Prejeti račun za »dograditev« obstoječega osnovnega sredstva

 

Prejeti račun za dogograditev osnovnega sredstva Vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune.
 

Dodajanje odhodkov

Na spustnem seznama izberemo odhodek 0270 ali 0470 (prehodni konto) in izberemo ustreznega glede na nastavitve za DDV.

Prikaže se polje Osnovno sredstvo. Na spustnem seznamu izberemo osnovno sredstvo, ki ga dograjujemo (obstoječe OS v registru).

Če je bilo sredstvo že dano v uporabo, lahko izberemo:

  • Ne gre takoj v uporabo.
  • Ne gre takoj v uporabo in zmanjša popravek vrednosti.
  • Takoj v uporabo.
  • Takoj v uporabo in zmanjša popravek vrednosti.

 

Če sredstvo še ni bilo dano v uporabo, lahko izberemo:

  • Ne gre takoj v uporabo.
  • Takoj v uporabo.
  • 100 % odpis.

 

Preverimo Znesek osnove izbranega odhodka in DDV.

Kliknemo Shrani vrstico.

Če imamo na računu več osnovnih sredstev (ali dograditev), za vsako osnovno sredstvo dodamo svoj odhodek. Vsakemu odhodku popravimo osnovo – glede na osnovno sredstvo, ki ga vnašamo.

Vrednost se osnovnemu sredstvu dodeli iz odhodka.

Ko zaključimo z dodajanjem odhodkov kliknemo Potrdi.

 

DDV evidence

Če smo zavezanci za DDV, se bo na podlagi takega vnosa ustrezno zavedla tudi nabava Oosnovnega sredstva na obrazcu DDV-O.

 

Prikaz v registru

Vnos dograditve v register preverimo v Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

Na seznamu izberemo (dograjeno) osnovno sredstvo >promet

  • prikazana mora biti vrstica za dograditev (nova nabava) in
  • če smo na prejetem računu izbrali »Takoj v uporabo«, se prikaže tudi vrstica nova nabava, ter vrstica  s temeljnico za Prvič v uporabo.

S temeljnico je narejena preknjižba s konta 0470 (s prejetega računa) na konto nabavne vrednosti (NV), ki je določen v šifrantu amortizacijskih skupin za skupino, ki smo jo izbrali ob vnosu tega sredstva.

Če v šifrantu amortizacijskih skupin spremenimo nastavitve kontov po knjiženju prejetega računa, s katerim smo sredstvo tudi že dali v uporabo, se knjižbe za nazaj ne bodo spremenile.

Naknadno v uporabo

Če smo pri knjiženjem prejetega računa za osnovno sredstvo izbrali Ne gre takoj v uporabo, potem damo OS naknadno v uporabo na naslednji način.

Kategorije: