Poslovodenje

 

Za obračun poslovodenja  prejemniku dohodka najprej uredimo nastavitve v meniju Šifranti > Delavci, nato pripravimo obračun poslovodenja prek menija Plače >  Obračun plač.

 

Šifrant Delavci - nastavitve delavca

Podatki za osebne prejemke

1.  V meniju Šifranti > delavci , na delavcu pri vrsti zaposlitve izberemo  Zaposleni lastnik.

2. Vpišemo datume  Zaposlive od.

3. Iz spustnega seznama izberemo  Zavarovan na podlagi. 

  • Izberemo eno izmed zavarovalnih podlag, ki so navedene v spodnji preglednici.   Zavarovalna podlaga določa, kateri prispevki naj se obračunajo.

Zavarovalna podlaga

Prispevki za PIZ

Prispevki za ZZ

Prispevek za starševsko varstvo

Prispevek za  zaposlovanje

040 + 112

da

da

da

da

040

da

da

da

 

103

 

da

 

 

 

Prikaz:

4. Iz spustnega seznama  izberemo Polna zavarovalna osnova  Zavarovalna osnova:  je osnova za plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje. 
Pri ugotovitvi dohodka za razvrstitev v zavarovalno osnovo se upoštevajo bruto dohodki iz zaposlitev po ZDoh-2, prejeti od subjekta, pri katerem zavarovanec izpolnjuje pogoje za zavarovanje po zavarovalni podlagi 040.

5. Na seznamu izberemo Uveljavljanje znižanja oz zvišanja  zavarovalne osnove,  zavarovalni razred, na podlagi katerega se bo delavcu z upoštevanjem povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova, izračunala zavarovalna osnova. Najnižja zavarovalna osnova je najnižja pokojninska osnova.

6. Prispevki naj se odtegnejo od nagrade: če polje označimo s kljukico, se za znesek izračunanih prispevkov zmanjša neto izplačilo nagrade.

7. Izračun urne postavke:  znesek, ki ga vpišemo v polje, predstavlja znesek nagrade, ki ga lastnik poslovodja dobi za opravljanje funkcije poslovodenja.

8. Prevoz na delo, vrednost km na dan, število dni zaposlitve: tudi poslovodji lahko obračunamo povračila materialnih stroškov. Če je ta podatek vpisan, se bodo pri obračunu nagrade za poslovodenje avtomatično predlagali materialni stroški (prevoz in prehrana).

9. Število ur na teden: ta podatek vpliva na obrazec OPSVL in sicer na tedenski sklad ur zavezanca.

 

Podatki za dohodnino

Na obračun nagrade za poslovodenje vplivajo tudi nastavitve dohodnine V šifrantu pri delavcu.

V primeru, da polje »Glavni delodajalec« označimo s kljukico, se bo dohodnina obračunala po lestvici in upoštevale se bodo vse olajšave, ki jih nastavimo na delavcu.

Če polje ostane prazno, se bo obračunala  25 % akontacija dohodnine.

 

Obračun prispevkov in nagrade za poslovodenje

V meniju izberemo Plače > Obračun plač.

Za obračun poslovodenja so na prvem koraku obračuna pomembna naslednja polja:

1. Obračun prispevkov za socialno varnost: če polje označimo s kljukico, se bodo za delavce, ki  imajo v nastavitvah delavca označeno polje  zaposlen lastnik s kljukico, obračunali prispevki za socialno varnost in pripravil se bo obrazec OPSVL.

2. Datum izplačila prispevkov za socialno varnost: vpišemo datum, na katerega želimo plačati prispevke. Ta podatek vpliva na datum zapadlosti na plačilnih nalogih za plačilo prispevkov za socialno varnost.

3. Datum izplačila nagrade: vpišemo datum, na katerega želimo plačati nagrado za poslovodenje.
Ta podatek vpliva na datum zapadlosti na plačilnem nalogu za izplačilo nagrade za poslovodenje.

 

Plače – 2. korak

Na drugem koraku program predlaga delavce za obračun.

Delavec, ki  ima v nastavitvah delavca označeno polje  zaposlen lastnik s kljukico, ima na drugem koraku obračuna plač pred svojim nazivom črko "Z".

 

Kaj pripravi program?

Za tega delavca se samodejno predlagajo:

• znesek nagrade iz nastavitev delavca (v šifrantu Delavci)  in

• podatki za prevoz in prehrano.

Urejanje podatkov o delavcu

Na tem koraku lahko urejamo podatke in dodamo različna nadomestila, bonitete, prevoz in prehrano.

Podatki o nadomestilih vplivajo na pripravo obrazca OPSVL, razdelek Osnove za obračun prispevkov.

Ure boleznin, ki jih vpišemo na drugem koraku plač, se odražajo v obrazcu OPSVL.

 

Plače – 3. korak

Na zadnjem koraku se pripravijo listine.

Pripravijo se:

• plačilna lista za nagrado za poslovodenje lastniku managerju

• obrazec OPSVL

• REK-1 za poslovodenje.

Plačilna lista za nagrado za poslovodenje

V primeru, da smo na delavcu izbrali > Prispevki naj se odtegnejo od nagrade,  se podatki na plačilni listi prikažejo na sledeči način::

Obrazec  REK-1 poslovodenje

Za obračun nagrade za poslovodenja se pripravi samostojni obrazec REK-1, ki smo ga v Minimaxu poimenovali REK-1 poslovodenje.

Pri obračunu nagrade za poslovodenje se lahko uporabita dva tipa vrste dohodka na zbirnem delu obrazca REK-1 in na individualnem (analitičnem) delu obrazca REK-1.

Zap. št.

 

 Vrsta dohodka zbirni REK-1

Vrsta dohodka individualni REK-1

1.      

Zavarovan na podlagi 040

1141 Dohodek za vodenje družbe (zavarovalna podlaga 040)

1110 Dohodek za vodenje družbe (zavarovalna podlaga 040)

2.      

Nagrada za poslovodenje, zavarovan na drugi podlagi

1108 Dohodek prejet za vodenje poslovnega subjekta

1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja

Skozi obračun plač se pripravi obračun nagrade za poslovodenje za zaporedno številko 1 (obračun poslovodenja, za osebe zavarovane na podlagi 040), obračun poslovodenja navedenega pod točko 2 (nagrada za poslovodenje, zavarovan na drugi podlagi) pa se pripravi v modulu Drugi osebni prejemki (pri tem poslovodenju se dodatno obračuna še 6 % PIZ).

 

Zaključek obračuna

Ko zaključimo obračun plače,  se v primeru,  da s plačo obračunavamo tudi nagrado za poslovodenje, pripravijo še:

• gumb za pošiljanje obrazca OPSVL (xml) na eDavke

• gumb za pošiljanje obrazca REK-1 poslovodenje (xml) na eDavke

• plačilni nalogi se razdelijo na dva dela:  plačilni nalogi (plačilni nalogi za plače in nagrado za poslovodenje),  plačilni nalogi OPSVL  (plačilni nalogi za plačilo prispevkov za socialno varnost)

temeljnica – poknjižena je nagrada za poslovodenje.