Obračun DDV

 

V modulu Obračun DDV lahko obračunavamo in izpisujemo obrazce vezane na mesečni ali trimesečni obračun davka na dodano vrednost po fakturirani in plačani realizaciji.

Na tem mestu lahko tudi sproti preverjamo stanje obveznosti ali terjatve za DDV, saj so podatki obračuna skladni s temeljnicami.

 

Ko obračun potrdimo, bo program izdelal:

 • obrazec obračuna DDV (obrazec DDV-O),
 • knjigi DDV (Knjiga izdanih računov, Knjiga prejetih računov) 
 • kvartalno poročilo (rekapitulacijsko poročilo), 
 • poročilo o dobavah ( v kolikor smo trimesečni davčni zvezanci, je potrebno, da obračun potrdite, oddate obračun na Edavke in ga nato prekličete)
 • v Dvostavnem knjigovodstvu pripravil temeljnico za DDV in
 • v primeru obveznosti za plačilo DDV še plačilni nalog.

Obračun DDV in kvartalno poročilo lahko prenesemo na DURS neposredno v spletni sistem eDavki.

 

POZOR: Obračun DDV je možen le v primeru, ko ima organizacija v Nastavitvah odprto obdobje za DDV. 

Če uporabnik ni ali ni več zavezanec za DDV (v nastavitvah vnesen datum konca obdobja za DDV), ne bo imel na razpolago gumba Nov, ki omogoča vnos novega obračuna za DDV.

Nastavitve obdobij za DDV

 

Obračun DDV

Obračun DDV pripravljamo v meniju Knjigovodstvo > Obračun DDV

Na prikazani preglednici se nam izpišejo obračuni, če jih že imamo, sicer je preglednica prazna.

Kliknemo na gumb Nov.

Gumb Nov se prikaže v primeru, da nimamo nezaključenih obračunov za DDV, oziroma imamo nezaključen največ en obračun DDV.

V primeru dveh odprtih (nezaključenih) obdobij za obračun se gumb Nov ne prikaže. V tem primeru moramo najstarejše obdobje najprej zaključiti.

 

Vnos novega obdobja

1. Kliknemo na Nov - odprlo se bo naslednje obdobje obračuna DDV, kjer bo izpisan datum začetka in datum konca tega obdobja.

2. Prenos iz preteklega obdobja: predstavlja znesek vračila DDV iz zadnjega obračuna DDV. To je znesek, ki je samo knjižno evidentiran kot preplačilo, v obrazcu se ne izkazuje nikjer.

3. Neuveljavljen DDV: vpiše se skupni znesek DDV po računih, ki niso bili plačani v roku, določenem z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih, in sicer v delu, ki se nanaša na neporavnane dele posameznih obveznosti.
Gre za račune, ki jih davčni zavezanec ni plačal v roku ali jih je plačal le delno in jih ni prijavil v sistem obveznega večstranskega pobota ter od teh računov še ni uveljavil odbitka DDV.

4. Povečan DDV: vpiše se skupni znesek DDV po računih, ki jih je davčni zavezanec naknadno plačal v celoti ali delno, in sicer v delu, ki se nanaša na poravnane dele posameznih obveznosti.
Gre za račune, ki jih davčni zavezanec ni prijavil v sistem obveznega večstranskega pobota v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih, ter od njih v preteklih davčnih obdobjih zaradi neplačila obveznosti v roku ali ni uveljavil odbitka DDV ali pa je povečal svojo davčno obveznost v višini že uveljavljenega odbitka DDV.

5. Zmanjšan DDV: vpiše se skupni znesek DDV po računih, za katere mora davčni zavezanec zaradi neplačila obveznosti v roku, določenem z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih, povečati svojo davčno obveznost, in sicer skupni znesek odbitka DDV, ki je sorazmeren z neporavnanimi deli posameznih obveznosti.
Gre za račune, ki jih davčni zavezanec ni plačal v roku ali jih je plačal le delno in jih ni prijavil v sistem obveznega večstranskega pobota, odbitek DDV od teh računov pa je že uveljavil.

6.  Vnesemo Identifikacijsko številko zastopnika, če ga imamo - ta podatek se izpiše na obračunu DDV-O.

7.  Vnesemo Kraj - ta podatek se izpiše na obračunu DDV-O spodaj levo.

8.  Vnesemo Ime in priimek podpisnika - ta podatek se izpiše na obračunu DDV-O spodaj desno.

9.  Vnesemo Odgovorno osebo - ta podatek se je izpisal na starih obrazcih DDV-O, sedaj je za lastno evidenco

10.  Vnesemo Kontaktno osebo - ta podatek se je izpisal na starih obrazcih DDV-O, sedaj je za lastno evidenco

11.  Vnesemo Telefon - ta podatek se je izpisal na starih obrazcih DDV-O, sedaj je za lastno evidenco

12. Kliknemo na Shrani

 

POZOR: če obstajajo za davčno obdobje, za katerega delamo obračun, osnutki temeljnic, bo program prikazal seznam teh osnutkov.

Pred potrditvijo obračuna DDV moramo preveriti prikazane temeljnice in jih potrditi, sicer ne bodo zajete v obračun DDV!

 

Potrditev obračuna DDV

Potrditev obračuna bo avtomatično pripravila tiskanju prijazen obrazec za obračun DDV (obrazec DDV-O) in knjigi obračuna DDV (Knjiga prejetih računov, Knjiga izdanih računov), v Dvostavnem knjigovodstvu se bo pripravila temeljnica za obračun DDV in v primeru obveznosti za plačilo DDV se bo v modulu Plačilni nalogi pripravil plačilni nalog za plačilo DDV.

Obračun potrdimo s klikom na Potrdi.

V primeru presežka DDV (podatek 52 na obrazcu DDV-O), se pojavi vprašanje Potrdi z vračilom ali Potrdi brez vračila.

Potrdi z vračilom

Izberemo, če želimo zahtevati vračilo zneska DDV.  Na obrazcu se bo prekrižal DA v podatku 04 (Zahtevam vračilo presežkov) in v naslednjem obračunu bo znesek prenosa iz predhodnega obdobja enak nič. Poleg obrazca DDV-O se bo pripravila tudi temeljnica v Dvostavnem knjigovodstvu.

Potrdi brez vračila

Izberemo, če NE želimo zahtevati vračila zneska DDV.  Na obrazcu se bo prekrižal NE v podatku 04 (Zahtevam vračilo presežkov) in v naslednjem obračunu bo znesek prenosa iz predhodnega obdobja enak znesku iz podatka Presežek DDV (podatek 52 na obrazcu DDV-O) iz tekočega obračuna. Poleg obrazca DDV-O se bo pripravila tudi temeljnica v Dvostavnem knjigovodstvu.

Po uspešni potrditvi obračuna DDV bo program prikazal rezultat potrditve obračuna, in sicer:

 • Dokumente, ki se shranijo v dokumentni sistem: DDV-O in če je potrebno še Poročilo o dobavah, Priloga A, Rekapitulacijsko poročilo, Knjiga izdanih računov, Knjiga prejetih računov. 
  Lahko jih pregledujemo in si jih natisnemo.
 • Pripravijo se XML dokumenti za oddajo na DURS. Lahko jih oddamo:
  • neposredno na s klikom na poročilo, ki ima v nazivu "v eDavke" (digitalno potrdilo, s katerim se prijavljamo v eDavke mora biti nameščeno na istem računalniku) ali
  • shranimo dokumente, ki imajo v nazivu "v XML datoteko" in jih nato uvozimo v eDavke (z istega računalnika ali pa xml pošljemo/prenesemo na drug računalnik in od tam datoteko uvozimo v eDavke).
 • Plačilni nalog se pripravi v primeru večje obveznosti kot preplačila. S klikom na gumb Plačilni nalogi pridemo v modul Plačilni nalogi, kjer so zaradi filtra prikazani samo nalogi, ki smo jih ravno pripravili. Naloge lahko takoj pripravimo za oddajo v bančni program ali jih natisnemo, lahko pa jih za plačilo pripravimo tudi kadar koli kasneje v sklopu ostalih plačilnih nalogov
 • Na povezavi Temeljnica imamo vpogled v temeljnico za obračun DDV, ki se je pripravila v Dvostavnem knjigovodstvu.
 • Opravila, če je v nastavitvah opravil tako določeno.
 • V posebnem sklopu imamo dostop tudi do podrobnih podatkov, ki se nam izpišejo na ekran.

 

POZOR: Potrditev obračuna DDV zaklene obračunsko obdobje za DDV, kar pomeni, da po potrditvi program ne bo več dovolil vnosa knjižb v dvostavno knjigovodstvo, ki bi imele datum za DDV v potrjenem obračunskem obdobju.
To seveda velja tudi za vsa avtomatična knjiženja izdanih in prejetih računov za to davčno obdobje.

V primeru naknadno ugotovljenih nepravilnosti pri potrjenem obračunu DDV, lahko prekličete potrditev obračuna, popravite ugotovljene nepravilnosti in obračun ponovno potrdite. 

Kategorije: