A 8915

 • nakazila FO/SP z računa  pri banki na račun pravne osebe iz naslova odtujitveneopredmetenih dolgoročnih sredstev v tujino (patentov, licenc, blagovnih znamk itd.)

A 8916

 • nakazila tolarske protivrednosti deviz iz prodaje deležev in celote kapitala v tujino,
 • nakazila tolarske protivrednosti deviz za vračila posojil in kreditov iz tujine, vključno zobrestmi itd.

A 8917

 • nakazila z računov FO/SP pri banki za vplačilo izdanih delnic, vplačilo deležev inustanoviteljskih vlog
 • nakazila tolarske protivrednosti deviz za vplačilo kapitala iz tujine,
 • nakazila tolarske protivrednosti deviz za vplačilo deležev iz tujine,
 • nakazila tolarske protivrednosti deviz za izdane delnice itd.

A 8920

 • nakazila tolarske protivrednosti deviz iz naslova prejetih dolgoročnih in kratkoročnihposojil, kreditov in depozitov iz tujine itd.

A 8921

 • prenosi sredstev z žiro računov pravnih oseb na račune izločenih sredstev, na računeza posebne namene ter na račune sodnih in drugih depozitov pri Agenciji in izdatki znavedenih računov na žiro račune pravnih oseb,
 • izdatki z osnovnega računa 748 - sredstva prenesena banki ali pooblaščenemuudeležencu trga vrednostnih papirjev po poslih za račun pravnih oseb,
 • refundacije nadomestil čistih plač za čas odsotnosti z dela in drugih nadomestil, ki nebremenijo delodajalca,
 • obračuni gotovinskih vplačil pri drugih nosilcih plačilnega prometa (bankah,  hranilnicah in pošti) v dobro računov, ki jih vodi Agencija, in medsebojni obračuni na podlagi plačil iz hranilnih vlog, čekov po tekočih računih fizičnih oseb in drugih plačilnih instrumentov,
 • nakazila študentskih servisov za opravljeno delo učencev, dijakov in študentov na hranilne knjižice in druge račune pri bankah in hranilnicah,
 • popravki, ki se nanašajo na prejemke oziroma izdatke v predhodnem letu itd.
 • prenosi sredstev med FO in SP med bankami

A 8929

 

Prejemki od prodaje proizvodov, blaga in storitev

 • vplačilo gotovine od prodaje proizvodov, blaga in storitev (iztržkov)
 • vračila potrošniških posojil

A 0011

Prejemki od dotacij, subvencij in od drugih nevračljivih virov

 • razporeditev javnofinančnih prihodkov iz prehodnih računov razreda 8 na račune  prejemnikov sredstev pri Agenciji
 • prejemki od fizičnih oseb iz naslova samoprispevkov
 • plačani prispevki fizičnih oseb za izgradnjo infrastrukturnih objektov
 • vplačila fizičnih oseb v gotovini za humanitarno pomoč

A 0012

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

 • plačila fizičnih oseb od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev vključno s prejemkiod odprodaje »družbenih« stanovanj po stanovanjskem zakonu

A 0015

Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev

 • plačila fizičnih oseb za uporabo patentov, licenc
 • plačila fizičnih oseb za podeljene koncesije itd.

A 0016

Prejemki od odtujitve dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb

 • prejemki od prodaje lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev fizičnim osebam,
 • vrnjena posojila in krediti, dani fizičnim osebam (vključno z obrestmi)

A 0017

Vplačani kapital

 • prejemki od fizičnih oseb iz izdaje delnic,
 • plačila deleža fizične osebe

A 0020

Prejeta dolgoročna in kratkoročna posojila, krediti in depoziti

 • vplačila fizičnih oseb za nakup zadolžnic, obveznic,
 • nakazila posojila fizičnih oseb pravnim osebam

A0021

Drugi prejemki

 • polog gotovine na račun FO/SP
 • vplačilo ustanovnega kapitala  v gotovini na depozitni račun pri Agenciji,
 • refundacije nadomestil čistih plač za čas odsotnosti z dela od fizičnih oseb
 • vplačila tolarske protivrednosti deviz od fizičnih oseb itd.

A 0029

Kategorije: