Prispevek za zdravstvo in poškodbe -spremembe s 01.02.2014

 

Nova opredelitev zavarovancev po 5. točki 17. člena ZZVZZ in spremembe pri plačevanju prispevka za poškodbo pri delu in poklicno bolezen

 
S spremembo 5. točke 17. člena ZZVZZ se razširja krog oseb, ki so obvezno zdravstveno zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Na podlagi sedaj veljavne 5. točke 17. člena ZZVZZ so zavarovane le osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu, po uveljavitvi novele ZZVZZ-M pa bo zavarovanec oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
- oseba v okviru drugega pravnega razmerja opravlja delo oziroma storitev za plačilo,
- plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, se na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino,
- na podlagi tega dela oseba ni že zavarovana za poškodbo pri delu in poklicno bolezen po 16. členu, 18. členu ali na podlagi drugih točk 17. člena ZZVZZ. 

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni plačuje delodajalec (izplačevalec dohodka) za zavarovance po 5. točki 17. člena ZZVZZ plačuje po stopnji 0,53 % od vsakega posameznega plačila za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino. Med te dohodke sodijo naslednje vrste prihodkov: plače županov, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, dohodki za stvaritev avtorskega dela, sejnine, nagrade članom nadzornih svetov, izplačila sodnim izvedencem, cenilcem ali tolmačem. Pred spremembo ZZVZZ se je prispevek za vsako sklenjeno pogodbo o delu, ki velja v posameznem mesecu, ne glede na to, ali je zavarovanec prejel plačilo za opravljeno delo ali ne. 

 

Uvedba novega prispevka za zdravstveno zavarovanje za osebe, ki prejemajo dohodek na podlagi drugega pravnega razmerja (novi 55.a člen ZZVZZ) 

Z dodano novo določbo 55.a člena ZZVZZ se s 1. februarjem 2014 uvaja prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje (to je iz bruto dohodkov) po stopnji 6,36 % od dohodkov, ki jih osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje, dosegajo v okviru drugega pravnega razmerja. Za obračun tega prispevka morajo biti hkrati izpolnjeni trije pogoji: 
- prejemnik dohodka na podlagi tega dohodka ni zavarovan po prvem odstavku 15. člena ZZVZZ,
- prejemnik dohodka je oseba zavarovana po 15. 
lenu ZZVZZ ali je oseba, ki je skladno z 20. 
lenom ZZVZZ zavarovana kot dru~inski 
lan po osebi, ki je zavarovana po 15. 
lenu ZZVZZ,
- plačilo se na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek, ki ni dohodek oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek.
Iz obveznosti za plačilo novega prispevka so izvzeti dohodki dijakov in študentov za opravljeno delo na podlagi napotnice preko študentskega servisa, ker so ti izvzeti iz uporabe 55.a člena ZZVZZ - dohodki iz 6. točke 17. člena ZZVZZ. S tem na novo določenim prispevkov se tako upošteva načelo »vsak prihodek šteje« in posameznikovo ekonomsko moč. Njegov namen je zaobjeti tudi vse tiste aktivne dohodke, ki so do sedaj bili obravnavani z vidika plačevanja prispevkov kot pavšali. 
Če dohodek izplača plačnik davka, se izračun prispevka opravi v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazcu). Če dohodek iz drugega pravnega razmerja izplača oseba, ki se ne šteje za plačnika davka, navedeni prispevek v skladu z 19. členom novele ZZVZZ-M ugotovi davčni organ z odločbo, s katero izračuna akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačuje prispevek. Zavezanec – prejemnik dohodka mora prispevek plačati v roku in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačuje prispevek. Če se akontacija dohodnine od tega dohodka v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, ne odmeri, prispevek ugotovi davčni organ enkrat letno z odločbo, ki jo izda najkasneje 31. januarja tekočega leta za preteklo leto. Zavezanec za prispevek mora prispevek plačati v 30 dneh od vročitve odločbe. 

Obračun obveznosti za prispevke za zdravstveno zavarovanje po novem velja za vse osebe, ki prejmejo dohodek pod zgoraj navedenimi pogoji: 

- fizična oseba, ki je v delovnem razmerju pri delodajalcu A, opravlja na podlagi podjemne pogodbe delo tudi za delodajalca B,
- fizična oseba, ki opravlja delo opredeljeno po 4. točki 2. odstavka 37. člena ZDoh-2 (avtorski honorarji ustvarjeni v delovnem razmerju), saj ne gre za dohodek iz delovnega razmerja,
- samozaposlena oseba, ki opravlja na podlagi podjemne pogodbe delo v odvisnem razmerju tudi za delodajalca C – dohodek ni vključen v osnovo za obračun prispevkov iz naslova samozaposlitve,
- družbenik – poslovodja je zavarovan po podlagi 040 in opravlja na podlagi podjemne pogodbe delo za družbo C, v kateri ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje po podlagi 040,
- oseba je zavarovana po podlagi 048 in opravlja delo na podlagi podjemne pogodbe,
- upokojenec, ki opravlja delo, 
- dijaki in študenti, ki ne opravljajo dela na podlagi napotnice.

Program smo skladno z zakonodajo dopolnili in sicer smo dodali dva prispevka za obračune izplačane po 01.02.2014: 

 

 

Kategorije: