Prejeti računi

 

Prejeti račun je dokument, ki nam ga dobavitelj izstavi za opravljeno storitev, dobavljeno blago ali material ter za dana predplačila.

Obdelava prejetega računa pomeni vnos podatkov o prejetem računu z namenom knjiženja v glavno knjigo in saldakonte, zapisa v DDV evidence in priprave plačilnega naloga.

 

Kako se bo prejeti račun knjižil, določa

1. Odhodek, ki ga izberemo na računu.

 • ta določa konto odhodka,
 • način vpisa v davčne evidence (stopnja DDV-ja, neobdavčeno, oproščeno, samoobdavčitev…) in
 • morebitno povezavo računa s pomožnimi evidencami (na primer pri zalogah s prejemom, pri osnovnih sredstvih z registrom osnovnih sredstev).

 

Več o šifrantu Odhodki.

2. Nastavitve v šifrantu Avtomatični konti

Avtomatični konti: 

 • določajo konte za knjiženje obveznosti do domačega, EU oziroma tujega dobavitelja. Pogram ob potrditvi računa samodejne izbere konto knjiženja glede na državo, ki jo ima dobavitelj izbrano v šifrantu.
 • določajo tudi konto za knjiženje DDV-ja (glede na stopnjo in druge nastavitve izbranega odhodka).
  Več o šifrantu Avtomatični konti.

 

V prejetih računih lahko:

 • Vnašamo podatke o prejetih računih.
 • Knjižimo prejete račune v dvostavno knjigovodstvo in knjige DDV.
 • Pripravimo plačilni nalog.
 • Povežemo prejeti račun z osnovnim sredstvom.
 • Povežemo prejeti račun z zalogami.
 • Pregledujemo podatke o vnesenih prejetih računih.  

Iz menija izberemo Poslovanje > Prejeti računi

Osnovni ukazi:

Kategorije: