Šifrant Artikli - navodila za uvoz v Minimax (excel)

 

Artikle lahko v Minimax uvažamo preko xml ali csv datoteke.

Navodilo opisuje postopek uvoza podatkov preko CSV datoteke (Excel).

 

Predlogo shranimo na računalniku ter napolnimo podatke

 

1. V meniju Nastavitve > Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz excela.

2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Artikli.

3. Izberemo Pripravi naj se predloga in kliknemo na Pripravi predlogo.

4. Datoteko shranimo na računalnik.

 

V nadaljevanju je navodilo, kako pravilno vnesemo podatke v predlogo.

Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati. Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo ročno.

 

Šifra

Podatek je obvezen.

Šifro lahko določamo poljubno, pomembno je, da se ista šifra ne ponovi v različnih vrsticah, vsak artikel mora imeti svojo šifro.

Najpogostejša je kar uporaba šifer programa, iz katerega prenašamo podatke.

Primer šifre: 128548

 

Koda

Koda je poljuben podatek, vnos ni obvezen.

Lahko je sestavljen iz številk ali črk, koda se v programu uporablja kot pripomoček za iskanje podatkov v spustnem seznamu artiklov.

Primer kode: 125 897 85 ER

 

Naziv

Podatek je obvezen.

Poljubno besedilo dolgo največ 250 znakov.

Primer naziva: Barva GRUND, bela

 

ME - Merska enota

Podatek ni obvezen.

Poljubno besedilo omejeno na tri znake.

Primer merske enote: KOS, L, m2, ura

 

Tip - Šifra tipa artikla

Podatek je obvezen.

Možni vnosi:
B Blago
M Material
P Polizdelek
Izdelek
E Embalaža
NM Naročnikov material
NP Naročnikov polizdelek
NI Naročnikov izdelek
S Storitve
A Predplačila
AS Predplačila za storitve

Primer tipa artikla: B

 

Stopnja DDV - Šifra stopnje DDV

Podatek je obvezen.

Možni vnosi:
D Druge oprostitve
N Neobdavčeno
O Oproščeno
P Pavšalna stopnja
S Splošna stopnja (20 % do 30.6.2013, 22 % od 1.7.2013)
Z Znižana stopnja (8,5 % do 30.6.2013, 9,5 % od 1.7.2013)

Primer stopnje DDV: S

 

Cena - Prodajna cena

Podatek predstavlja prodajno ceno, ki se bo predlagala na vnosu prometa.

Vnos ni obvezen, v kolikor ni vpisan, se za artikel predlaga cena 0,00.

Pomembno je, kako bomo imeli urejene nastavitve glede vnosa cen - z DDV ali brez, saj morajo temu primerno biti tudi določene cene na artiklih.(prodajna cela ali maloprodajna cena)

Primer prodajne cene: 8,15

 

DE - Oznaka denarne enote

Šifro ali oznako denarne enote vnašamo v obliki, kot je v stolpcu DE v Šifranti > Tečaji.

V kolikor podatek ni vpisan, se ob uvozu določi domača denarna enota.

Primer šifre denarne enote: EUR

 

Konto prihodka doma

Podatek ni obvezen. (pri uvozu se nastavitev krmili iz podatka Tip atrikla)

Podatek predstavlja konto, ki se bo uporabil pri knjiženju prihodka na temeljnici izdanega računa ob prodaji tega artikla na domačem trgu.

Primer konta prihodka doma: 7620

 

Konto prihodka EU

Podatek ni obvezen. (pri uvozu se nastavitev krmili iz podatka Tip atrikla)

Podatek predstavlja konto, ki se bo uporabil pri knjiženju prihodka na temeljnici izdanega računa ob prodaji tega artikla stranki iz Evropske unije

Primer konta prihodka EU: 76301

 

Konto prihodka izven EU

Podatek ni obvezen. (pri uvozu se nastavitev krmili iz podatka Tip atrikla)

Podatek predstavlja konto, ki se bo uporabil pri knjiženju prihodka na temeljnici izdanega računa ob prodaji tega artikla stranki zunaj Evropske unije

Primer konta prihodka EU: 76302

 

Konto zaloge

Podatek ni obvezen. (pri uvozu se nastavitev krmili iz podatka Tip atrikla)

Podatek predstavlja konto, ki se bo uporabil pri knjiženju prometa zalog. Konto zalog se uporablja samo za tipe artiklov, ki se vodijo na zalogi (Material, Blago, Izdelek, Polizdelek).

Primer konta zaloge: 3100

 

Opis

Podatek predstavlja opis artikla, ki ga program izpiše na vrstici pri izdanih računih.

Primer opisa: Rdeče barve, dolžina 50 cm, višina 20 cm, …

 

 

Shranjevanje dokumenta

Dokument shranimo s klikom na Datoteka > Shrani (File > Save).

Če se prikaže opozorilo, da dokument morda ni združljiv z Unicode formatom, klikniemo na gumb Da (Yes).

 

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

1. V meniju Nastavitve > Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz excela.

2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Artikli.

3. Izberemo Podatki naj se uvozijo in kliknemo na Uvozi podatke.

 

Program izpiše poročilo o uvozu.