Obračun obresti

 

V Minimaxu je mogoče obračunavati obresti na:

  • odprte postavke,
  • zamujena plačila ali
  • poljubno glavnico za določeno časovno obdobje.

Za obračun program uporablja proporcionalna (linearna) metoda.

 

Obrestne mere

V šifrantu Obrestne mere je sistemsko vpisana Predpisana obrestna mera zamudnih obresti, ki jo ažurira skrbnik sistema.

Uporabnik lahko dodaja svoje obrestne mere.

Šifranti > Obrestne mere

 

Obračun obresti

1. Iz menija izberemo Poslovanje > Obračun obresti.

2. Nov obračun obresti naredimo s klikom na Nov.

 

Vnos glave obračuna 

Pod zavihkom osnovni podatki

3. Številka: Številčenje je samodejno.

4. Stranka: Izberemo jo iz šifranta ali dodamo novo.

5. Datum obračuna: Vnesemo datum dokumenta obračuna obresti.

6. Datum knjiženja: Datum temeljnice, ki se bo pripravila pri knjiženju.

7. Zapadlost: Vnesemo rok za plačilo obveznosti iz naslova obresti.

8. Obrestna mera: Iz šifranta izberemo obrestno mero za obračun.

9. Za obračun obresti na odprte postavke ali zamujena plačila vpišemo še datuma:

  • Obresti od: Izberemo prvi datum, za katerega se bodo obračunale obresti na glavnico.
  • Obresti do: Izberemo zadnji dan, do katerega se bodo obračunale obresti na glavnico.  

 

Pripomoček za obračun obresti iz knjigovodstva

Da se prikaže pripomoček za obračun obresti iz knjigovodstva, moramo imeti predhodno izbrano stranko, ter vnesene datume v polju obresti od in obresti do.

10. Predlagaj obresti za odprte postavke (program bo na obračun dodal vse odprte postavke na datum, ki smo ga vnesli v Obresti do). 

11. Predlagaj obresti za zamujena plačila (program bo na obračun dodal vse zaprte postavke, ki so bile plačane z zamudo v obdobju, ki smo ga vnesli). 

12. S klikom na gumb Predlagaj obračun obresti za to obdobje se iz knjigovodstva prenesejo postavke za izbrano stranko.

13. Predlagajo se vrstice. Vrstice lahko brišemo tako, da se postavimo na vrstico in izberemo  x.

14. Obračun Shranimo.

 

Dodajanje vrstice za obračun obresti

15. Opis: Vnesemo poljubni opis.

16. Datum od: Datum prvega dne obračuna obresti.

17. Datum do: Datum zadnjega dne obračuna obresti

18. Znesek glavnice: Vnesemo poljubni znesek. 

19. S klikom na Shrani vrstico se vrstica doda na obračun. Dodamo lahko poljubno število vrstic za isto stranko z enako obrestno mero.

 

Urejanje in brisanje vrstice obračuna 

  • Posamezne vrstice lahko urejamo s klikom na Datum od.
  • Postavke brišemo s klikom na znak X na koncu vrstice.

 

Predogled

Nastavitve za izpis zamudnih obresti urejamo v zavihku Predogled.

S klikom na Nov izpis odpremo nov izpis.

Več o nastavitvah izpisa obračuna obresti kahko preberete v nastavitve izpisov - obračun obresti.

 

Shranjevanje, potrjevanje in knjiženje obračuna 

  • Dokument shranimo s klikom na Shrani, s čimer se naredi osnutek dokumenta, ki ga lahko urejamo, brišemo ali potrdimo.
  • S klikom na Potrdi obračun potrdimo, dokument dobi številko in se shrani v dokumentacijski sistem stranke.
  • Šele s klikom na Knjiži se izdela temeljnica v Dvostavnem knjigovodstvu.

 

Avtomatično knjiženje (konti se predlagajo prek menija "Šifranti" -> "Avtomatični konti")

Kategorije: