Primer vodenja poslovanja po projektih

 

Znotraj Minimaxa lahko poslovanje po projektih vodimo s pomočjo vnosa posameznih analitik. Omenjeno uredimo znotraj menija Šifranti > Analitike.

Če pri vnosu izdanih in prejetih dokumentov izberemo projekt, na katerega se nanašajo, lahko po projektih spremljamo:

 • prihodke in stroške
 • dobiček oziroma razliko med prihodki in stroški
 • promet (fakturirani znesek za posamezni projekt)
 • odprte postavke (koliko je na primer še neplačanih računov, vezanih na projekt)

 

Analitike

Posamezne projekte, po katerih želimo spremljati poslovanje, vnesemo v šifrant Analitike.

 

Izbira projekta (analitike) na dokumentih

Izdani računi

Če je v šifrantu Analitike vnesena vsaj ena analitika, se bo pri vnosu računa prikazalo polje Analitika.

Pri vsakem izdanem računu, ki ga želimo vezati na nek projekt, izberemo ustrezno analitiko na seznamu. S klikom na znak + lahko dodamo novo analitiko (projekt).

 

 

Na podlagi te oznake se s potrditvijo računa pripravi samodejna temeljnica, ki vsebuje tudi podatek o analitiki (projektu):

 • prihodek, vezan na projekt
 • terjatev do kupca, vezana na projekt

 

 

Na izdanem računu imamo možnost vodenja po analitikah tudi na vrsticah artiklov.

 

 

Prejeti računi

Podobno je na prejetih računih, kjer se ravno tako v glavi računa prikaže polje Analitika, ki se predlaga tudi kot analitika na odhodku.

Na podlagi te oznake se s potrditvijo računa pripravi samodejna temeljnica, ki vsebuje tudi podatek o analitiki (projektu):

 • odhodek, vezan na projekt
 • obveznost do dobavitelja, vezana na projekt
   

Službena potovanja (potni nalogi)

Pri vnosu potnega naloga izberemo ustrezni projekt v polju analitika.

Na podlagi te oznake se s potrditvijo službenega potovanja pripravi samodejna temeljnica, ki vsebuje tudi podatek o analitiki (projektu):

 • stroški, vezani na projekt
 • obveznost do delavca, vezana na projekt

 

Vsi ostali dokumenti in obračuni

Zgoraj opisani način velja za vse dokumente in obračune v programu.

 

POZOR!

Konti za knjiženje poslovnih dogodkov, ki jih želimo spremljati po projektih, morajo imeti dovoljeno knjiženje analitike.
Nastavitve lahko uredi računovodja.

Tudi pri knjiženju plačil je potrebno vnašati analitiko, da se pravilno prikazujejo odprte postavke po projektih.

 

Pregledi v knjigovodstvu

Preglede in izpise v knjigovodstvu lahko omejimo na posamezno analitiko (projekt): bruto bilanca, knjižbe, zbiri v knjigovodstvu, kartica konta, kartica stranke, itd.